Ma­ri­bor je vzel, če­sar Olim­pi­ja ne da

Ale­xan­dru Cre­tu oble­kel vi­jo­li­ča­sti dres, če­prav mu v Lju­blja­ni pre­sto­pa ni­so do­vo­li­li

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič

Pod­pi­sal je po­god­bo, se fo­to­gra­fi­ral v vi­jo­li­ča­stem dre­su, a v nje­go­vem prej­šnjem klu­bu za­tr­ju­je­jo, da pre­stop ni ve­lja­ven. NK Ma­ri­bor je vče­raj kot no­vo okre­pi­tev pred­sta­vil zve­zne­ga igral­ca Ale­xan­dru­ja Cre­tu­ja. "Ve­sel sem, da sem tu­kaj. Že­lim si osvo­ji­ti na­slov, do­bro tre­ni­ra­ti. Vse je okej," je v Ljud­skem vr­tu de­jal 25- le­tni Ro­mun. Od lan­ske­ga ja­nu­ar­ja je bil član Olim­pi­je, pred iz­te­kom zim­ske­ga ro­ka pa je Ma­ri­bor iz­ko­ri­stil od­ku­pno kla­vzu­lo, ki je no­go­me­ta­šu do­vo­lje­va­la se­li­tev. Sto ti­soč evrov je ta­ko zna­ša­la od­ško­dni­na, ki so jo v Lju­blja­no na­ka­za­li vi­jo­li­ča­sti.

A le ne­kaj mi­nut, pre­den se je Cre­tu pred­sta­vil no­vi­nar­jem, je Olim­pi­ja na svo­ji sple­tni stra­ni ob­ja­vi­la, da od­ku­pna kla­vzu­la, ki jo je po do­go­vo­ru z vod­stvom zma­jev iz­po­ga­jal no­go­me­ta­šev agent Zvon­ko Mi­loj­ko­vić, ne ve­lja za slo­ven­ske klu­be. "V pri­me­ru, da je agent igral­ca pro­da­jal v Slo­ve­ni­jo, je oči­tno pri­šlo do pre­ko­ra­či­tve po­o­bla­sti­la, saj Olim­pi­ja ne že­li igral­cev pro­da- ja­ti v kon­ku­renč­ne klu­be," so za­pi­sa­li v lju­bljan­skem klu­bu.

Kaj pi­še v do­ku­men­tu?

No, v Ma­ri­bo­ru so pred­sta­vi­li dru­gač­no zgod­bo. "Ima­mo ura­den pa­pir Olim­pi­je. Lah­ko gre ka­mor­ko­li. Če bi v do­ku­men­tu pi­sa­lo, da ve­lja le za tu­ji­no, bi to mo­ra­li upo­šte­va­ti. A to ne pi­še. Na­ša prav­na služ­ba, ki je ena naj­bolj­ših v Evro­pi, je to na­tanč­no pre­gle­da­la in ugo­to­vi­la, da je pre­stop ve­lja­ven," je de­jal špor­tni di­rek­tor Zlat­ko Za­ho­vič. Res je, v do­ku­men­tu, ki ga je z agen­tom Mi­loj­ko­vićem pod­pi­sal vr­ši­lec dol­žno­sti di­rek­tor­ja Olim­pi­je De­jan Sta­men­ko­vič, ni ni­kjer iz­rec­no na­ve­de­no, da sme no­go­me­taš ob pla­či­lu zah­te­va­ne od­ško­dni­ne pre­sto­pi­ti le v tu­ji­no. Je pa v spo­ra­zu­mu na­ve­de­no, da bo klub v 48 urah po pla­či­lu od­ško­dni­ne iz­dal cer­ti­fi­kat ITC za med­na­ro­dne pre­sto­pe. Mi­loj­ko­vić naj bi bil ze­le­no-be­lim za­go­to­vil, da je Cre­tu­ju na­šel klub v tu­ji­ni. "Do­ku- ment, ki je bil z na­še stra­ni po­slan agen­tu, je bil po­sle­di­ca na­ših prej­šnjih do­go­vo­rov in ustnih po­go­vo­rov in ga je tre­ba v tem kon­te­kstu tu­di vze­ti. Vse dru­go je pro­ti vo­lji klu­ba. O vsem tem smo ob­ve­sti­li tu­di agen­ta in vod­stvo NK Ma­ri­bor," pra­vi Sta­men­ko­vič. Vse­bi­no do­ku­men­ta lah­ko si­cer pre­ve­ri­te na Ve­če­ro­vi sple­tni stra­ni.

"Olim­pi­ja je na­re­di­la na­pa­ko, mi pa smo jo iz­ko­ri­sti­li," je pre­pri­čan Za­ho­vič. Že po­le­ti je že­lel pri­pe­lja­ti ro­bu­stne­ga ve­zi­sta. "Vse sku­paj je pri­šlo ze­lo ne­pri­ča­ko­va­no, do­go­vo­ri­li smo se, da si igral­cev ne bo­mo je­ma­li. A bil nam je po­nu­jen, pro­ti pla­či­lu, to je či­sto dru­ga si­tu­a­ci­ja. Vse nas je pre­se­ne­ti­lo, da nam je bil po­nu­jen. Dol­go smo ga ime­li na ra­dar­ju, z ve­se­ljem smo ga vze­li, stva­ri so ja­sne."

Te­lo je pri­pra­vlje­no

Ka­te­ra stran ima prav, bo od­lo­či­la re­gi­stra­cij­ska ko­mi­si­ja No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je, ki se bo se­sta­la po kon­ča­nem zim­skem pre­sto­pnem ro­ku. Ta se za slo­ven­ske klu­be iz­te­če ju­tri. Cre­tu, ki je z ak­tu­al­ni­mi slo­ven­ski­mi pr­va­ki pod­pi­sal po­god­bo do le­ta 2021, se bo da­nes pri­dru­žil ma­ri­bor­ski eki­pi na tre­nin­gu v Mo­ra­vskih To­pli­cah. "No­čem go­vo­ri­ti o si­tu­a­ci­ji z Olim­pi­jo, saj, ver­je­mi­te mi, ne vem ve­li­ko, kaj se do­ga­ja," je sko­mi­gnil nek­da­nji član ro­mun­ske Po­li­teh­ni­ce Ia­si. V pr­vem de­lu te se­zo­ne ni ve­li­ko igral. Za Olim­pi­jo je na pe­tih pr­vo­li­ga­ških tek­mah zbral le 25 mi­nut igre, na­za­dnje je igral sep­tem­bra na po­kal­ni tek­mi v Ra­do­mljah. "Res je, da ni­sem ve­li­ko igral, a tre­ni­ral sem z Olim­pi­jo, se pri­pra­vljal v Tur­či­ji, igral na pri­pra­vljal­nih tek­mah. Do­bro se po­ču­tim, mo­je te­lo je pri­pra­vlje­no," je za­tr­dil.

Za­kaj so v Ma­ri­bo­ru po­i­ska­li okre­pi­tev? "Že­le­li smo po­ve­ča­ti kon­ku­ren­co na sre­di­ni igri­šča. Po od­ho­du Mar­wa­na Ka­b­he smo osta­li tan­ki na tej po­zi­ci­ji. S tem pri­ho­dom smo mo­štvo osve­ži­li," je po­ja­snil Za­ho­vič. Ka­b­ho bo Cre­tu na­do­me­stil tu­di s šte­vil­ko, saj bo na hrb­tu no­sil osmi­co, ki jo je pred se­li­tvi­jo v Ha­po­el iz Ber­še­be pod Kal­va­ri­jo no­sil prav Izra­e­lec. Je Za­ho­vič no­vin­ca po­i­skal v Lju­blja­ni, da bi osla­bil naj­ve­čje­ga kon­ku­ren­ta v bo­ju za na­slov pr­va­ka? "Cre­tu ni tu­kaj, ker je Olim­pi­jin, am­pak ker je odli­čen igra­lec in ga po­tre­bu­je­mo," od­go­var­ja pr­vi ka­dro­vik vi­jo­li­ča­stih.

La­ni spo­mla­di se Cre­tu ni rav­no pri­ku­pil na­vi­ja­čem Ma­ri­bo­ra. Pred juž­no tri­bu­no Ljud­ske­ga vr­ta je buč­no pro­sla­vljal gol, ki je Olim­pi­jo od­pe­ljal v fi­na­le po­ka­la Slo­ve­ni­je. "Sem pro­fe­si­o­na­len no­go­me­taš, ne do­se­gam ve­li­ko go­lov. Ko do­se­žem za­de­tek, se ga raz­ve­se­lim. Vla­gam svo­jo kri v igri­šče, se bo­rim za na­vi­ja­če. Ta­ko bo tu­di v Ma­ri­bo­ru," je nek­da­njim ri­va­lom oblju­bil Cre­tu.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Zlat­ko Za­ho­vič je v Ljud­skem vr­tu poz­dra­vil no­vo okre­pi­tev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.