Na Te­znem bo mo­lil­ni­ca

Nek­da­nji Mer­kur­jev tr­go­vski cen­ter Te­zno je ku­pi­la Islam­ska sku­pnost v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ška Mli­na­rič Bar­ba­ra Bra­dač

Islam­ska sku­pnost je za 1,28 mi­li­jo­na evrov ku­pi­la nek­da­njo Mer­kur­je­vo zgrad­bo in ze­mlji­šče na Te­znem. V Tre­bu­ša­ko­vi uli­ci tik ob Ptuj­ski ce­sti ne bo­do zgra­di­li dža- mi­je, am­pak bo­do 6343 kva­dra­tnih me­trov ve­li­ke pro­sto­re ver­ni­ki upo­ra­blja­li kot mo­lil­ni­co, je po­ja­snil taj­nik Islam­ske sku­pno­sti v Slo­ve­ni­ji Ne­vzet Po­rić. Mu­sli­ma­ni, po po­dat­kih Islam­ske sku­pno­sti naj bi v Ma­ri­bo­ru ži­ve­lo oko­li 500 mu­sli­man­skih dru­žin, se v dru­gem naj­ve­čjem slo­ven­skem me­stu že dlje ča­sa spo­pa­da­jo s pro­stor­sko sti­sko pri opra­vlja­nju ver­skih obre­dov. Ta pro­blem je še po­se­bej pe­reč v ča­su ve­čjih pra­zni­kov. V Ma­ri­bo­ru ima Islam­ska sku­pnost pro­sto­re v sta­no­vanj­ski hi­ši na Za­greb­ški, za­to se jim je ome­nje­ni objekt, ki so ga del­no v pre­te­klo­sti že na­je­ma­li, zdel pri­mer­na pri­lo­žnost za na­kup. Po be­se­dah Po­ri­ća so stav­bo pla­ča­li z zbra­ni­mi pri­spev­ki ver­ni­kov.

Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor poz­dra­vlja in pod­pi­ra ra­zvoj ma­ri­bor­ske islam­ske sku­pno­sti, ta ima v Ma­ri­bo­ru že dol­go zgo­do­vi­no, prav ta­ko iz­bolj­šu­je­jo so­ci­al­no in kul­tur­no in­fra­struk­tu­ro te­ga de­la me­sta, so se od­zva­li na ob­či­ni.

V Ma­ri­bo­ru naj bi ži­ve­lo oko­li 500 mu­sli­man­skih dru­žin

Po treh ne­u­spe­šnih zbi­ra­njih po­nudb za pro­da­jo bi­vše­ga Mer­kur­ja v Tre­bu­ša­ko­vi uli­ci na Te­znem, ki že več let vi­dno pro­pa­da, je ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca druž­be Mer­kur-tr­go­vi­na in sto­ri­tve Si­mo­na Go­ri­up uspe­la v če­tr­to. Objekt, ka­te­re­ga sku­pna po­vr­ši­na je do­brih 6343 kva­dra­tnih me­trov, je ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca za­če­la pro­da­ja­ti ok­to­bra 2015 za iz­ho­dišč­no ce­no do­bre 3,3 mi­li­jo­na evrov, a po­sla ni skle­ni­la ni­ti po zni­ža­nih ce­nah 1,8 mi­li­jo­na in 1,5 mi­li­jo­na evrov. Ju­li­ja la­ni pa je Go­ri­u­po­va skle­ni­la po­god­bo o pro­da­ji ne­pre­mič­nin z Islam­sko sku­pno­stjo v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji, je raz­kril Po­ža­re­port.

Islam­ska sku­pnost je za nek­da­njo Mer­kur­je­vo zgrad­bo in ze­mlji­šče na Te­znem pla­ča­la 1,28 mi­li­jo­na evrov. "Pro­daj­ni po­sto­pek je že za­klju­čen. V Mer­kur­ju smo ve­či­no pre­mo­že­nja pro­da­li z zbi­ra­njem za­ve­zu­jo­čih po­nudb. Tr­go­vski cen­ter Te­zno smo sku­ša­li več­krat pro­da­ti, ven­dar ni bi­lo in­te­re­sa. V za­dnjem po­stop­ku zbi­ra­nja po­nudb je bi­la Islam­ska sku­pnost RS edi­ni po­nu­dnik," je po­ja­sni­la ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca Si­mo­na Go­ri­up. S ku­pni­no je bi­la po­pla­ča­na Druž­ba za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank.

Stav­bo pla­ča­li s pri­spev­ki ver­ni­kov

Da v stav­bi bi­vše­ga Mer­kur­ja v Ma­ri­bo­ru ne bo dža­mi­je, am­pak bo­do ver­ni­ki pro­sto­re upo­ra­blja­li zgolj kot mo­lil­ni­co, je za Ve­čer po­ja­snil taj­nik Islam­ske sku­pno­sti v Slo­ve­ni­ji Ne­vzet Po­rić. Mu­sli­ma­ni, po po­dat­kih Islam­ske sku­pno­sti naj bi v Ma­ri­bo­ru ži­ve­lo oko­li 500 mu­sli­man­skih dru­žin, se v dru­gem naj­ve­čjem slo­ven­skem me­stu že dlje ča­sa spo­pa­da­jo s pro­stor­sko sti­sko pri opra­vlja­nju ver­skih obre­dov. Ta pro­blem je še po­se­bej pe­reč v ča­su ve­čjih pra­zni­kov. V Ma­ri­bo­ru ima Islam­ska sku-

pnost pro­sto­re v sta­no­vanj­ski hi­ši na Za­greb­ški, za­to se jim je ome­nje­ni objekt, ki so ga del­no v pre­te­klo­sti že na­je­ma­li, zde­la pri­mer­na pri­lo­žnost za na­kup. Po be­se­dah Po­ri­ća so stav­bo pla­ča­li z zbra­ni­mi pri­spev­ki ver­ni­kov.

Sre­di de­cem­bra la­ni je Od­bor Islam­ske sku­pno­sti Ma­ri­bor or­ga­ni­zi­ral sve­ča­nost ob 25-le­tni­ci de­lo­va­nja dže­ma­ta Ma­ri­bor in na­ku­pu no­ve­ga objek­ta. V dže­ma­tu Ma­ri­bor je od sa­me­ga za­čet­ka pri­so­ten na­me­stnik mufti­ja Ibra­him ef. Ma­la­no­vić, ki je naj­za­slu­žnej­ši za re­a­li­za­ci­jo pro­jek­ta na­ku­pa no­ve­ga objek­ta. Ta­ko so za­pi­sa­li na dru­žab­nem omrež­ju Fa­ce­bo­ok na stra­ni Islam­ske sku­pno­sti - od­bor Ma­ri­bor.

Ob­či­na pod­pi­ra ra­zvoj islam­ske sku­pno­sti

Islam­ska sku­pnost je si­cer že ne­kaj ča­sa pri­so­tna na Te­znu in v do­brih od­no­sih bi­va­jo s kra­ja­ni, pra­vi Jan­ko Le­va, pred­se­dnik Me­stne če­tr­ti Te­zno, ki o na­ku­pu ura­dno še ni bil se­zna­njen.

Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor poz­dra­vlja in pod­pi­ra ra­zvoj ma­ri­bor­ske islam­ske sku­pno­sti, ta ima v Ma­ri­bo­ru že dol­go zgo­do­vi­no, prav ta­ko iz­bolj­šu­je­jo so­ci­al­no in kul­tur­no in­fra­struk­tu­ro te­ga de­la me­sta, so se od­zva­li na ob­či­ni. "Ma­ri­bor­ska islam­ska sku­pnost je la­stni­ca več ne­pre­mič­nin v ne­po­sre­dni bli­ži­ni Mer­kur­je­ve­ga tr­go­vske­ga cen­tra, kjer je na­me­ra­va­la iz­gra­di­ti več­na­men­ski kul­tur­no-ver­ski cen­ter (te­lo­va­dni­ca, mo­lil­ni­ca, pro­sto­ri za pe­da­go­ško in kul­tur­no de­lo­va­nje, par­kir­ni pro­sto­ri, re­sta­vra­ci­ja …). Pro­jekt je bil pri­pra­vljen po mo­de­lu po­dob­ne­ga pro­jek­ta iz Av­stri­je. Za svo­je ver­ske po­tre­be je islam­ska sku­pnost že pred ča­som na­je­la del nek­da­nje­ga Mer­kur­je­ve­ga cen­tra, ki ga je se­daj tu­di od­ku­pi­la. Po­drob­nih na­čr­tov v zve­zi s tem ne po­zna­mo, pred­vi­de­va­mo pa, da so po­dob­ni prej ome­nje­ne­mu pro­jek­tu," so po­ja­sni­li na ma­ri­bor­ski ob­či­ni.

Fo­to: Igor NAPAST

Nek­da­nji Mer­kur­jev tr­go­vski cen­ter na Te­znu je ku­pi­la Islam­ska sku­pnost v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji. No­vi la­stni­ki so na zgrad­bi v Tre­bu­ša­ko­vi uli­ci že spre­me­ni­li na­pis.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.