Bi­po­lar­nost

Vecer - - V ŽARIŠČU - Hoj­ka Ber­lič

Ku­rent in po­sre­dno ptuj­sko Ku­ren­to­va­nje sta le­tos po za­slu­gi ne­dav­ne­ga vpi­sa ob­ho­da ku­ren­tov na Une­scov re­pre­zen­ta­tiv­ni se­znam ne­snov­ne kul­tur­ne de­di­šči­ne do­ži­ve­la pre­cej po­zor­no­sti. Brez dvo­ma gre za naj­viš­je med­na­ro­dno pri­zna­nje, ki ga lah­ko ne­ki etno­graf­ski pu­stni lik do­se­že. In v pr­vi vr­sti je to za­hva­la vsem ge­ne­ra­ci­jam, ki so klju­bo­va­le v to­vr­stni iz­ra­zno­sti in obred­ju v ve­li­ko bolj ne­na­klo­nje­nih ča­sih od da­na­šnjih. Te vlo­ge etno­graf­skih pu­stnih mask, se zdi, se prav Ptuj­ča­ni po­go­sto ne za­ve­da­jo do­volj. Brez be­sed pa je ta za­nos iz­ra­žal ne­delj­ski na­stop kar 700 ku­ren­tov, ko je pre­mi­er Ce­rar še ura­dno pre­dal li­sti­no, ki je ozna­če­va­la ko­nec več kot de­se­tle­tja tra­ja­jo­čih pri­za­de­vanj.

Ob­či­na je v za­dnjih le­tih pre­iz­ku­si­la naj­ra­zlič­nej­še mo­de­le or­ga­ni­za­ci­je Ku­ren­to­va­nja. V pre­pri­ča­nju, da zmo­re bo­lje, se je pred dve­ma le­to­ma od­lo­či­la ce­lo za sa­mo­stoj­no iz­pe­lja­vo ce­lo­tne pri­re­di­tve, la­ni je or­ga­ni­za­ci­jo pre­vzel za­vod za tu­ri­zem v so­de­lo­va­nju z za­seb­nim par­tner­jem. Oba mo­de­la sta vi­so­ko­le­te­čim na­čr­tom nav­kljub do­ži­ve­la bolj ali manj ne­sla­ven ko­nec. No­va for­mu­la za uspeh naj bi le­ža­la v se­li­tvi ko­mer­ci­al­ne­ga de­la v dvo­ra­no. Tu­di od­go­vo­ri v sti­lu, da men­da kra­je, ki ima­jo de­di­šči­no uvr­šče­no na Une­scov se­znam, na­čr­tno obi­sku­je­jo sku­pi­ne tu­ri­stov, in za­plet z upo­ra­bo lo­go­ti­pa Une­sca vse­ka­kor ne da­je­jo ra­zlo­ga za go­je­nje pre­ve­li­kih upov. Da bo­do or­ga­ni­za­tor­ji lo­go­tip iz­po­sta­vi­li prav na pr­vem Ku­ren­to­va­nju po vpi­su - po na­če­lu, da se že­le­zo ku­je, do­kler je vro­če -, je na­mreč naj­manj, kar bi ob vi­so­ko­le­te­čih be­se­dah o pri­lo­žno­stih, ki jih pri­na­ša za pre­po­znav­nost, pri­ča­ko­va­li. Ta­ko kljub ne­ko­li­ko ne­ro­dne­mu iz­go­var­ja­nju na bi­ro­krat­skost dr­žav­nih in­sti­tu­cij in Une­sca ven­dar­le osta­ja gre­nak pri­o­kus, da bi nek­do, ki si ta­ko ve­li­ko obe­ta od vpi­sa in si zanj ta­ko dol­go pri­za­de­va, po­znal vsaj osnov­na pra­vi­la, ki ve­lja­jo. Ne na­za­dnje to ni pr­vi vpis, ne etno­graf­ske­ga li­ka kot tu­di ne pr­vi slo­ven­ski vpis na Une­scov se­znam.

Če nič dru­ge­ga, je vpis na Une­scov se­znam za­go­to­vo pri­ne­sel ne­ko­li­ko ve­čje za­ve­da­nje po­me­na ku­ren­ta pa tu­di dru­gih etno­graf­skih pu­stnih mask Ptuj­ča­nom sa­mim, ki ima­jo ob vsej kri­ti­ki Ku­ren­to­va­nja ve­li­ko­krat do te pri­re­di­tve in ku­ren­ta ne­ja­sen, ne­ka­ko bi­po­la­ren od­nos. Se­daj že ve­či­na ku­ren­tov iz­ha­ja iz me­sta, a ga še ve­dno vi­di­jo kot lik oko­li­ških va­si. Nanj so po­no­sni, a mu oči­ta­jo ko­mer­ci­a­li­za­ci­jo. Ku­ren­to­va­nje vsi želj­no pri­ča­ku­je­jo, a so si do pred ne­kaj le­ti po­vor­ko naj­ra­je ogle­da­li kar na te­le­vi­zij­skem pre­no­su. Pust pa na­me­sto na po­vor­kah iz­ži­ve­li pred­vsem na pu­stnih za­ba­vah. Ne­ka­te­ri pra­vi­jo, da da­je to ptuj­ske­mu Ku­ren­to­va­nju prav po­se­ben čar. Po dru­gi stra­ni pa mor­da po­nu­ja tu­di mo­žnost za pri­ho­dnost pri­re­di­tve, ki se z vse moč­nej­ši­mi fa­šen­ki v oko­li­ci Ptu­ja ka­že že le­ta. V vno­vič­nem spa­ja­nju me­stne­ga in oko­li­ške­ga, kar je Ku­ren­to­va­nje z etno­graf­skim de­lom v svo­jem bi­stvu že vse od na­stan­ka.

Ku­ren­to­va­nje: po­no­sni, a tu­di kri­tič­ni

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.