Upa­nje za oži­vi­tev le­ta­li­šča

Po­to­va­li smo na no­vi le­tal­ski li­ni­ji iz Ma­ri­bo­ra, pri če­mer VLM Air­li­nes na­po­ve­du­je, da bo po­le­ti zgo­dnje­po­pol­dan­sko uro le­ta pro­ti Mün­ch­nu in An­twer­pnu pre­ma­knil na 11.50

Vecer - - GOSPODARSTVO - An­twer­pen (od na­še­ga po­ro­če­val­ca)

Kaj pri­ča­ku­je­te od no­ve re­dne li­ni­je i z Mar i bo­ra v

Mün­chen ozi­ro­ma v An­twer­pen?

"Smo na za­čet­ku. Le­te smo na­po­ve­da­li še­le pred ne­kaj te­dni. Po na­va­di se to na­po­ve vsaj šest me­se­cev vna­prej. Kam­pa­njo smo pri­če­li ta po­ne­de­ljek s pro­mo­cij­skim le­tom in v pr­vih te­dnih ne pri­ča­ku­je­mo iz­je­mne za­se­de­no­sti. Ven­dar sem pre­pri­čan, da trg za te li­ni­je ob­sta­ja. Po­dob­no se nam je do­ga­ja­lo na re­la­ci­ji An­twer­pen-Zürich, se­daj pa je li­ni­ja že pre­cej do­bro za­se­de­na in v skla­du z na­čr­ti. Ver­ja­mem, da bo po­dob­no tu­di z Ma­ri­bo­rom."

Ka­kšne mar­ke­tin­ške ak­ci­je bo­ste ime­li za li­ni­jo iz Ma­ri­bo­ra?

"V po­ne­de­ljek in to­rek smo po­nu­ja­li pro­mo­cij­ske ce­ne le­tov, re­ci­mo za let iz Ma­ri­bo­ra v Mün­chen po 19 evrov, v obra­tno smer pa po 39 evrov. Ta­kšnih pro­mo­cij bo v pri­ho­dnje še več. Vse to bo­mo po­če­li v so­de­lo­va­nju z ma­ri­bor­skim in dru­gi­mi le­ta­li­šči ter s tu­ri­stič­ni­mi agen­ci­ja­mi. Me­nim, da je rav­no z vklju­či­tvi­jo Mün­ch­na li­ni­ja za­ni­mi­va ta­ko za Ma­ri­bor kot An­twer­pen."

Ka­te­re no­ve de­sti­na­ci­je iz Ma­ri­bo­ra na­čr­tu­je­te?

"Za zdaj se osre­do­to­ča­mo na li­ni­jo Ma­ri­bor-Mün­che­nAn­twer­pen, pri če­mer je mo­žno vo­zov­ni­ce ku­pi­ti za le­te vse do 26. ok­to­bra, hkra­ti pa se že pri­pra­vlja­mo na pri­ho­dnjo zim­sko se­zo­no. No­ve de­sti­na­ci­je bo­do od­vi­sne od na­ših ka­pa­ci­tet, tre­nu­tno ima­mo na re­gi­o­nal­nih li­ni­jah pet 50-se­de­žnih fo­kker­jev, tri za re­dne li­ni­je in dva za čar­ter­ske li­ni­je, med­tem ko dve 180-se­de­žni le­ta­li Air­bus A320 le­ti­ta čar­ter­sko med Bru­sljem in Tur­či­jo. Na vr­hu se­zna­ma že­lja li­nij iz Ma­ri­bo­ra sta Be­o­grad in Zürich, za po­le­tne čar­ter­je pa hr­va­ški oto­ki, Split in čr­no­gor­ski Ti­vat."

Pa se je za­če­lo. Pr­vi le­ti le­tal­ske druž­be VLM Air­li­nes na re­dni li­ni­ji Ma­ri­bor-An­twer­pen z vme­snim po­stan­kom v Mün­ch­nu da­je­jo upa­nje za oži­vi­tev ma­ri­bor­ske­ga le­ta­li­šča. To je v mi­nu­lem le­tu ime­lo le ne­kaj nad 6000 po­tni­kov. Pet­de­set­se­de­žna le­ta­la Fo­kker kljub zim­ske­mu vre­me­nu v pr­vih dneh no­ve re­dne le­tal­ske li­ni­je za­mud pri le­tih v eno ali dru­go smer prak­tič­no ni­so ime­la.

Za po­tni­ke je za­ni­mi­va tu­di in­for­ma­ci­ja, da pri le­tih iz Ma­ri­bo­ra ne bo­do ime­li stro­škov s par­ki­ra­njem, ki so, kot je zna­no, na šte­vil­nih so­se­dnjih le­ta­li­ščih pre­cej vi­so­ki. Tu­di če­ki­ra­nje na ma­ri­bor­skem in an­twer­pen­skem le­ta­li­šču, ki sta majh­ni, tra­ja le ne­kaj mi­nut. Za ti­ste, ki po­tre­bu­je­jo pre­voz do Ma­ri­bo­ra, pa je za­go­to­vlje­na mo­žnost po­to­va­nja z manj­šim av­to­bu­som Mar­pro­ma.

V VLM Air­li­nes oblju­blja­jo, da bo­do z za­čet­kom po­le­tne se­zo­ne le­te iz Ma­ri­bo­ra s 14.50 pre­ma­kni­li na dne kor­po­ra­ci­je, ki se pred­sta­vlja kot ino­va­tor in po­nu­dnik do­da­tne­ga za­služ­ka za vo­z­ni­ke. "Ni res, da ustvar­ja­jo no­va de­lov­na me­sta. In kar je še do­da­tno pro­ble­ma­tič­no, je, da nih­če pred­vi­do­ma 11.50, kar bo za tu­ri­ste in pred­vsem po­slov­ne­že bolj ugo­den čas. In če­prav vla­da pre­pri­ča­nje, da je za Ma­ri­bor za­ni­mi­vo zla­sti le­te­nje v Mün­chen, smo se pre­pri­ča­li, da je lah­ko tu­di An­twer­pen z okrog 600 ti­soč pre­bi­val­ci pri­vla­čen za tu­ri­stič­ni obisk (v ak­ci­ji je sta­la po­vra­tna vo­zov­ni­ca iz Ma­ri­bo­ra le 36 evrov). ne go­vo­ri o do­stoj­no­sti za­po­sli­tve," je Tea Jarc opo­zo­ri­la na pre­ka­ri­zi­ra­ne vo­z­ni­ke, ki so pod ne­pre­sta­nim pri­ti­skom, da sprej­me­jo še do­da­tne pre­vo­ze po­tni­kov in pri­do­bi­jo čim Mor­da ce­lo bolj kot bli­žnji Bru­selj, pra­vi­jo do­ma­či­ni. An­twer­pen ima le­po ure­je­no me­stno sre­di­šče z zna­me­ni­to ka­te­dra­lo, do­bro ku­li­na­ri­ko, raz­lič­ne vr­ste pi­va, je sve­tov­na pre­stol­ni­ca di­a­man­tov, ka­te­rih trg bolj kot Žid­je za­dnja le­ta ob­vla­du­je­jo In­dij­ci, po­sta­ja ena od evrop­skih mo­dnih pre­stol­nic. Dru­go naj­ve­čje bel­gij­sko me­sto ve­lja za dru­go naj­ve­čje se­ver­no­e­vrop­sko pri­sta­ni­šče, za Rot­ter­da­mom na Ni­zo­zem­skem, na ši­ro­ki re­ki Scheldt pa ni mo­stov, am­pak so pod njo pre­do­ri za av­to­mo­bi­le in vla­ke, že od le­ta 1930 tu­di za pe­šce in ko­le­sar­je. bolj­šo oce­no upo­rab­ni­kov. Po­dob­no oce­nju­je­jo po­slov­ni mo­del, ki se skri­va pod di­gi­ta­li­za­ci­jo in de­re­gu­la­ci­jo sto­ri­tve­ne­ga sek­tor­ja, tu­di v Sin­di­ka­tu dr­žav­nih or­ga­nov Slo­ve­ni­je. Ana Ja­ko­pič pra­vi, da "gre za po­slov­ni mo­del, ki je zgra­jen na iz­o­gi­ba­nju de­lov­no­prav­ni za­ko­no­da­ji". Da ima lah­ko de­re­gu­la­ci­ja ta­ksi pre­vo­zov, ki te­ži h ko­pi­če­nju do­bič­kov za la­stni­ke di­gi­tal­ne plat­for­me, ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce ne le na pra­vi­ce de­lavk in de­lav­cev, am­pak tu­di na zdrav­je lju­di in na oko­lje, pa je opo­zo­ril Izi­dor Ostan Ož­bolt iz sin­di­ka­ta Mla­di Plus. Spo­mnil je, da iz­ku­šnje iz dru­gih mest po sve­tu ka­že­jo, da "Uber po­ve­ča šte­vi­lo av­to­mo­bi­lov v pro­me­tu, kar po­me­ni še do­da­tno one­sna­žen zrak in do­da­tno po­ve­čan ne­ga­tiv­ni vpliv pro­me­ta na zdrav­je pre­bi­val­stva".

Na mi­ni­str­stvu za in­fra­struk­tu­ro so vče­raj za­pi­sa­li, da bo "usta­no­vlje­na po­seb­na de­lov­na sku­pi­na, saj že­li mi­ni­str­stvo sku­paj s pred­stav­ni­ki zbor­nic za­go­to­vi­ti, da bo­do ena­ki po­go­ji ve­lja­li ta­ko za pre­vo­zni­ke kot nji­ho­ve vo­z­ni­ke in vo­zi­la". Ali bo­do v de­lov­no sku­pi­no po­va­bi­li tu­di pred­stav­ni­ke ta­ksistk in ta­ksi­s­tov, pa osta­ja še pod vpra­ša­jem.

Fo­to: Da­mi­jan TOPLAK

An­twer­pen z okrog 600 ti­soč pre­bi­val­ci je pri­vla­čen za tu­ri­stič­ni obisk.

Fo­to: EPA

Tu­di v sin­di­ka­tu Mla­di plus opo­zar­ja­jo na šte­vil­na za­va­ja­nja Uber­ja, ki se pred­sta­vlja kot ino­va­tor in po­nu­dnik do­da­tne­ga za­služ­ka za vo­z­ni­ke.

Fo­to: Igor NAPAST

Carl Run­ge, iz­vr­šni di­rek­tor VLM Air­li­nes

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.