Vče­raj pr­vi let do Nem­či­je in Bel­gi­je

Gle­de na do­se­da­nje iz­ku­šnje bi bi­lo ve­se­lje ob od­pr­tju no­ve re­dne le­tal­ske li­ni­je med Ma­ri­bo­rom ter Mün­ch­nom in bel­gij­skim An­twer­pnom pre­na­glje­no

Vecer - - FRONT PAGE - Da­mi­jan To­plak

Vče­raj je z ma­ri­bor­ske­ga le­ta­li­šča od­le­te­lo pr­vo le­ta­lo no­ve re­dne le­tal­ske li­ni­je do Mün­ch­na in An­twer­pna. Pet­de­set­se­de­žno le­ta­lo Fo­kker 50 je bi­lo vče­raj po­lo­vič­no na­pol­nje­no, do ba­var­ske pre­stol­ni­ce se je od­pe­lja­lo 24 po­tni­kov, še 15 jih je vsto­pi­lo za pot do Bel­gi­je. Po­leg vod­stva pre­vo­zni­ka VLM in Ae­ro­dro­ma Ma­ri­bor si ve­li­ko od no­ve li­ni­je obe­ta­jo tu­di pri Za­vo­du za tu­ri­zem Ma­ri­bor - Po­hor­je. Da bi po­ve­ča­li pro­met, bo­do 24 ur po­nu­ja­li eno­smer­ne le­te po pro­mo­cij­ski ce­ni le 19 evrov. A gle­de na do­se­da­nje iz­ku­šnje bi bi­lo ve­se­lje ob od­pr­tju no­ve re­dne le­tal­ske li­ni­je pre­na­glje­no.

Po­zna­val­ci me­ni­jo, da sploh po­ve­za­va Ma­ri­bo­ra z ba­var­sko pre­stol­ni­co ni sla­ba, tu­di zgolj 50-se­de­žno le­ta­lo Fo­kker 50 bi bi­lo lah­ko do­bro za­se­de­no na pe­tih te­den­skih le­tih, ki se bo­do vsaj do 26. ok­to­bra le­tos od­vi­ja­li od po­ne­delj­ka do pet­ka ob 14.50, spr­va v Mün­chen, od tam pa po po­lur­nem po­stan­ku ob 17. uri še v An­twer­pen, kjer bo le­ta­lo pri­sta­ja­lo ob 19.10. Vče­raj­šnje sne­že­nje pr­vih le­tov, kljub mor­da dru­gač­nim pri­ča­ko­va­njem, ni pre­ti­ra­no ovi­ra­lo. Le­ta­lo je vče­raj do Mün­ch­na pe­lja­lo 24 po­tni­kov, še 15 jih je na­to vsto­pi­lo za let do An­twer­pna.

Pr­vi let so vče­raj poz­dra­vi­li tu­di Bo­ris Bo­bek, di­rek­tor Ae­ro­dro­ma Ma­ri­bor, Carl Run­ge, iz­vr­šni di­rek­tor VLM Air­li­nes, Mar­ko Sor­šak, žu­pan ob­či­ne Ho­če - Sliv­ni­ca, kjer se le­ta­li­šče na­ha­ja, ter tu­di ma­ri­bor­ski pod­žu­pan Sa­ša Pel­ko in ki­taj­ski ve­le­po­sla­nik v Slo­ve­ni­ji Je Hao.

Ve­li­ko si od no­ve li­ni­je obe­ta tu­di di­rek­to­ri­ca Za­vo­da za tu­ri­zem Ma­ri­bor - Po­hor­je Do­ris Ur­ban­čič Win­di­sch. Da bi po­ve­ča­li pro­met, bo­do 24 ur po­nu­ja­li eno­smer­ne le­te po pro­mo­cij­ski ce­ni le 19 evrov, je pa Bo­ris Bo­bek si­cer po­ve­dal, da je uved­ba no­ve li­ni­je po­zi­tiv­na no­vi­ca, a se lah­ko le­tal­ski pre­vo­znik od­lo­či tu­di za pred­ča­sno pre­ne­ha­nje, če bo­do le­ti sla­bo za­se­de­ni.

Še za­ni­mi­vost, po­tni­ki vče­raj ni­so le­te­li z le­ta­lom z ozna­ka­mi VLM, saj je to za­ra­di najd­be sta­re bom­be v lon­don­ski re­ki Te­m­zi o(b)sta­lo na le­ta­li­šču Lon­don Ci­ty in ni mo­glo na­prej pro­ti An­twer­pnu ter Mün­ch­nu in Ma­ri­bo­ru.

Fo­to: Igor NAPAST

Na pr­vem le­tu je bi­lo 24 po­tni­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.