De­lo kot ob vi­ken­dih in pra­zni­kih

Pre­ve­li­ke ne­je­vo­lje pa­ci­en­tov - ve­či­na je pre­na­ro­če­nih - da­nes v zdra­vstve­nih usta­no­vah ne pri­ča­ku­je­jo. V do­mu sta­ro­stni­kov de­lo okr­nje­nih ekip

Vecer - - V ŽARIŠČU - Mi­tja Sa­gaj

VZdra­vstve­nem do­mu Ma­ri­bor in Uni­ver­zi­te­tnem kli­nič­nem cen­tru ( UKC) Ma­ri­bor po tem, ko so pa­ci­en­te ob­ve­sti­li o stav­ki in pre­na­ro­či­li ti­ste, ki so bi­li na­ro­če­ni za da­nes med osmo in de­se­to uro, ne pri­ča­ku­je­jo ve­čjih ne­všeč­no­sti. Ne­ko­li­ko okr­nje­no, kot ob ne­de­ljah in pra­zni­kih, bo z zmanj­ša­no eki­po za­po­sle­nih po­te­ka­lo tu­di de­lo v Do­mu Da­ni­ce Vo­gri­nec.

"Stav­ka bo po­te­ka­la na de­lov­nih me­stih, da ne bi na­sta­la ka­ka na­pa­ka ali da ne bi če­sa spre­gle­da­li," je vče­raj pred da­na­šnjo dve­ur­no opo­zo­ril­no stav­ko de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi in v so­ci­al­nem var­stvu de­jal Da­ni­lo Švar­cl, pred­se­dnik eno­te Sin­di­ka­ta de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi v Zdra­vstve­nem do­mu Ma­ri­bor. Pri­bli­žno 450 čla­nov te­ga sin­di­ka­ta in še ne­kaj ne­čla­nov naj bi se pri­dru­ži­lo stav­ki, ki pa v skla­du z do­go­vo­rom ne bo pri­za­de­la otrok in mla­do­stni­kov, no­seč­nic in sta­rej­ših ter vseh, ki bo­do po­tre­bo­va­li nuj­no oskr­bo.

De­lo v pe­di­a­trič­nih am­bu­lan­tah bo to­rej po­te­ka­lo ne­mo­te­no, v dru­gih am­bu­lan­tah so že pre­na­ro­či­li pa­ci­en­te, za­ra­di do­bre­ga ob­ve­šča­nja pa Švar­cl ne pri­ča­ku­je pre­ve­li­ke ne­je­vo­lje pri pa­ci­en­tih. "Me­nim, da lju­dje pod­pi­ra­jo stav­ko in nas ra­zu- me­jo," pra­vi Švar­cl, ki se v ime­nu de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi za­hva­lju­je tu­di zdrav­ni­kom, s ka­te­ri­mi de­la­jo v eki­pah, da ra­zu­me­jo nji­ho­ve zah­te­ve in pod­pi­ra­jo stav­ko.

Iz UKC Ma­ri­bor spo­ro­ča­jo, da bo­do de­lav­ci zdra­vstve­ne ne­ge med stav­ko na od­del­kih po­skr­be­li za za­go­to­vi­tev mi­ni­mal­ne­ga de­lov­ne­ga pro­ce­sa, de­lo bo to­rej po­te­ka­lo ena­ko kot v ča­su pra­zni­kov in ob vi­ken­dih. Za nuj­no zdra­vstve­no oskr­bo bo po­skr­blje­no, za­go­ta­vlja­jo. Pa­ci­en­ti, sta­ri med 18 in 65 let, bo­do pre­na­ro­če­ni ozi­ro­ma so to bi­li.

V Do­mu Da­ni­ce Vo­gri­nec bo de­lo med osmo in de­se­to uro da­nes do­pol­dne po­te­ka­lo kot si­cer ob ne­de­ljah in pra­zni­kih. "To­rej ta­ko, kot je to pred­vi­de­no, ko je za­po­sle­nih na od­del­ku manj," je po­ja­snil di­rek­tor do­ma Mar­ko Sla­vič. Ker sta v opo­zo­ril­ni stav­ki vklju­če­na ta­ko Sin­di­kat de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi Slo­ve­ni­je in Sin­di­kat zdra­vstva in so­ci­al­ne­ga var­stva, po­me­ni to vse za­po­sle­ne v Do­mu Da­ni­ce Vo­gri­nec, je pa di­rek­tor po­hva­lil od­go­vor­nost za­po­sle­nih, ki bo­do ta­koj po stav­ki or­ga­ni­zi­ra­li na­čr­to­va­na pu­sto­va­nja, saj va­ro­van­ci do­ma ča­ka­jo na to in jim to ve­li­ko po­me­ni.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Otro­ci in mla­do­stni­ki, sta­rej­ši, no­seč­ni­ce ter dru­gi pa­ci­en­ti z nuj­ni­mi pri­me­ri stav­ke ne bo­do ob­ču­ti­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.