Upor zdra­vstva in so­ci­a­le

;e nas vla­da ne bo vze­la re­sno re­sno, se bo stav­ka sto­pnje­va­la sto­pnje­va­la, pra­vi­jo za­po­sle­ni v zdra­vstvu in so­ci­al­nem var­stvuJ Šol­ni­ki da­nes v Lju­blja­no s kar 275 av­to­bu­si

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ška Mli­na­rič

Stav­kov­ni te­den se bo za­klju­čil z da­na­šnjo stav­ko za­po­sle­nih v vrt­cih, osnov­nih in sre­dnjih šo­lah ter na ne­ka­te­rih fa­kul­te­tah. Na sho­du Sin­di­ka­ta vzgo­je, iz­o­bra­že­va­nja, zna­no­sti in kul­tu­re v Lju­blja­ni pri­ča­ku­je­jo 15.000 ude­le­žen­cev, ki naj bi se v pre­stol­ni­co pri­pe­lja­li s kar 275 av­to­bu­si.

Vče­raj so dve­ur­no opo­zo­ril­no stav­ko iz­ve­dli bol­ni­čar­ji, me­di­cin­ske se­stre, re­še­val­ci, la­bo­ran­ti, so­ci­al­ni de­lav­ci, fi­zi­o­te­ra­pev­ti, stre­žni­ce ozi­ro­ma vsi za­po­sle­ni v zdra­vstvu in so­ci­al­nem var­stvu, z iz­je­mo zdrav­ni­kov. Tu­di pod­po­ro sle­dnjih so ne­ka­te­ri stav­ka­jo­či po­gre­ša­li.

Stav­ka­jo­či, ki so se zbi­ra­li tu­di na kraj­ših ma­ni­fe­sta­ci­jah v ve­čjih re­gij­skih zdra­vstve­nih usta­no­vah, so opo­zo­ri­li, da jih je pre­ma­lo in da so za svo­je de­lo pre­ma­lo pla­ča­ni, za­to so vla­do po­zva­li, naj se zač­ne ob­na­ša­ti od­go­vor­no in sprej­me nji­ho­ve stav­kov­ne zah­te­ve. V na­spro­tnem pri­me­ru bo­do pri­si­lje­ni v za­o­stro­va­nje, ki ne iz­klju­ču­je tu­di ne­kaj­dnev­nih pro­te­stov in stavk. Si­cer so v usta­no­vah po­skr­be­li za naj­nuj­nej­še bol­ni­ke.

Čas je, da nas vla­da zač­ne j ema­ti re­sno. Da sprej­me ka­dro­vske stan­dar­de in nor­ma­ti­ve, ki bo­do za­go­to­vi­li do­volj ose­bja, in da na­še de­lo pri­mer­no ovre­dno­ti. Če ne, bo­mo stav­kov­ne ak­tiv­no­sti za­o­stro­va­li, pre­ki­ni­tve de­la bo­do dalj­še, pro­te­sti bo­do večdnev­ni, po­zva­li bo­mo k umi­ku so­gla­sij za de­lo pre­ko pol­ne­ga de­lov­ne­ga ča­sa. To je bi­lo glav­no spo­ro­či­lo ne­kaj sto za­po­sle­nih v na­ši naj­ve­čji zdra­vstve­ni usta­no­vi, Kli­nič­nem cen­tru v Lju­blja­ni, ki so se, ta­ko kot stav­ka­jo­či po ce­lo­tni dr­ža­vi, vče­raj med dve­ur­no opo­zo­ril­no stav­ko zbra­li na sho­du, da bi tu­di ta­ko ja­sno in gla­sno spo­ro­či­li vla­di, da so si­ti obljub. "Da­nes zah­te­va­mo, ju­tri si bo­mo vze­li," so bi­le be­se­de pred­se­dni­ce Sin­di­ka­ta de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi Jel­ke Mla­kar, s ka­te­ri­mi je po­že­la bu­ren aplavz. V vče­raj­šnji opo­zo­ril­ni stav­ki za­po­sle­nih v zdra­vstvu in so­ci­al­nem var­stvu je, po oce­ni obeh sin­di­ka­tov, so­de­lo­va­lo med 20.000 i n 25.000 za­po­sle­nih v pri­bli­žno 300 za­vo­dih; od zdra­vstve­nih do­mov, bol­ni­šnic, do­mov za sta­rej­še do var­stve­no-de­lov­nih cen­trov.

"Zah­te­va­mo ti­sto, kar bi nam dr­ža­va mo­ra­la po­nu­di­ti na pla­dnju, če bi ji bi­lo mar za la­stne dr­ža­vlja­ne in zdra­vo de­že­lo, ki bi bi­la v po­nos vsem, ki tu­kaj ži­vi­mo, a se to ni še ni zgo­di­lo," je še de­ja­la Mla­kar­je­va. Ta­ko vla­da še ve­dno ni iz­pol­ni­la za­ve­ze iz stav­kov­ne­ga spo­ra­zu­ma le­ta 2013, da bo iz­de­la­la stan­dar­de in nor­ma­ti­ve, ki bi po­ka­za­li, ko­li­ko ose­bja pri­manj­ku­je v usta­no­vah, kjer so stav­ka­li. In prav ta kr­ši­tev stav­kov­ne­ga spo­ra­zu­ma je tu­di ra­zlog, za­kaj je vla­da že pri­sta­la, da bo vče­raj­šnjo stav­ko tu­di pla­ča­la. A stan­dar­di in nor­ma­ti­vi so le ena od stav­kov­nih zah­tev. Tu je še dvig plač za tri do šti­ri ra­zre­de, saj je nji­ho­vo de­lo, če­prav je stro­kov­no, psi­hič­no in fi­zič­no ze­lo na­por­no, pre­ma­lo vre­dno­te­no. "Za­to me­di­cin­ske se­stre, bol­ni­čar­ji in ne­go­val­ci od­ha­ja­jo v tu­ji­no, saj ima­jo tam bolj­še de­lov­ne po­go­je in bolj­še pla­či­lo," je de­ja­la se­kre­tar­ka Sin­di­ka­ta zdra­vstva in so­ci­al­ne­ga var­stva Dra­gi­ca Ke­kec. Sa­ša Ko­tar, sin­di­kal­na za­u­pni­ca v kli­nič­nem cen­tru iz vrst

"Vla­da naj nas zač­ne je­ma­ti re­sno, si­cer bo­mo stav­ko za­o­stri­li"

Sin­di­ka­ta de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi, pa je do­da­la, da bo­do pri zah­te­vah vztra­ja­li, saj si že­li­jo ka­ko­vo­stnej­še obrav­na­ve bol­ni­kov. To pa je mo­go­če le, če bo za­po­sle­nih za­do­stno šte­vi­lo, ne kot je se­daj, da so ti pre­o­bre­me­nje­ni, ob tem pa do­bi­va­jo ve­dno no­ve na­lo­ge. Oba sin­di­ka­ta zah­te­va­ta tu­di viš­je pla­či­lo ne­delj­ske­ga, noč­ne­ga in pra­znič­ne­ga de­la, od­pra­vo vseh var­če­val­nih ukre­pov, vključ­no z dvi­gom plač­ne le­stvi­ce za osem od­stot­kov na ra­ven le­ta 2012. Če je vla­da na­šla re­ši­tev za ne­ka­te­re dru­ge po­klic­ne sku­pi­ne, naj ga naj­de tu­di za nas, je bi­lo več­krat sli­ša­ti, prav ta­ko tu­di oči­tek na ra­čun vla­de in glav­ne­ga vla­dne­ga po­ga­jal­ca mi­ni­stra Bo­ri­sa Ko­priv­ni­kar­ja, češ da se do za­po­sle­nih v jav­nem sek­tor­ju, ki tr­do ga­ra­jo, ob­na­ša­jo ne­pri­mer­no. Ta­ko je re­še­va­lec Bo­štjan Pla­hu­tnik po­zval mi­ni­stra Ko­priv­ni­kar­ja, naj se zač­ne ob­na­ša­ti pri­mer­no in naj sprej­me stav­kov­ne zah­te­ve, "ker ni­ko­li ne ve, kdaj bo pri­šel v na­še ro­ke". A to ni gro­žnja," je po­ja­snil Pla­hu­tnik. V na­spro­tju z vla­do bo­do vsi v zdra­vstvu zanj po­skr­be­li ta­ko kot za vsa­ke­ga dru­ge­ga pa­ci­en­ta. Pa­hu­tnik se je ob splo­šni pod­po­ri jav­no­sti, ki naj bi jo stav­ka­jo­či uži­va­li, po­men­lji­vo vpra­šal, ka­ko to, da pa ni­ma­jo pod­po­re sin­di­ka­ta zdrav­ni­kov in zo­boz­drav­ni­kov Fi­des. O tem, da naj bi bi­li za­po­sle­ni rak ra­na go­spo­dar­stva, kar je za­dnje ča­se, po nje­go­vem, sli­ša­ti v jav­no­sti, pa je re­še­va­lec de­jal: "Jav­ni sek­tor in za­po­sle­ni v zdra­vstvu in so­ci­al­nem var­stvu de­lav­cem v go­spo­dar­stvu ni­smo ni­če­sar po­kra­dli. Go­spo­dar­stva tu­di ni­smo uni­či­li. Ima­te pa lju­di, ki so bi­li me­ne­džer­ji le­ta in le­ta in so vse za­fu­ra­li; Bav­čar, Šrot in po­dob­ni. Poj­di­te do njih in zah­te­vaj­te, naj vam vr­ne­jo, kar so po­kra­dli."

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ne­kaj sto stav­ka­jo­čih se je zbra­lo na pro­te­stnem sho­du tu­di v Kli­nič­nem cen­tru v Lju­blja­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.