BOBDNEVA

Si­mo­na Se­me­nič je do­bi­la na­gra­do Pre­šer­no­ve­ga skla­da za dram­sko in ce­lo­stno gle­da­li­ško de­lo

Vecer - - FRONT PAGE - Pe­tra Vi­da­li

Si­mo­na Se­me­nič, dra­ma­ti­čar­ka, do­bi­tni­ca na­gra­de Pre­šer­no­ve­ga skla­da: "Ne­vla­dni sek­tor je po mo­ji oce­ni ne­kak vleč­ni osel svo­bo­do­mi­sel­no­sti, od­pr­to­sti, is­ka­nja bolj­ših po­ti, bolj­še pri­ho­dno­sti."

Že zdav­naj sem vas ho­te­la vpra­ša­ti: za­kaj vam je "dra­ma­te­sa" ljub­ša od "dra­ma­ti­čar­ke"? Res je dru­ga be­se­da okor­na in gro­ba, am­pak pr­va je pa ne­kam vi­so­ko­stna, ne? Kot ba­ro­ne­sa, po­e­te­sa? Vaš po­lo­žaj pa ni dvor­ski, tr­do de­la­te za pre­ži­ve­tje. "V bi­stvu prav za­to, ker je be­se­da dra­ma­ti­čar­ka ta­ko okor­na, stež­ka zle­ze z je­zi­ka, zdi se ne­o­pri­je­mlji­va, ce­lo ne­re­snič­na. En­krat smo s sku­pi­no Pre­glej de­ba­ti­ra­li o tem in dr. Ma­ja Šor­li je bolj za ša­lo kot za­res pre­dla­ga­la iz­raz dra­ma­te­sa, ki nam je bil po­tem vsem všeč. Laž­je iz­go­vor­ljiv, obe­nem pa no­si s sa­bo ne­ko pra­vljič­nost in tu­di to žlah­tnost, ja. Bolj sek­si je, če lah­ko ta­ko re­čem. So­ci­al­ni po­lo­žaj pač ni dvor­ski, am­pak de­lo, ki ga opra­vljam, po mo­jem ob­čut­ku bolj pa­še dra­ma­te­si kot pa dra­ma­ti­čar­ki. So­ci­al­ni po­lo­žaj pa mor­da bolj dra­ma­ti­čar­ki (smeh)."

Bo­le­zen kot ovi­ra in go­nil­na si­la

V ob­do­bju, ko so bi­le va­še dra­me upri­zor­je­ne na vseh ve­li­kih in ve­čjih slo­ven­skih gle­da­li­ških od­rih in smo vsi go­vo­ri­li o "pro­do­ru mla­de slo­ven­ske dra­ma­ti­ke", ste bi­li sa­mi manj ev­fo­rič­ni in ste opo­zar­ja­li, da je to stvar se­zo­ne ali dveh. Ka­kšno je pov­pra­še­va­nje po va­ših dra­mah po ozi­ro­ma ob na­gra­di Pre­šer­no­ve­ga skla­da? Ali je mo­go­če pri nas vsaj za na­gra­jen­ce Pre­šer­no­ve­ga skla­da re­či, da za­slu­ži­jo do­volj, da lah­ko od svo­je­ga de­la ži­vi­jo?

"Hm, ja, od­vi­sno, kaj vza­me­mo kot me­ri­lo pre­ži­ve­tja. Od svo­je­ga de­la lah­ko pre­ži­vim, če jem vsak dan kon­zer­ve fi­žo­la in svo­ji­ma otro­ko­ma ne pri­vo­ščim no­be­ne do­da­tne de­jav­no­sti in ne gre­mo na mor­je. Se­ve­da upo­šte­va­joč dej­stvo, da so mi star­ši re­ši­li sta­no­vanj­ski pro­blem. Si­cer pa se bo­jim, da tu­di kot na­gra­jen­ka Pre­šer­no­ve­ga skla­da ne mo­rem pri­ti čez vsa­ko le­to od svo­je­ga de­la. Že le­tos bi bil to pro­blem, če ne bi do­bi­la te na­gra­de. Na­mreč, za sa­bo imam dve mr­tvi se­zo­ni, ko ni bi­lo upri­zor­je­no no­be­no mo­je be­se­di­lo, ni­ti ni­sem bi­la ni­ka­mor po­va­blje­na kot dra­ma­tur­gi­nja, in to se se­ve­da po­zna. Do te na­gra­de sem ži­ve­la od de­nar­ja, ki sem ga pre­je­la kot avans za be­se­di­la, ki jih mo­ram še na­pi­sa­ti in bo­jo na re­per­to­ar­ju še­le na­sle­dnjo se­zo­no. Ka­ko bo na­prej, pa ne vem. Na­ro­či­la imam, am­pak ne mo­rem ta­ko hi­tro pi­sa­ti, da bi lah­ko sa­mo s pi­sa­njem dram za­slu­ži­la do­volj za ce­lo le­to. Kr­pam s tem pa onim, sprej­mem prak­tič­no vsa­ko de­lo, ki mi ga po­nu­di­jo. Je pa pri me­ni se­ve­da ve­lik pro­blem kro­nič­na bo­le­zen, če bi bi­la pov­sem zdra­va in ne bi ime­la teh dol­gih ne­pro­duk­tiv­nih in ne­pla­ča­nih ali sla­bo pla­ča­nih ob­do­bij vmes, bi bi­lo ver­je­tno bo­lje. Am­pak bo­le­zen ni ne­kaj od­dvo­je­ne­ga od me­ne, je del me­ne, je ima­nen­tna mo­je­mu ustvar­ja­nju. Kdo­ve če bi sploh pi­sa­la, če ne bi ime­la epi­lep­si­je."

Vleč­ni osel svo­bo­do­mi­sel­no­sti

V iz­ja­vah ob na­gra­di ste iz­po­sta­vi­li, da je uni­če­va­nje ne­vla­dne­ga sek­tor­ja sla­bo tu­di za jav­ne za­vo­de, ker jim nih­če ne mo­re po­sta­vi­ti ogle­da­la. Lah­ko ra­zlo­ži­te to zr­ca­lje­nje? Naj­brž gre tu­di za to, da se na ob­ro­bju ro­je­va­jo pra­kse, ki jih po­tem po­ča­si usva­ja ma­in­stre­am? "Tu­di to je ena od stva­ri, se­ve­da. Am­pak pri­mar­no se mi ne zdi, da gre za to. Ob­ču­tek imam, da se in­sti­tu­ci­je brez ' kon­ku­ren­ce' v ne­vla­dnem sek­tor­ju bolj in bolj po­gre­za­jo v ne­ko sa­mo­za­do­stnost, pov­pre­čje. Ne­vla­dni sek­tor ve­li­ko več ener­gi­je vlo­ži v na pri­mer iz­o­bra­že­va­nje, raz- is­ko­va­nje, v med­na­ro­dna po­ve­zo­va­nja, vse to ple­me­ni­ti cel pro­stor, ne sa­mo ne­vla­dni sek­tor. Ne­vla­dni sek­tor je po mo­ji oce­ni ne­kak vleč­ni osel svo­bo­do­mi­sel­no­sti, od­pr­to­sti, is­ka­nja bolj­ših po­ti, bolj­še pri­ho­dno­sti. Am­pak ka­ko že gre ti­sta Can­kar­je­va čr­ti­ca Istr­ski osel? No, ne­kaj ta­ke­ga poč­ne vla­da RS ne­vla­dne­mu sek­tor­ju in ce­li slo­ven­ski ume­tno­sti."

Re­kli ste tu­di, da bur­žo­a­zne­ga gle­da­li­šča ne za­ni­ma­jo te­me, ki se zdi­jo po­memb­ne vam. A ga ni so­dob­na dra­ma­ti­ka vse­e­no že ma­lo od­pr­la?

"Ne vem, sem tež­ko objek­tiv­na. Am­pak ko gle­dam in­sti­tu­ci­o­nal­no gle­da­li­šče, se mi zdi­jo tu­di po­li­tič­no an­ga­ži­ra­ne, ak­tu­al­ne in pe­re­če te­me ta­ko od­da­lje­ne od me­ne in od sve­ta, kot ga ob­ču­tim in ra­zu­mem, da se z nji­mi ne mo­rem po­i­sto­ve­ti­ti. Vse se mi zdi pre­več obru­še­no, no­ben oster rob ne osta­ne, pred­sta­va ni­kjer ne za­bo­li, pu­šča me po­pol­no­ma hla­dno. Zdi se, kot da je okras­je po­memb­nej­še od vse­bi­ne, ve­či­na stva­ri osta­ja na

ne­ki ne­ško­dlji­vi, všeč­ni rav­ni, če se pa že zgo­di kak mi­kro pre­mik, se jav­nost nanj ne od­zo­ve ali se od­zo­ve spet na rav­ni po­li­tič­no ko­rek­tne­ga, splo­šno spre­je­mlji­ve­ga in po­dob­no."

Zdi se, da se slo­ven­ske dra­ma­ti­ke igra na tu­jem več, kot se re­ci­mo pre­ve­de dru­gih li­te­rar­nih ža­nrov. Va­še dra­me so pre­va­ja­ne in upri­zar­ja­ne. Kaj, ra­zen za­do­volj­stva se­ve­da, so vam raz­lič­na oko­lja pri­ne­sla? Dru­gač­no ra­zu­me­va­nje kon­kre­tnih te­ks­tov? Dru­ga­čen od­nos do dra­ma­ti­ke sploh?

"Ni­sem do­volj ča­sa pre­bi­la na tu­jem, da bi se do­do­bra spo­zna­la z ra­zu­me­va­njem mo­jih be­se­dil ali od­no­som do dra­ma­ti­ke na­sploh. Vsa­kič se se­ve­da raz­ve­se­lim, ko kje upri­zo­ri­jo mo­je be­se­di­lo, če je upri­zo­ri­tev kro­na­na s ho­no­rar­jem, še to­li­ko bo­lje. In­ter­pre­ta­ci­je mo­jih be­se­dil so raz­lič­ne, am­pak ta­ko ze­lo pa spet ne. Spo­mnim se, ka­ko sem se za­ba­va­la, ko so is­to de­lo (5fant­kov.si) v pri­bli­žno is­tem ča­su upri­zo­ri­li v Izra­e­lu in v Al­ba­ni­ji. Goo­gle tran­sla­te mi je pri­bli­žno de­ši­fri­ral kri­ti­ke, ki so v obeh dr­ža­vah pi­sa­le o is­tem - da je to dra­ma o nji­ho­vih (al­ban­skih ozi­ro­ma izra­el­skih) ti­pič­nih dru­žin­skih zgod­bah."

Fe­mi­ni­zem med ho­li­vu­dom in kvo­ta­mi

Kaj mi­sli­te o no­vem, ho­li­vud­skem va­lu fe­mi­niz­ma? (To vas spra­šu­jem kot av­to­ri­co, ki v svo­jih dra­mah na vse mo­go­če na­či­ne ne­do­gmat­sko pre­iz­pra­šu­je vpra­ša­nja nad- in po­dre­je­no­sti pred­vsem na re­la­ci­ji mo­ški-žen­ske.)

"Mo­ram re­či, da ni­sem do­volj se­zna­nje­na s tem, da bi lah­ko po­da­la ka- kr­šno­ko­li mne­nje. Zdi se mi prav, da se na to opo­zar­ja, da svoj glas in stas za­sta­vi­jo tu­di ho­li­vud­ske zvez­de, se pa bo­jim, da vča­sih na­re­di več ško­de kot ko­ri­sti, am­pak saj pra­vim, da ni­sem do­volj se­zna­nje­na. In po dru­gi stra­ni - kdor ne na­re­di nič, ne na­re­di no­be­ne na­pa­ke. Po mo­jem je do­bro, da se o tem go­vo­ri." Kaj pa mi­sli­te o na­šem to­za­dev­nem sta­nju? Ste pr­va dra­ma­ti­čar­ka, ki je do­bi­la na­gra­do skla­da, ven­dar pa ver­je­tno ena za­dnjih ume­tnic, ki ve, da je ni do­bi­la za­ra­di pred­pi­sa­nih kvot. Po no­vem za­ko­nu bo imel Pre­šer­nov sklad spol­no urav­no­te­že­no se­sta­vo ži­rij in na­gra­jen­cev. Ste za ali pro­ti?

"Pred ča­som sem ime­la pre­cej ne­ga­tiv­no mne­nje gle­de kvot, po­tem so me pa fe­mi­nist­ke pre­pri­ča­le, da je mor­da za za­če­tek, da se stvar pač po­ri­ne na­prej, do­bro to ure­di­ti na či­sto me­ha­ni­čen na­čin, se pra­vi s kvo­ta­mi. Mi­slim, gle­de te­ga, a mi­sli­te, da se je ka­te­ri­ko­li na­gra­je­nec s po­dro­čja li­te­ra­tu­re pred le­ti spra­še­val, ali ni mor­da do­bil na­gra­de sa­mo za­to, ker je Sve­tla­na Ma­ka­ro­vič žen­ska?"

Ali že­li­te ko­men­ti­ra­ti linč, ki si je za po­vod vzel vaš per­for­mans iz­pred de­ve­tih let?

"Ne."

In­sti­tu­ci­o­nal­no gle­da­li­šče je "pre­več obru­še­no, no­ben oster rob ne osta­ne, pred­sta­va ni­kjer ne za­bo­li"

Si­mo­na Se­me­nič Fo­to: Ro­bert BALEN

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.