En ra­dar bi ostal kot spo­me­nik

Do­brih pet let po po­sta­vi­tvi bo ma­ri­bor­ska ob­či­na od­stra­ni­la ra­dar­je: opre­mo v ra­dar­jih bi upo­ra­bi­li v iz­o­bra­že­val­ne na­me­ne, en ra­dar bi do­bil Mu­zej NO

Vecer - - MARIBOR - Nih­če nič ne ve Utri­nek: Ra­dar­ji so ob­či­no dra­go sta­li

Do­brih pet let po na­me­sti­tvi naj bi Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor še v pr­vi po­lo­vi­ci le­to­šnje­ga le­ta s cest konč­no le od­stra­ni­la "Kan­gler­je­ve" ra­dar­je. Ka­kšna toč­no bo nji­ho­va uso­da, še ni pov­sem ja­sno. Iz ob­či­ne spo­ro­ča­jo, da "na­čin od­stra­ni­tve, ali bo za to po­tre­ben jav­ni raz­pis in ko­li­ko sred­stev bo za to po­treb­nih, še ni de­fi­ni­ra­no". Za ra­dar­je, pred­vsem za nji­ho­vo ele­k­tron­sko dro­bov­je, ob­sta­ja ne­kaj in­te­re­sa, so še po­u­da­ri­li.

"V po­go­vo­rih smo z Uni­ver­zo v Ma­ri­bo­ru, da bi ne­kaj teh­no­lo­gi­je na­me­ni­li njim za raz­i­sko­val­ne na­me­ne, in­te­res je tu­di v ma­ri­bor­skem Mu­ze­ju na­ro­dne osvo­bo­di­tve, ki ga že­li­jo ime­ti kot zgo­do­vin­ski 'spo­me­nik'. Na­če­lo­ma je te­žnja ob­čin­ske­ga vod­stva, da se opre­ma v ra­dar­jih na­me­ni v iz­o­bra­že­val­ne na­me­ne, en ra­dar pa bi kot zgo­do- vin­sko-druž­be­ni spo­me­nik do­god­kov v Ma­ri­bo­ru na­me­ni­li Mu­ze­ju NO Ma­ri­bor," še spo­ro­ča­jo iz ob­či­ne. Di­rek­to­ri­ca mu­ze­ja Ale­ksan­dra Ber­be­rih Sla­na je si­cer nad ob­ve­sti­lom ob­či­ne pre­se­ne­če­na: "V mu­ze­ju smo

An­drej PETELINŠEK se res za­ni­ma­li za eno od ohi­šij, ob­do­bje pro­te­stov pro­ti ra­dar­jem v Ma­ri­bo­ru je za nas vse­ka­kor za­ni­mi­vo, za­to smo na ob­či­no že pred le­ti na­slo­vi­li pro­šnjo, da nam ga od­sto­pi, a od­go­vo­ra vse do­slej ni­smo pre­je­li. Oči­tno se to­rej stva­ri pre­mi­ka­jo, če­prav nas o tem ni ob­ve­stil nih­če."

Tu­di iz Fa­kul­te­te za ele­k­tro­teh­ni­ko, ra­ču­nal­ni­štvo in in­for­ma­ti­ko (FERI) spo­ro­ča­jo, da do­go­vo­ra z ob­či­no še ni. "Vem, da ne­ka­te­ri la­bo­ra­to­ri­ji pro­u­ču­je­jo mo­žnost upo­ra­be sis­te­ma. Ali bo sis­tem za nas upo­ra­ben in ka­kšni bi bi­li po­treb­ni vlož­ki, da bi ga spre­me­ni­li v za nas pri­mer­no te­stno uč­no oko­lje, pa ta tre­nu­tek žal ne znam po­ve­da­ti," pra­vi de­kan Bo­rut Ža­lik.

Za­ra­di po­ve­da­ne­ga pri tem ne bo od­več spo­mni­ti, da je žu­pan An­drej Fi­štra­vec že ta­koj ob iz­klo­pu ra­dar­jev, 19. apri­la 2013, le do­brih de­set dni po tem, ko je pr­vič pre­vzel žu­pan­ski man­dat, na­po­ve­dal, da bi ra­dar­je lah­ko pre­da­li ka­te­ri od čla­nic Uni­ver­ze v Ma­ri­bo­ru. Kaj toč­no je ob­či­na po­če­la sko­raj pet let, da do­go­vor ni skle­njen vse do da­nes, ni zna­no. Prav ta­ko je za­ni­mi­vo, da po na­ših ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah v ura­du za ko­mu­na­lo, pro­met in pro­stor, pri­stoj­nem za to vpra­ša­nje, o od­stra­ni­tvi ra­dar­jev za zdaj ne ve­do ni­če­sar. Kot je si­cer zna­no, naj bi Iskra v Ma­ri­bo­ru na­me­sti­la 23 sis­te­mov za de­tek­ci­jo hi­tro­sti, ki bi pro­met nad­zi­ra­li v 21 se­ma­fo­ri­zi­ra­nih kri­ži­ščih in v treh se­ma­fo­ri­zi­ra­nih pre­ho­dih za pe­šce. A je 16. ok­to­bra 2012, ko je Iskra ra­dar­je vklo­pi­la, na pre­hi­tre vo­z­ni­ke pre­ža­lo le 14 sis­te­mov, pre­o­sta­lih de­vet pa naj bi ak­ti­vi­ra­li do kon­ca te­ga le­ta. Ker so v na­sle­dnjem me­se­cu ne­znan­ci za­žga­li kar de­set ra­dar­jev, en pa je bil po­drt v pro­me­tni ne­sre­či, vsi ra­dar­ski sis­te­mi v me­stu ni­so za­ži­ve­li ni­ko­li.

Na­sle­dnja šti­ri le­ta so bi­li na­to ra­dar­ji pred­met spo­ra na več so­di­ščih, zgod­ba pa se je kon­ča­la de­cem­bra le­ta 2016 s po­rav­na­vo, po ka­te­ri je ob­či­na Iskri pla­ča­la se­dem mi­li­jo­nov evrov. Do­da­ten ra­čun je na­to sle­dil še av­gu­sta la­ni, ko je ob­či­na Od­ve­tni­ški pi­sar­ni Ze­če­vić pla­ča­la še 408 ti­soč evrov za od­ve­tni­ške sto­ri­tve. Pla­či­lo je v jav­no­sti dvi­gni­lo pre­cej pra­hu, saj je ob­či­na z njim krep­ko pre­pla­ča­la zne­sek, do­lo­čen v po­god­bi. Na ob­či­ni so se iz­go­var­ja­li, da po­god­ba za­je­ma sa­mo sto­ri­tve sve­to­va­nja, ne pa tu­di za­sto­pa­nja pred so­di­šči, ven­dar je iz po­god­be iz le­ta 2013 ja­sno iz­ha­ja­lo, da pred­met po­god­be za­je­ma obo­je, ta­ko sto­ri­tve sve­to­va­nja kot za­sto­pa­nja ob­či­ne pred so­di­šči. Pre­se­ne­če­nje pa je pred­sta­vlja­lo tu­di dej­stvo, da je na kon­cu ob­či­na, kljub te­mu da naj bi se bi­la z Iskro do­go­vo­ri­la o obroč­nem od­pla­či­lu (pet ena­kih obro­kov v pe­tih le­tih), Iskri la­ni na­ka­za­la ce­lo­ten zne­sek.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Če­prav bo apri­la od iz­klo­pa ra­dar­jev mi­ni­lo že pet let, ob­či­na še zme­raj ne ve, ka­kšna bo nji­ho­va uso­da.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.