Jan Mur­šak: šak: Mo­go­če smo naj­slab­ši i

Slo­ven­ski ho­ke­ji­sti se pri­pra­vlja­jo na pr­vo tek­mo pro­ti ZDA, za ogre­va­nje so pre­ma­ga­li Ju­žne Ko­rej­ce

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­jan Ba­u­man

"Na pa­pir­ju smo še zme­raj med naj­slab­ši­mi eki­pa­mi, če ne ce­lo naj­slab­ša"

Jan Mur­šak je eden od no­sil­cev i gre slo­ven­ske ho­kej s ke re­pre­zen­tan­ce. To je hi­tro ugo­to­vil tu­di no­vi se­lek­tor Ka­ri Sa­vo­lain­en, ki mu je do­de­lil vlo­go ka­pe­ta­na eki­pe, ki bo v Pjon­gčan­gu po­sku­ša­la na­da­lje­va­ti uspe­šno olim­pij­sko zgod­bo, za­če­to pred šti­ri­mi le­ti v So­či­ju. Ko­li­ko je re­al­no pri­ča­ko­va­ti uspe­he, smo se v slo­ven­ski hi­ši po­go­var­ja­li z Ja­nom Mur­ša­kom.

Olim­pij­ska zgod­ba se je za­če­la z zma­go pro­ti Ju­žnim Ko­rej­cem, ko igra še ni bi­la na "slo­ven­ske ni­vo­ju".

"Tek­mo smo si­cer do­bro za­če­li, a smo za­tem na­re­di­li ve­li­ko na­pak, po­pu­sti­li. Še­le v za­dnji tre­tji­ni smo do­lo­či­li zma­go­val­ca. Že v Fran­ci­ji na eli­tnem ho­kej­skem pr­ven­stvu sku­pi­ne A smo ime­li te­ža­ve s pri­mer­no kon­cen­tra­ci­jo sko­zi vseh 60 mi­nut. Ne igra­mo na ena­kem ni­vo­ju, za­to smo tam tek­me iz­gu­blja­li."

Pre­ti­ra­no do­sti ča­sa za od­pra­vlja­nje te­žav ni.

"Pa saj gre le za ma­len­ko­sti. Zbra­ti se je tre­ba, pri­pra­vlje­nost je na do­volj vi­so­kem ni­vo­ju. Sa­mo ob­ča­sno se za­ve­mo, da je tre­ba bi­ti ne­neh­no zbran. Do pr­ve tek­me ver­ja­mem, da bo bo­lje." Pr­vi na­spro­tnik so Ame­ri­ča­ni, ki v Ko­re­jo ni­so pri­po­to­va­li v naj­moč­nej­ši za­sed­bi. Je to va­ša pri­lo­žnost? "Tek­me­cev ni­smo pre­ti­ra­no pro­u­či­li, bolj smo se skon­cen­tri­ra­li na na­šo igro. Brez igral­cev iz NHL Ame­ri­ča­ni za­go­to­vo ni­so ta­ko ka­ko­vo­stna eki­pa, a to­krat bo tek­ma za nas mor­da še tež­ja, saj bo­do za ve­či­no to pr­ve olim­pij­ske igre, kjer se bo­do po­sku­si­li do­ka­zo­va­ti. Ti igral­ci ne bo­do pod­ce­nje­va­li ni­ko­gar, kot smo kdaj opa­zi­li pri ho­ke­ji­stih iz naj­moč­nej­še li­ge na sve­tu." Naj­moč­nej­ša eki­pa v va­ši sku­pi­ni so ned­vo­mno Ru­si. Ta čas so po­seb­na zgod­ba tu­di, ker jim med­na­ro­dni olim­pij­ski ko­mi­te ne do­vo­li na­sto­pi­ti z nji­ho­vi­mi na­ci­o­nal­ni­mi ozna­ka­mi, ker jih po­sku­ša­jo di­sci­pli­ni­ra­ti po ko­lek­tiv­nem do­pin­gu v Ru­si­ji.

"Ru­si so na pa­pir­ju naj­moč­nej­ša re­pre­zen­tan­ca na tem tur­nir­ju. V nji­ho­vi eki­pi ne vi­dim no­be­ne- ga sla­be­ga ho­ke­ji­sta, no­be­ne sla­bo­sti ni­ma­jo. Tež­ko jih bo kdor­ko­li pre­ma­gal. Mi bo­mo upo­ra­bi­li svoj re­cept in bo­mo raz­mi­šlja­li le o na­ši igri. Ra­ču­na­mo na pre­se­ne­če­nje."

Po­zna­te tu­di ru­sko du­šo, saj ste dol­go igra­li v nji­ho­vi dr­ža­vi. Ka­ko se bo iz­ra­zil nji­hov na­ci­o­nal­ni po­nos?

"Se­ve­da bo­do ho­te­li vsem do­ka­za­ti, da so šam­pi­o­ni, da jim zla­ta me­da­lja v ho­ke­ju pri­pa­da. Če ne bi ime­li ta­ko moč­ne eki­pe, če ne bi bi­li to­li­ko spre­daj, po mo­jem ne bi ni­ti na­sto­pi­li. Po eni stra­ni jih ra­zu­mem. Ti­sti, ki so gre­ši­li in so je­ma­li do­ping, naj od­go­var­ja­jo, a ko­lek­tiv­ne od­go­vor­no­sti jim ne gre pri­pi­sa­ti. Ve­sel sem, da so se od­lo­či­li na­sto­pi­ti, če­prav pod nev­tral­no za­sta­vo."

V ho­ke­ju do­ping ni iz­po­sta­vlje­na te­ma, pa tu­di pre­ti­ra­nih kr­ši­tev tu­kaj ni­so ugo­to­vi­li.

"Ni­mam no­be­nih iz­ku­šenj z do­pin­gom in tu­di ne vem, da bi kdaj ime­li ka­ke­ga ta­ke­ga igral­ca v eki­pah, kjer sem igral. Mor­da se kdaj zgo­di, da kdo kaj vza­me po po­mo­ti, ne­kaj z li­ste pre­po­ve­da­nih sub­stanc. V ho­ke­ju na splo­šno ne vi­dim pre­ti­ra­nih te­žav z do­pin­gom."

Jav­nost si že­li, da v Pjon­gčan­gu ho­ke­ji­sti na­da­lju­je­te uspe­šno olim­pij­sko zgod­bo, za­če­to v So­či­ju. Je to re­al­no pri­ča­ko­va­ti?

"Je re­al­no. Igral­ci si­cer ne pri­ča­ku­je­mo ve­li­ko. Že­li­mo sa­mo po­ka­za­ti, kaj zna­mo. Lju­dje pa zah­te­va­jo ne­kaj več, ker smo bi­li v So­či­ju do­bri. A na pa­pir­ju smo še zme­raj med naj­slab­ši­mi eki­pa­mi, če ne ce­lo naj­slab­ša eki­pa."

Se je v teh dneh v vas že pri­kra­del zna­či­len olim­pij­ski duh?

"Na otvo­ri­tvi smo ne­kaj te­ga za­ču­ti­li, a ner­vo­za in vse dru­go bo pri­šlo na dan tek­me, ko bo­do za­i­gra­li avi­zo olim­pij­skih iger. Za­en­krat smo spro­šče­ni, kma­lu bo dru­ga­če."

Tu­kaj­šnje obi­ča­je, hra­no in go­sto­ljub­nost ste že spo­zna­li?

"De­že­la mi ni ne­zna­na, tu­kaj smo že bi­li na sve­tov­nem pr­ven­stvu. Vse­ka­kor je dru­gač­na od Slo­ve­ni­je. Za­en­krat se si­cer bolj dr­žim v va­si, pri­mer­jam pa lah­ko te olim­pij­ske igre s prej­šnji­mi v Ru­si­ji. Ugo­ta­vljam, kaj je bi­lo bo­lje tam in kaj tu­kaj."

In kaj na pri­mer je bo­lje v Pjon­gčan­gu?

"Manj je var­no­stni­kov in va­ro­va­nja, do objek­tov je laž­je pri­ti. Vsaj za nas pa so bi­la v So­či­ju pri­zo­ri­šča bliž­je olim­pij­ski va­si. Do dvo­ra­ne smo se lah­ko od­pra­vi­li peš. Tu­kaj smo ome­je­ni na av­to­bus, ve­li­ko je na­čr­to­va­nja. Je dru­ga­če, tu­kaj je vas manj­ša."

No­vi se­lek­tor vam je zo­pet za­u­pal vlo­go ka­pe­ta­na. To je do­da­tna od­go­vor­nost za igral­ca. Ka­ko jo do­ži­vlja­te?

"Zme­raj je to do­da­tna od­go­vor­nost, pri­na­ša tu­di več pri­ti­ska. A imam več po­moč­ni­kov in mi je zdaj laž­je. Se­lek­tor mo­ra naj­ti pot do čim bolj­ših re­zul­ta­tov. Ver­ja­mem, da bo­mo vsi de­lo opra­vi­li do­bro. Za eki­po me ne skr­bi, tu­di mo­štve­ni duh je znan."

Ka­ko pa je se­daj z va­šo po­škod­bo za­pe­stja?

"Ni ide­al­no, a pri igra­nju me po­škod­ba ne mo­ti. Če je ve­li­ko te­kem v krat­kem ča­su, ču­tim raz­li­ko. Za­pe­stje bo do kon­ca se­zo­ne zdr­ža­lo. Za­tem bo­mo vi­de­li, ali lah­ko kaj iz­bolj­ša­mo."

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Jan Mur­šak je osre­do­to­čen sa­mo na igro Slo­ve­ni­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.