Gnu­sni na­pa­di na na­gra­jen­ce ne­do­pu­stni

Od­pr­ta pi­sma sta­no­vskih ume­tni­ških dru­štev po­zi­va­jo mi­ni­stra za kul­tu­ro in dr­žav­ni vrh, naj za­šči­ti­ta na­pa­de­ne ume­tni­ke

Vecer - - KULTURA - Pa naj se iz­se­li, bo­do vzkli­kni­li "do­mo­lju­bi" Ko po­li­ti­ki raz­gla­ša­jo, da ume­tnost ne so­di v na­še oko­lje Po­gu­mno, tr­ma­sto, kri­tič­no

"Na­me­sto da bi v le­tu, ko sla­vi­mo sto­to oble­tni­co Can­kar­je­ve smr­ti, gra­di­li na­šo sa­mo­za­vest prav na Can­kar­je­vem iz­ro­či­lu, na iz­ro­či­lu na­še­ga pi­sa­te­lja, ki je sto­pil v are­no ži­vlje­nja, a tu­di v ta­kra­tno do­ga­ja­nje v evrop­ski li­te­ra­tu­ri, se po­gre­za­mo vse glo­blje v bla­to. Ko je tvoj vla­dni ko­le­ga mi­ni­ster za go­spo­dar­stvo Zdrav­ko Po­či­val­šek pred TV-ka­me­ro iz­re­kel glo­bo­ko­u­mno mo­drost: Kdor ne de­la, naj ne je, je iz­re­kel sta­li­šče vla­de do kul­tu­re ozi­ro­ma ume­tno­sti. S tem je ja­sno in kar se le da na­zor­no po­ve­dal, da ume­tni­ki nič ne de­la­mo in da lah­ko po­gi­ne­mo od gla­du! To ni bi­lo nje­go­vo za­seb­no mne­nje. Ne na­za­dnje bi mo­ral ve­de­ti, kaj je na­pi­sa­no v ko­a­li­cij­ski po­god­bi, in si­cer, da je skrb za kul­tu­ro stvar ce­lo­tne vla­de."

Sveti­na pi­še, da glav­no od­go­vor­nost za ta­ko sta­nje, za od­nos "ljud­stva" do kul­tu­re in ume­tno­sti, no­si mi­ni­ster za kul­tu­ro. Pro­ble­ma­ti­zi­ral je tu­di Per­ša­ko­vo te­zo o t. i. hi­per­pro­duk­ci­ji v kul­tu­ri, o če­mer je go­vo­ril že na otvo­ri­tvi lan­skih Slo­ven­skih dne­vov knji­ge. "Da ima­mo pre­več ro­ma­nov, gle­da­lišč, da vsi ho­če­jo de­nar od te ubo­ge dr­ža­ve, ki je mi­mo­gre­de da­la zdrav­ni­kom 50 mio. evrov, da bi se stva­ri (vsaj del­no) ure­di­le, ker je bil po­ga­ja­lec spre­tni sin­di­ka­list Ku­štrin, to pa je vso­ta, s ka­te­ro bi lah­ko zgra­di­li NUK II, ki bi se mo­ra­la ime­no­va­ti Slo­ven­ska na­ro­dna knji­žni­ca (SNK), za ka­te­ro ta­ko ali ta­ko mi­sliš, da je ne po­tre­bu­je­mo. Le so­do­ben de­po, kot si ne­koč de­jal. Da je na­ci­o­nal­na knji­žni­ca sim­bol­na usta­no­va, hram slo­ven­ske­ga du­ha, o tem pač nič. A gre ven­dar­le tu­di za sim­bo­le, ta­kšne in dru­gač­ne. Za­kaj je Si­mo­na Se­me­nič ova­de­na na po­li­ci­ji in de­le­žna naj­bolj pod­le­ga pso­va­nja? Ker se je pred le­ti no­se­ča ovi­la v slo­ven­sko za­sta­vo in iz­re­za­la naš grb, s či­mer je ža­li­la svo­jo do­mo­vi­no. Kaj pa, če je že zdav­naj spo­zna­la, da Slo­ve­ni­ja ni nje­na do­mo­vi­na, ne oče­tnja­va, ne ma­ti, am­pak ble­da ma­če­ha?! Pa naj se iz­se­li, bo­do vzkli­kni­li ' do­mo­lju­bi'! Ta­ko kot so nas v nek­da­nji Ju­go­sla­vi­ji, ko smo ho­te­li sa­mo­stoj­no dr­ža­vo, po­ši­lja­li v Fi­la­del­fi­jo," pi­še Sveti­na.

"Tr­dno sem pre­pri­čan, da bi se v tej vse­splo­šni go­nji pro­ti kul­tu­ri mo­ral ogla­si­ti ti, ki si mi­ni­ster za kul­tu­ro! To ni le mo­je mne­nje, am­pak mne­nje mar­si­ko­ga, če­tu­di si za­pra­vil, žal mo­ram iz­re­či tu­di to, ve­li­ko ka­pi­ta­la pri pro­i­zva­jal­cih ' kul­tur­nih do­brin', in to pred­vsem za­ra­di svo­je 'ne­po­pu­stlji­vo­sti', tr­me in vztra­ja­nja ta­ko pri no­ve­li Ured­be o sa­mo­za­po­sle­nih kot pri NPK 20182025 in se­daj še pri no­ve­li ZUJIK-a!" Sveti­na mi­ni­stru pre­dla­ga, da naj bi oči­stil ''svo­jo"' hi­šo ško­dlji­vih bi­ro­kra­tov, ki so si pri­svo­ji­li ve­li­ko več pri­stoj­no­sti, kot jim gre­do po "opi­su del in na­log". Pred­se­dnik Zve­ze dru­štev slo­ven­skih l i kov­nih ume­tni­kov Aleš Sed­mak za­pi­še, da "dol­go­traj­no raz­kra­ja­nje kul­tur­ne­ga du­ha in ne­ga­tiv­na pro­mo­ci­ja na po­dro­čju kul­tu­re, ki se ustvar­ja v na­ši dr­ža­vi in so jo uspe­li in­te­gri­ra­ti v pod­za­vest ter raz­mi­šlja­nje lju­di v za­dnjih 25 le­tih, že pu­šča ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce pred­vsem na so­ci­o­lo­škem in kul­tur­nem po­dro­čju in se, žal, ka­že v ni­vo­ju iz­o­bra­že­no­sti ter splo­šne raz­gle­da­no­sti Slo­ven­cev".

"Da­nes si lah­ko sle­her­ni, tu­di ne­pro­fe­si­o­na­lec in ne­po­zna­va­lec, do­vo­li iz­ra­zi­ti 'stro­kov­no mne­nje – kri­ti­ko', ker smo druž­ba, kjer si vo­dil­ni po­li­ti­ki upa­jo jav­no raz­gla­ša­ti, da ume­tnost ne so­di v na­še oko­lje in je ne­po­treb­na. (...) Čla­ni ZDSLU se ogor­če­ni ogla­ša­mo in se pri­dru­žu­je­mo pro­te­stu pro­ti ne­po­treb­nim in ne­zre­lim re­ak­ci­jam ter ne­u­me­stnim kri­ti­kam, ki so tu­di vse­stran­sko ža­lji­ve.

Iz­je­mno po­no­sni smo na in­ter­me­dij­sko ume­tni­co Ma­jo Smre­kar, do­bi­tni­co le­to­šnje na­gra­de Pre­šer­no­ve­ga skla­da, na­šo čla­ni­co, ki tre­nu­tno raz­sta­vlja v raz­stav­nih pro­sto­rih Na­ro­dne­ga mu­ze­ja na Me­tel­ko­vi, na naj­sta­rej­ši raz­sta­vi (Maj­ski) Sa­lon 2017, Po­do­ba v me­di­ju, me­dij v kon­te­kstu. Ustvar­jal­ka, ka­te­re glas in od­mev­nost se­že­ta da­leč v svet, kjer ji za vr­hun­sko de­lo, pri ka­te­rem vsto­pa na ko­maj mo­žne skraj­no­sti po­dro­čja mej­nih vej ume­tno­sti, kul­tu­re, bi­va­nja in este­ti­ke, po­de­lju­je­jo naj­ve­čje med­na­ro­dne na­gra­de in pri­zna­nja, ki je na­re­di­la ve­lik ko­rak k po­pu­la­ri­za­ci­ji, ra­zu­me­va­nju in pri­bli­že­va­nju hi­bri­dne ume­tno­sti šir­šim jav­no­stim, je čla­ni­ca, ki vna­ša med na­še vr­ste no­vo­sti in so­dob­ne usme­ri­tve na po­dro­čju li­kov­no vi­zu­al­ne ume­tno­sti. Sko­raj ne mo­re­mo ver­je­ti, da si druž­ba in po­li­ti­ka za­ra­di ne­raz­gle­da­no­sti in ne­u­ko­sti dr­zne­ta gro­bo po­se­ga­ti v po­lje ume­tni­ških kre­a­cij in ume­tni­ške svo­bo­de. Ka­ko si lah­ko nek­do izven stro­ke do­vo­li ne­ga­tiv­no oce­nje­va­ti smi­sel in po­men pro­jek­ta z na­slo­vom K-9_ to­po­lo­gi­ja Ma­je Smre­kar kot tu­di de­lo in ak­ci­je dra­ma­ti­čar­ke in gle- da­lišč­ni­ce Si­mo­ne Se­me­nič, ki se ji po­leg do­ma­če pu­bli­ke kla­nja­jo tu­di v sve­tu? Ali re­snič­no z astro­nom­sko na­gli­co dr­vi­mo in pa­da­mo v ob­do­bje du­hov­ne­ga mrač­nja­štva? Čla­ni ZDSLU ne mo­re­mo do­vo­li­ti, da ne­po­kli­ca­ni ' ko­pi­tar­ji' so­di­jo in bla­ti­jo vr­hun­sko stro­kov­no de­lo in do­da­no vre­dnost na­še ume­tno­sti in kul­tu­re. Za­to ostro pro­te­sti­ra­mo in zah­te­va­mo, da se v na­ši dr­ža­vi, ki smo jo po­ma­ga­li kre­i­ra­ti in gra­di­ti vsi, tu­di kul­tur­ni­ki in ume­tni­ki, usta­vi pre­ga­nja­nje svo­bo­dne­ga kre­a­tiv­ne­ga du­ha na­ših ustvar­jal­cev in da mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro opra­vi svo­jo vlo­go pri vzpo­sta­vlja­nju nor­mal­nih od­no­sov za kre­a­tiv­no de­lo ume­tni­kov," so za­pi­sa­li v ZDSLU. "Vsak ume­tnik ima svoj edin­stven glas, nje­go­va dol­žnost in pra­vi­ca je, da s svo­jim gla­som svo­bo­dno po­je, kot mu glas do­mi­šlji­je – ma­te­re vseh ume­tni­ških del – na­re­ku­je," so za­pi­sa­li v jav­nem pi­smu v bran ume­tni­ške­ga de­la v gle­da­li­šču v Zdru­že­nju dram­skih ume­tni­kov Slo­ve­ni­je (ZDUS). "Ume­tni­ško de­lo je ve­dno tu­di me­ta­fo­ra. Ta lah­ko tr­či ob tr­do gla­vo, da ume­tni­ka za­bo­li ob udar­cu, lah­ko pa gla­vi od­pre no­ve mo­žno­sti raz­mi­šlja­nja, ču­stvo­va­nja in de­lo­va­nja za vsa­kr­šen na­pre­dek. In na to dru­go ume­tni­ki sta­vi­mo. Po­gu­mno, tr­ma­sto, kri­tič­no, od­kla­nja­joč kom­pro­mi­se in la­go­dnost v pri­la­ga­ja­nju po­pu­lar­ne­mu oku­su. Vsak de­la na se­bi la­sten na­čin. Ume­tni­ško de­lo je ve­dno ču­stven iz­raz ume­tni­ka, v tem sta nje­go­va le­po­ta in moč. Že od za­čet­ka 20. sto­le­tja je lah­ko tu­di pro­vo­ka­ci­ja, da­nes so iz­ra­zi gle­da­li­šča in dram­skih pi­sav ra­zno­te­ri, a vse iz­vi­ra iz lju­be­zni ene: ustva­ri­ti ne­kaj, če­sar še ni bi­lo. Ne za­to, da bi bi­lo so­člo­ve­ku na sve­tu slab­še, mar­več bo­lje! Za­to se čla­ni Zdru­že­nja dram­skih ume­tni­kov Slo­ve­ni­je po­sta­vlja­mo v bran svo­bo­di ume­tni­ške­ga de­la v gle­da­li­šču, v bran stro­kov­no­sti čla­nov ko­mi­si­je Pre­šer­no­ve­ga skla­da in le­to­šnji na­gra­jen­ki Pre­šer­no­ve­ga skla­da, dra­ma­ti­čar­ki in gle­da­lišč­ni­ci Si­mo­ni Se­me­nič, tu­di več­kra­tni Gru­mo­vi na­gra­jen­ki, ka­te­re dram­ska be­se­di­la so bi­la uspe­šno upri­zor­je­na do­ma in v tu­ji­ni. Gle­da­li­šče po­sta­vlja druž­bi ogle­da­lo, je zna­na Sha­ke­spe­a­ro­va mi­sel iz Ha­mle­ta. Na­lo­ga gle­da­li­šča je tu­di, da raz­bi­je ogle­da­lo, če se v njem druž­ba sa­mo sa­mo­všeč­no ogle­du­je. Gle­da­li­šče išče več, po­go­sto opo­zar­ja na kri­vi­co in re­sni­co. Da­nes je gle­da­li­ško ogle­da­lo po­plju­va­no z ano­ni­mnim bar­ba­riz­mom s sple­tnih por­ta­lov in ne­ka­te­rih me­di­jev. Po­pu­li­stič­no bla­te­nje ume­tni­ka, ki ima kri­ti­čen po­gled, je ne­do­pu­stno in druž­be­no ško­dlji­vo. To­vr­stni na­pa­di so na­pa­di na svo­bo­do ume­tni­ške­ga de­la vseh ustvar­jal­cev. Evrop­sko so­di­šče za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce je že več­krat opo­zo­ri­lo, da si ume­tni­ki v svo­jem kri­tič­nem iz­ra­ža­nju lah­ko pri­vo­šči­jo več kot dru­gi dr­ža­vlja­ni in da mo­ra za nji­ho­va ume­tni­ška de­la ve­lja­ti tu­di ve­čja druž­be­na to­le­ran­tnost. Zdru­že­nje dram­skih ume­tni­kov Slo­ve­ni­je pro­te­sti­ra pro­ti vsa­ki obli­ki so­vra­žno­sti v gle­da­li­škem in slo­ven­skem pro­sto­ru ter se za­vze­ma za svo­bo­do ume­tni­ške­ga iz­ra­ža­nja."

Slo­ven­ski po­li­tič­ni vrh po­zi­va­jo, naj se na na­pa­de od­zo­ve in jih naj­o­stre­je ob­so­di, tu­di v Dru­štvu slo­ven­skih film­skih ustvar­jal­cev, ker so pre­pri­ča­ni, "da to­vr­stna re­to­ri­ka v ci­vi­li­zi­ra­ni dr­ža­vi ne sme osta­ti pre­zr­ta". (mh)

Fo­to: Ro­bert BALEN

"Tr­dno sem pre­pri­čan, da bi se v tej vse­splo­šni go­nji pro­ti kul­tu­ri mo­ral ogla­si­ti ti, ki si mi­ni­ster za kul­tu­ro!" pra­vi Ivo Sveti­na.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.