La­vrov k Er­jav­cu, Ce­rar v Mo­skvo

Pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra Br­glez spre­jel ame­ri­ške­ga ve­le­po­sla­ni­ka, kar pa še ne po­me­ni, da Slo­ve­ni­ja pri ZDA kre­pi po­lo­žaj

Vecer - - FRONT PAGE - Uroš Esih

Osre­dnja te­ma po­go­vo­rov med for­mal­no dru­gim člo­ve­kom slo­ven­ske obla­sti in naj­viš­jim pred­stav­ni­kom ZDA v Slo­ve­ni­ji so bi­li po na­ših in­for­ma­ci­jah bi­la­te­ral­ni od­no­si. Zna­no je, da so od­no­si med Slo­ve­ni­jo in ZDA v za­dnjem ob­do­bju za­ne­mar­je­ni. Obi­ska na naj­viš­ji rav­ni ne v Slo­ve­ni­ji ne v ZDA ni bi­lo že od le­ta 2011, ko je ta­kra­tne­ga ame­ri­ške­ga pred­se­dni­ka Ba­rac­ka Oba­mo obi­skal ta­kra­tni pred­se­dnik vla­de

Bo­rut Pa­hor. Le­tos pa si je pred­se­dnik dr­ža­ve Pa­hor v de­lov­ni na­črt obi­skov za­dal cilj, da v ZDA obi­šče pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa. So­pro­ga Me­la­nie Trump pa je po­va­bil na obisk v Slo­ve­ni­jo. Da­tum mo­re­bi­tne­ga obi­ska se­ve­da še ni do­lo­čen.

Kon­kre­tno bra­te­nje z Ru­si­jo, ne­kon­kre­tno z ZDA

Nek­do (Er­ja­vec) je po­za­bil ...

Da so od­no­si za­ne­mar­je­ni, je za Ve­čer pri­znal tu­di Mi­lan Br­glez. "Nek­do je oči­tno po­za­bil ba­lan­si­ra­ti zu­na­njo po­li­ti­ko. Ra­zlo­gi so raz­lič­ni, am­pak za­ne­mar­ja­ti ka­te­re­ga od svo­jih par­tner­jev je ve­dno ne­spa­me­tno. Ta­kšna zu­na­nja po­li­ti­ka je krat­ko­vi­dna. Z dru­gi­mi zna­mo pe­lja­ti od­no­se, z ZDA pa smo jih v pre­te­klih le­tih žal za­ne­ma­ri­li. A to je bolj vpra­ša­nje za Mla­di­ko kot za­me," je pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra Br­glez ost kri­ti­ke usme­ril pro­ti zu­na­nje­mu mi­ni­stru Kar­lu Er­jav­cu, ki se ga si­cer dr­ži sti­gma, da vo­di pro­ru­sko zu­na­njo po­li­ti­ko. Br­glez, ki ne skri­va afi­ni­te­te do zu­na­nje po­li­ti­ke, je to­rej da­nes po­sku­sil ne­ko­li­ko urav­no­te­ži­ti od­no­se z ZDA.

Er­ja­vec je že več­krat za­vra­čal očit­ke, da Slo­ve­ni­ja vo­di pre­več pro­ru­sko po­li­ti­ko in da za­ne­mar­ja ZDA: "Slo­ve­ni­ja je par­tner ZDA, zla­sti v Na­tu, a hkra­ti so­de­lu­je z Ru­si­jo, ki je ze­lo po­mem­ben go­spo­dar­ski par­tner. Po dru­gi stra­ni iz­pol­nju­je tu­di vse sku­pne za­ve­ze gle­de sank­cij pro­ti Ru­si­ji." K te­mu do­da­ja, da Slo­ve­ni­ja vo­di zu­na­njo po­li­ti­ko v skla­du s spre­je­ti­ma zu­na­nje­po­li­tič­no de­kla­ra­ci­jo in stra­te­gi­jo. Svo­je za­ve­zni­ške ob­ve­zno­sti je Er­ja­vec vče­raj iz­pol­nje­val v Ku­vaj­tu - v te­dnu, ko se pre­cej­šnji del vla­de za­dr­žu­je na ek­so­tič­nih lo­ka­ci­jah, kjer se ude­le­žu­je sre­ča­nja Glo­bal­ne ko­a­li­ci­je zo­per Da­e­sh.

Slo­ve­ni­ja v ome­nje­ni ko­a­li­ci­ji pod vod­stvom ZDA, ki jo se­sta­vlja 74 dr­žav in or­ga­ni­za­cij, so­de­lu­je od le­ta 2014. Bolj za­ni­mi­vo je, ka­ko je bi­la Slo­ve­ni­ja uvr­šče­na na ta se­znam. Slo­ve­ni­ja se je sep­tem­bra 2014 na pre­se­ne­če­nje slo­ven­ske jav­no­sti eno­stav­no zna­šla na ta­kra­tnem se­zna­mu oko­li 50 dr­žav in or­ga­ni­za­cij, ki ga je ob­ja­vi­lo ame­ri­ško zu­na­nje mi­ni­str­stvo.

Ka­ko z vro­čo Pa­le­sti­no in ar­bi­tra­žo

Dru­ga te­ma, ki sta se je lo­ti­la Br­glez in Har­tley, je bi­la na­me­ra Slo­ve­ni­je, da pri­zna Pa­le­sti­no. ZDA kot te­sen izra­el­ski za­ve­znik ta­kšni po­te­zi na­spro­tu­je­jo. Tu­di pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra in pod­pred­se­dnik SMC me­ni, da bo po­sto­pek pri­zna­nja Pa­le­sti­ne iz­ve­den še v tem man­da­tu. Kot je zna­no, Er­ja­vec pri­ča­ku­je, da bo vla­da čim prej na­da­lje­va­la obrav­nav­no vpra­ša­nja pri­zna­nja Pa­le­sti­ne kot ne­od­vi­sne in su­ve­re­ne dr­ža­ve. Po po­go­vo­ru je Br­glez po­ve­dal, da se so­go­vor­ni­ka tak­tič­no ni­sta stri­nja­la pov­sem o sa­mem pri­zna­nju in o tem, ka­ko ustre­zno bi to bi­lo, da do te­ga ci­lja pri­de­mo. Har­tley pa je ja­sno po­ve­dal, da v ZDA ob­sta­ja za­skr­blje­nost spri­čo mo­žno- sti, da po­sa­me­zne dr­ža­ve pri­zna­jo Pa­le­sti­no.

Gle­de im­ple­men­ta­ci­ja ar­bi­tra­že, kjer se ZDA ni­so po­sta­vi­le na stran spo­što­va­nja med­na­ro­dne­ga pra­va, kar bolj ko­ri­sti Hr­va­ški, je Har­tley po­no­vil, da ame­ri­ško sta­li­šče do ar­bi­tra­žne od­loč­be osta­ja ne­spre­me­nje­no: "ZDA so v spo­ru nev­tral­ne in se ne po­sta­vlja­jo na no­be­no stran, spod­bu­ja­jo pa dr­ža­vi, da po­i­šče­ta re­ši­tev spo­ra." Do­dal je, da so bi­li po­go­vo­ri, ki jih je imel o tem prej­šnji te­den v Wa­shing­to­nu dr­žav­ni se­kre­tar na zu­na­njem mi­ni­str­stvu An­drej Lo­gar, ze­lo ko­ri­stni. Tam se je se­stal s po­moč­ni­kom ame­ri­ške- ga dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja za evrop­ske za­de­ve Wes­som Mit­chel­lom . Lo­gar je za RTV Slo­ve­ni­ja po­ve­dal, da pri­ča­ku­je, da bo­do Ame­ri­ča­ni re­sno raz­mi­sli­li, ka­ko na­prej v ar­bi­tra­ži. Vče­raj­šnji po­go­vo­ri Br­glez-Har­tley te­ga pre­mi­ka v pra­ksi še ni­so pri­ne­sli. Br­glez si za­to že­li ja­snej­še ame­ri­ške pod­po­re sta­li­šču, da je vla­da­vi­na pra­va osno­va, na ka­te­ri se re­šu­je­jo spo­ri v med­na­ro­dni sku­pno­sti.

Fo­to: Bar­ba­ra ŽEJAVAC

Ve­le­po­sla­nik Zdru­že­nih dr­žav Ame­ri­ke Brent Ro­bert Har­tley in Mi­lan Br­glez

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.