Star­ši nič več po svo­je

Šte­vil­ne na­pa­ke je in­špek­ci­ja od­kri­la v sve­tu star­šev, po nje­nih na­vo­di­lih bo to­krat v po­stop­kih za­žu­ga­la tre­nu­tna rav­na­te­lji­ca OŠ Mar­je­ta Bo­kan, ki bo po­skr­be­la, da na no­vo obli­ku­je­jo svet šo­le in ob­ja­vi­jo že tre­tji raz­pis

Vecer - - KOROŠKA - Rav­na­te­lji­ca bo (pod)uči­la star­še Še tre­tji raz­pis

eprav so v ob­či­ni Vu­ze­ni­ca pr­vi raz­pis za me­sto rav­na­te­lja na šo­li ob­ja­vi­li že sep­tem­bra la­ni, tu­di le­tos osta­ja­jo brez no­ve­ga rav­na­te­lja ozi­ro­ma rav­na­te­lji­ce. Kot smo že po­ro­ča­li, jih je ne­dav­no, po dru­gem po­sku­su ime­no­va­nja, obi­ska­la še iz­re­dna in­špek­ci­ja, ki je po­sto­pek ime­no­va­nja usta­vi­la, če­prav je šol­ski svet kan­di­dat­ko Moj­co Hra­stelj Bre­lih s taj­nim gla­so­va­njem že iz­vo­lil in se za mne­nje obr­nil še na mi­ni­stri­co.

In­špek­ci­ja je pre­ver­ja­la do­mnev­ne ne­pra­vil­no­sti v po­stop­ku raz­re­ši­tve čla­nov sve­ta šo­le - pred­stav­ni­kov star­šev in de­lav­cev - ter ne­pra­vil­no­sti v po­stop­ku ime­no­va­nja rav­na­te­lja. Ker je bil po­sto­pek ne­pra­vi­len, šol­ska mi­ni­stri­ca mne­nja o iz­bra­ni kan­di­dat­ki sploh ni po­da­la, Osnov­na šo­la (OŠ) Vu­ze­ni­ca pa je pre­je­la opo­zo­ri­lo in­špek­to­ra­ta. Ne­pra­vil­no­sti so se zvr­sti­le v sve­tu star­šev, ki ima kot eden iz­med treh or­ga­nov ključ­no vlo­go pri po­stop­ku ime­no­va­nja rav­na­te­lja. Na vo­li­tvah, na ka­te­rih je bi­la iz­bra­na Hra­stelj Bre­li­ho­va, so na­mreč vo­li­li tri­je pred­stav­ni­ki star­šev - Ma­ja Knez, Mi­tja Ha­ber­man in Mi­len­ko Sken­de­ri­ja, ki si svo­je­ga me­sta v sve­tu šo­le ni­so pri­slu­ži­li le­gi­ti­mno. Kne­zo­va in Ha­ber­man sta na­mreč na­do­me­sti­la prej­šnja čla­na Ser­ge­ja Sto­ja­na in Ja­njo Vi­her, ki so ju de­cem­bra raz­re­ši­li brez nju­ne pri­so­tno­sti na se­ji. Ne­u­ra­dni ra­zlog je, da v pr­vem kro­gu ni­sta gla­so­va­la "pra­vil­no", ura­dno pa za­ra­di po­manj­klji­ve­ga pi­sa­nja za­pi­sni­ka. Ne­u­ra­dno smo iz­ve­de­li še, da je v sve­tu do se­daj so­de­lo­va­la le manj­ši­na star­šev, ki je ime­la svo­je, dru­ge in­te­re­se. Prav ta­ko svet star­šev sploh ni bil se­sta­vljen v skla­du z do­lo­či­li, saj vanj ni­so vklju­či­li vseh od­del­kov vrt­ca, med­tem ko so ga tvo­ri­li tu­di star­ši otrok po­dalj­ša­ne­ga bi­va­nja - ti so svo­je pred­stav­ni­ke lah­ko iz­vo­li­li že v okvi­ru ma­tič­nih od­del­kov otrok. Dol­go­le­tna rav­na­te­lji­ca Mar­je­ta Bo­kan se je v lan­skem le­tu za­ra­di

VGa­le­ri­ji Rav­ne si bo­do lah­ko tu­di le­tos obi­sko­val­ci ogle­da­li ta­ko de­la ume­tni­kov iz dru­gih dr­žav kot tu­di naj­bolj iz­vr­stnih ustvar­jal­cev iz do­ma­čih kra­jev, raz­sta­ve pa bo­do vsaj ta­ko ka­ko­vo­stne kot v pre­te­klem le­tu, če ne še bolj, je ob od­pr­tju pr­ve le­to­šnje po­sta­vi­tve na­po­ve­da­la dr. An­dre­ja Hri­ber­nik, di­rek­to­ri­ca Ko­ro­ške ga­le­ri­je li­kov­nih ume­tno­sti (KGLU). Na Pre­šer­nov dan so od­pr­li raz­sta­vo Sto­ja­na Bre­zoč­ni­ka z na­slo­vom Iz­gu­blje­no sr­ce, apri­la ji sle­di pro­stor­ska in­sta­la­ci­ja Pra­vlji­ce Šve­da Ja­ar­ga Ge­i­smar­ja, ki ži­vi in de­la v nem­škem Düs­sel­dor­fu.

Bre­zoč­nik se to­krat pred­sta­vlja z naj­no­vej­ši­mi gra­fi­ka­mi, sli­ka­mi in ris­ba­mi. Sle­dnjih je več kot 300, na­ti­snje­ne so na pa­pir­na­te tra­ko­ve in te­sno dru­ga ob dru­gi pri­le­plje­ne na ga­le­rij­ske ste­ne. Niz pre­ki­nja­ta po dve sli­ki in gra­fi­ki ve­čjih di­men­zij v teh­ni­ki su­he igle. Na sli­kah so upo- oseb­nih ra­zlo­gov od­lo­či­la za (pred­ča­sen) od­hod v po­koj - kljub te­mu da po­go­je že iz­pol­nju­je, se ji man­dat iz­te­če še­le le­ta 2020. Zdaj je mo­ra­la pre­vze­ti na­lo­go, da pred pri­ho­dom no­ve­ga rav­na­te­lja ozi­ro­ma rav­na­te­lji­ce ( pod)uči star­še in da od­pra­vi­jo ne­pra­vil­no­sti.

Že vče­raj j e so­o­či­la star­še - skli­ca­la je ce­lo­ten svet star­šev, ga do­blje­ni lju­dje s pra­zni­no na­me­sto sr­ca, fi­gu­ra na gra­fi­ki pa zre v krog s sr­cem.

"Ta­ko na gra­fi­kah kot na ris­bah na­sto­pa­jo osa­mlje­ne fi­gu­re, po­ti­snje­ne v ne­ko po­sta­po­ka­lip­tič­no zi­mo," je po­ja­snil ku­stos raz­sta­ve Jer­nej Ko­žar. S fi­gu­ra­mi na be­li pra­zni­ni pro­sto­ra je ume­tnik po nje­go­vem mne­nju ustva­ril in­ten­zi­ven kon­trast zu­na­nje­mu sve­tu, kjer je im­pul­zov, barv in vse­ga pre­več, kjer je strah pred pra­zni­no oči­ten. "Raz­sta­va Iz­gu­blje­no sr­ce pri­po­ve­du­je o tem, ka­ko smo lju­dje v is­ka­nju sre­če v po­sve­tnih do­bri­nah iz­gu­bi­li du­šo in sr­ce, pra­vi na­men na­še­ga tu­zem­ske­ga bi­va­nja. Raz­sta­va je no­stal­gič­no ozi­ra­nje na­zaj, v čas pred di­gi­tal­no do­bo, ko je bil svet, vsaj z da­na­šnje­ga vi­di­ka, še ne­do­ta­knjen in vzne­mir­ljiv," je skle­nil ku­stos.

Na na­spro­tja so­dob­ne­ga sve­ta, drob­ti­ni­ce, ki jih ka­pi­tal mi­lo­stno pre­pu­šča ve­li­ki ve­či­ni pre­bi­val­stva, raz­re­ši­la in vzpo­sta­vi­la na no­vo. To­krat je vsak od­de­lek do­bil svo­je­ga pred­stav­ni­ka. V skla­du z za­ko­no­da­jo pa so iz­bra­li tu­di tri no­ve pred­stav­ni­ke star­šev v svet za­vo­da, dva šol­ska in ene­ga vr­tče­vske­ga. Spre­je­ti so mo­ra­li tu­di nov po­slov­nik, saj prej­šnji ni bil v skla­du z za­ko­nom in usta­nov­nim ak­tom. Do 25. fe­bru­ar­ja, ko se i zte­če in mi­sel­nost člo­ve­ka brez člo­več­no­sti kot in­spi­ra­ci­je svo­je­ga ustvar­ja­nja je opo­zo­ril tu­di Bre­zoč­nik. Jav­no­sti se je pred­sta­vil že s 23 sa­mo­stoj­ni­mi raz­sta­va­mi (pr­va je bi­la že le­ta 1968 v Dra­vo­gra­du) in še več sku­pin­ski- rok za od­pra­vo ne­pra­vil­no­sti, pa mo­ra rav­na­te­lji­ca skli­ca­ti še svet za­vo­da, ki bo prav ta­ko obli­ko­van na no­vo. V is­ti se­sta­vi bo­do osta­li sa­mo pred­stav­ni­ki lo­kal­ne sku­pno­sti ozi­ro­ma ob­či­ne, med­tem ko je okrog 30 de­lav­cev šo­le po dru­gem kro­gu pod­pi­sa­lo zah­te­vo za od­po­klic pred­stav­nic de­lav­cev v sve­tu šo­le - Lu­ci­je Bi­v­šek, Mi­le­ne Pi­snik in Ane Lur­šak. Za­to bo tu­di uči­telj­ski in vzgo­ji­telj­ski zbor od pe­tih do­bil tri no­ve kan­di­da­te s se­zna­ma, ki so ga se­sta­vi­li la­ni pod okri­ljem šol­ske vo­lil­ne ko­mi­si­je.

Pred­stav­ni­cam de­lav­cev so iz­ka­za­li ne­za­u­pni­co, saj tu­di one ni­so vo­li­le v skla­du s tem, kar je že­le­la ve­či­na. Za raz­li­ko od ob­či­ne in star­šev, ki sve­tu za­vo­da pred konč­nim od­lo­ča­njem po­da­jo le mne­nje, je uči­telj­ski in vzgo­ji­telj­ski zbor za "mne­nje" vo­lil. Več kot osem­de­set od­stot­kov gla­sov je pre­je­la kan­di­dat­ka Na­ta­ša Pra­pro­tnik. Za vseh pet pred­stav­ni­kov sve­ta za­vo­da pa to ni bi­lo vo­di­lo, saj je, kot že ome­nje­no, ab­so­lu­tno ve­či­no pre­je­la Hra­stelj Bre­li­ho­va.

Te­mu, da je uči­telj­ski in vzgo­ji­telj­ski zbor ti­sti, ki ima glav­no be­se­do, pri­tr­ju- mi. Nje­go­va de­la so si do­slej ogle­da­li tu­di v tu­ji­ni - v Av­stri­ji, Be­lo­ru­si­ji, Špa­ni­ji, Nem­či­ji in na Če­škem.

V KGLU raz­sta­ve ni­so po­spre­mi­li s ka­ta­lo­gom, tem­več s fil­mom dr. Uro­ša Za­vo­dni­ka. Do­se­gljiv je na je tu­di Ma­tjaž Ster­že, eden iz­med treh čla­nov sve­ta za­vo­da, ki za rav­na­te­lja gla­su­je v ime­nu ob­či­ne ozi­ro­ma lo­kal­ne sku­pno­sti. "Že na sa­mem za­čet­ku sem ja­sno iz­ra­zil svo­je zu­na­nje pre­fe­ren­ce - upo­šte­va­ti re­zul­tat vo­li­tev v uči­telj­skem zbo­ru, če je ta iz­ra­zi­to na­klo­njen eni kan­di­dat­ki (70 od­stot­kov ali več). Oni na­mreč pred­sta­vlja­jo ko­lek­tiv, ki de­la z rav­na­te­ljem, ve­či­na pa jih pri­ha­ja tu­di iz na­še lo­kal­ne sku­pno­sti, za­to se že za­ve­da­jo, kaj že­li­jo. Kot pred­stav­nik lo­kal­ne sku­pno­sti ta­kšno in­for­ma­ci­jo tež­ko spre­gle­dam in ne­gi­ram," je po­ja­snil Ster­že. Po­tem ko bo svet vzpo­sta­vljen na no­vo, bo raz­pi­sal pro­sto de­lov­no me­sto, kar bo že tre­tji raz­pis, s ce­lo­tnim po­stop­kom ime­no­va­nja pa bo­do za­če­li na no­vo. Pred­vi­de­va­mo lah­ko, da bo to že mar­ca.

Na ma­rec so pre­sta­vi­li tu­di se­jo ob­čin­ske­ga sve­ta ob­či­ne Vu­ze­ni­ca, na ka­te­ri je rav­na­te­lji­ca Bo­ka­no­va od žu­pa­na Fra­nja Go­lo­ba zah­te­va­la toč­ko, pod ka­te­ro bo ugo­var­ja­la na tr­di­tve sve­tni­ce Ta­nje Ha­ri Vid­mar, ki je na za­dnji se­ji na ra­čun Bo­ka­no­ve iz­re­kla kar ne­kaj očit­kov (med dru­gim je tr­di­la, da rav­na­te­lji­ca pri iz­bo­ru ni do­pu­šča­la de­mo­kra­tič­ne­ga pro­ce­sa). "Tr­di­tve, ki so ne­do­ka­zlji­ve, iz­mi­šlje­ne in vze­te iz kon­te­ksta, bom de­man­ti­ra­la. Sta­la bom tam, kon­kre­tno z vso do­ku­men­ta­ci­jo," Bo­ka­no­va raz­la­ga o enem iz­med za­dnjih de­janj, ki si jih že­li ure­sni­či­ti pred po­ko­jem. Že­li si tu­di, da bi se na šo­li spet vzpo­sta­vil "pe­da­go­ški mir", saj bo­do le ta­ko lah­ko na­da­lje­va­li de­lo na šo­li, ki pred­sta­vlja cen­ter ži­vlje­nja v ma­li ko­ro­ški ob­či­ni. Jer­nej Ko­žar, An­dre­ja Hri­ber­nik in Sto­jan Bre­zoč­nik yo­u­tu­be ka­na­lu KGLU. Raz­sta­va bo na ogled do 13. apri­la.

Fo­to: Ur­ška POLANC

Osnov­na šo­la Vu­ze­ni­ca

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.