Či­sta Čist po­lo po­lo­mi­ja na s sonč­no ned ne­de­ljo

Le ka­kšno pri­ho­dnost ima tu­ri­zem na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju, se spra­šu­je­jo ve­dno bolj ne­za­do­volj­ni smu­čar­ji. V ne­de­ljo so mno­gi ob­ti­ča­li na spo­dnji po­sta­ji vleč­ni­ce Vi­dec

Vecer - - FRONT PAGE - Aljo­ša Per­šak

Še ena ka­ta­stro­fal­na do­go­di­všči­na na lep son­čen ne­delj­ski dan na na­šem ne­sreč­nem Po­hor­ju. Ta­ko je Si­mo­na Kri­žaj na svo­jem fa­ce­bo­ok pro­fi­lu opi­sa­la iz­ku­šnjo šte­vil­nih smu­čar­jev, ki so v ne­de­ljo okrog 11.30 ob­ti­ča­li na spo­dnji po­sta­ji vleč­ni­ce Vi­dec. "Smu­čar­ji smo bi­li več kot dve uri uje­ti na spo­dnji po­sta­ji vleč­ni­ce, brez in­for­ma­cij, brez opra­vi­či­la, da nam nih­če ni po­nu­dil to­ple­ga ča­ja, mi ni­ti ome­ni­ti ni tre­ba," je za­pi­sa­la Kri­ža­je­va. Ne­ka­te­ri so se s smu­čmi na ra­me­nih od­pra­vi­li pro­ti vr­hu vleč­ni­ce, dru­gi so ča­ka­li na po­no­ven za­gon vleč­ni­ce.

"Či­sta po­lo­mi­ja. Le ka­kšno pri­ho­dnost ima tu­ri­zem na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju?" se je vpra­ša­la Kri­ža­je­va. Ka­sne­je se je pri bla­gaj­ni pri­to­ži­la in do­bi­la do­bro­pis za na­sle­dnji obisk, a po­kvar­je­ne ne­de­lje ji nih­če ne bo mo­gel po­vr­ni­ti.

Mar­prom: Do­bi­va­mo tu­di po­hva­le

Kri­ža­je­va ni edi­na, ki se je v za­dnjem ob­do­bju pri­to­ži­la nad raz­me­ra­mi na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju, kjer kri­ti­ke le­ti­jo pred­vsem na upra­vljav­ca smu­čišč Mar­prom. Slab­ša ure­je­nost smu­čišč in po­go­ste okva­re na­prav je­zi­jo smu­čar­je, ki za dnev­no vo­zov­ni­co od­šte­je­jo 31 evrov in za ta de­nar pri­ča­ku­je­jo vi­so­ko ra­ven sto­ri­tev. Mi­nu­lo ne­de­ljo je ob okva­ri vleč­ni­ce Vi­dec za­ta­ji­la tu­di av­to­bu­sna po­ve­za­va med Bel­le­vu­e­jem in Are­hom, saj so za­ra­di pro­me­tne­ga ka­o­sa na Are­hu mno­gi smu­čar­ji bi­stve­no dlje ča­ka­li na pre­voz, kot je to obi­čaj­no in po vo­z­nem re­du.

"Na vleč­ni­ci Vi­dec je na­sta­la okva­ra na kr­mi­lju žič­ni­ce, ki smo jo na­to še is­te­ga dne po­pra­vi­li. Za smu­čar­je smo po usta­vi­tvi vleč­ni­ce za­go­to­vi­li pre­voz z mo­tor­ni­mi san­mi s pri­ko­li­co. Vi­dec ni de­lo­val pri­bli­žno dve uri in pol," so po­ja­sni­li pri Mar­pro­mu. Od za­čet­ka zim­ske se­zo­ne si pri­za­de­va­jo, da bi bi­la smu­či­šča na Po­hor­ju ka­ko­vo­stno ure­je­na, so po­u­da­ri­li.

"Je pa to od­vi­sno tu­di od vre­men­skih raz­mer, ki nam z vi­so­ki­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi v pr­vem de­lu se­zo­ne ni­so bi­le na­klo­nje­ne. Ve­čji del pri­tožb smu­čar­jev je do­slej iz­ha­jal iz oko­li­ščin, na ka­te­re je vpli­va­lo pred­vsem vre­me. Smo pa ob tem do­bi­va­li tu­di po­hva­le za do­bro ure­je­ne smu­čar­ske pro­ge," po­ja­snju­je­jo v Mar­pro­mu.

Gon­do­la se je po­kva­ri­la tri­krat, Pi­sker dva­krat

Od za­čet­ka zim­ske se­zo­ne, v ka­te­ri so do­slej na­šte­li 64 smu­čar­skih dne­vov, so ime­li na Po­hor­ju kar ne­kaj okvar. Gon­do­la de­ni­mo tri­krat ni obra­to­va­la dlje ča­sa. "Ra­zlo­gi so bi­li raz­lič­ni: iz­pad ele­k­trič­ne ener­gi­je, za­me­nja­va le­ža­ja na ko­le­su tran- spor­ter­ja v spo­dnji po­sta­ji gon­do­le in led na ste­bru. Ob tem je na­sta­lo še ne­kaj manj­ših okvar, za­ra­di ka­te­rih gon­do­la ni bi­la v po­go­nu kraj­ši čas," po­ja­snju­je­jo v Mar­pro­mu. Se­de­žni­ca Rad­va­nje več dni ni obra­to­va­la, ker je bi­lo pre­ma­lo sne­ga ob vsto­pu na se­de­žni­co, se­de­žni­ca Pi­sker pa dva­krat ni obra­to­va­la po ves dan. "Pr­vič smo za­me­nja­li ele­k­tro­mo­tor čr­pal­ke za ma­za­nje re­duk­tor­ja, dru­gič še čr­pal­ko. Po­leg te­ga je bi­lo še ne­kaj pri­me­rov, ko Pi­sker ob­ča­sno ni de­lo­val za­ra­di pre­moč­ne­ga ve­tra ozi­ro­ma vre­men­skih raz­mer."

In kaj lah­ko smu­čar­ji sto­ri­jo, če se ka­te­ra iz­med na­prav po­kva­ri? Pri­mer Kri­ža­je­ve si­cer ka­že, da je mo­žno pri bla­gaj­ni do­bi­ti do­bro­pis, a šte­vil­ni dru­gi smu­čar­ji pri pri­tož­bah ni­so bi­li ta­ko uspe­šni, kar po­me­ni, da je po­vr­ni­tev stro­škov od­vi­sna od do­bre vo­lje za­po­sle­nih pri bla­gaj­nah. V Mar­pro­mu so ja­sni: "Vre­men­ske raz­me­re, za­pr­tje prog ali ne­de­lo­va­nje po­sa­me­znih žič­nic v skla­du s splo­šni­mi po­go­ji po­slo­va­nja ni­so ra­zlo­gi za po­vr­ni­tev ku­pni­ne ali po­dalj­ša­nje ve­ljav­no­sti vo­zov­ni­ce."

(Ne)var­na Čo­po­va pro­ga

Na druž­be­nih omrež­jih je v mi­nu­lih dne­vih od­me­val tu­di za­pis Ma­te­ja Obu­ja, ki je opo­zo­ril, da je bi­lo od­pr­tje Čo­po­ve pro­ge v če­tr­tek zve­čer ve­li­ka na­pa­ka. "Sla­bo ozna­če­ni in za­va­ro­va­ni to­po­vi na smu­či­šču, ve­dno več (in ve­čjih) ne­oz­na­če­nih za­plat bla­ta in ka­me­nja, ve­dno glo­blji in se­ve­da ne­oz­na­če­ni dre­na­žni­ki ( ka­na­li)," je Obu opi­sal smu­ča­nje po ne­var­ni pro­gi. Od od­go­vor­nih je za­to zah­te­val, naj pro­go za­ra­di (ne) var­no­sti ta­koj za­pre­jo, a naj bi iz­ve­del le, da naj bi bi­la di­rek­ti­va di­rek­tor­ja, da mo­ra pro­ga osta­ti od­pr­ta.

V Mar­pro­mu pra­vi­jo, da te­ga za­pi­sa ne že­li­jo ko­men­ti­ra­ti. Ob od­pr­tju Čo­po­ve pro­ge je pre­te­kli če­tr­tek na noč­no smu­ko pri­šlo ogro­mno smu­čar­jev, so po­u­da­ri­li. "Iz­po­sta­vi­li bi sa­mo, da je ti­ste­ga dne za­ra­di od­ju­ge in dež­ja pred­vsem v spo­dnjem de­lu Čo­po­ve pro­ge sko­pne­lo ve­li­ko sne­ga; na pro­gi so bi­le ko­pni­ne ustre­zno ozna­če­ne, sne­žni to­po­vi pa ogra­je­ni z za­šči­tni­mi mre­ža­mi."

"Brez in­for­ma­cij, brez opra­vi­či­la, da nam nih­če ni po­nu­dil to­ple­ga ča­ja, mi ni­ti ome­ni­ti ni tre­ba"

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Se­de­žni­ca Pi­sker obra­tu­je od 23. de­cem­bra, v ja­nu­ar­ju je dva­krat pri­šlo do okva­re.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.