Agen­ti So­ve že tri me­se­ce stav­ka­jo

Iz ko­re­spon­den­ce med Ce­rar­je­vim ka­bi­ne­tom in sin­di­ka­li­sti pri So­vi je raz­vi­dno, da vsa­ka stran po svo­je tol­ma­či, ali po­ga­ja­nja z usluž­ben­ci sploh po­te­ka­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU - Aleš Ko­cjan

Slo­ven­ski ob­ve­šče­val­ci so, spo­mni­mo, za­če­li stav­ka­ti 1. de­cem­bra la­ni in stav­kov­nih ak­tiv­no­sti do da­na­šnje­ga dne še ni­so pre­ki­ni­li. Sin­di­kat agen­ci­je je skle­nil stav­ka­ti za uve­lja­vlja­nje svo­jih zah­tev v zve­zi s sta­tu­som in vre­dno­te­njem de­lov­nih mest v agen­ci­ji, iz­va­ja­njem so­ci­al­ne­ga di­a­lo­ga in po­ve­ča­njem šte- vi­la za­po­sle­nih v agen­ci­ji. In kaj se je do da­nes zgo­di­lo? Usluž­ben­ci So­ve tr­di­jo, da se s Sin­di­ka­tom var­no­stne agen­ci­je Slo­ve­ni­je (SVAS) nih­če ne po­ga­ja. Na vla­di tr­di­jo dru­ga­če; da se z nji­mi po­go­var­ja di­rek­tor So­ve Zo­ran Kle­men­čič. Kot je raz­vi­dno iz ko­re­spon­den­ce med ka­bi­ne­tom pred­se­dni­ka vla­de in sin­di­ka­ti, ki smo jo

pri­do­bi­li po ne­u­ra­dni po­ti, Ce­rar­jev vod­ja ka­bi­ne­ta Gre­gor Krajc spo­ro­ča, da je bi­lo med vod­stvom sin­di­ka­ta agen­ci­je in di­rek­tor­jem So­ve že več se­stan­kov. "Po­te­ka­la je tu­di pi­sna ko­mu­ni­ka­ci­ja v zve­zi s pre­dlo­gi di­rek­tor­ja k re­še­va­nju stav­kov­nih zah­tev. Ta­ko ra­zu­me­mo, da po­ga­ja­nja že po­te­ka­jo," pi­še Krajc.

Sin­di­ka­li­sti si­cer pri­zna­va­jo, da se je Kle­men­čič ne­kaj­krat se­stal s pred­se­dni­co sin­di­ka­ta, a da to ni­so bi­la po­ga­ja­nja, saj na pre­dlo­ge sin­di­ka­ta ni dal ja­snih od­go­vo­rov. "Vla­da vo­di eno­tna po­ga­ja­nja za ce­lo­tni jav­ni sek­tor, ka­mor taj­ni po­dat­ki o de­lu in na­lo­gah So­ve ter akt o sis­te­mi­za­ci­ji in or­ga­ni­za­ci­ji de­lov­nih mest ne so­di­jo," po­u­dar­ja pred­se­dnik Sin­di­ka­ta dr­žav­nih or­ga­nov Fran­či­šek Verk, "za­to bi že pred sa­mim za­čet­kom po­ga­janj vla­da mo­ra­la ime­no­va­ti po­seb­no po­ga­jal­sko sku­pi­no, ki bi jo mo­ra­li se­sta­vlja­ti vla­dni pred­stav­ni­ki, ki iz­pol­nju­je­jo po­go­je za do­stop do po­dat­kov dr­žav­ne taj­no­sti". (ka)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.