Bi­vša od­ve­tni­ka v bran ob­to­že­ne­mu

Eden od nek­da­njih ad­vo­ka­tov ne ver­ja­me, da so ob­tož­be o za­le­zo­va­nju zo­per Stan­ka Omer­zu­ja re­snič­ne, dru­gi tr­di, da je v ozad­ju kom­plot me­di­jev in to­žil­stva

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Pri­ča do­ka­zom v spi­su ne ver­ja­me Iz la­stnih iz­ku­šenj ob­to­že­ne­mu v prid

Ti­ste, ki so v mi­nu­lih me­se­cih pi­sa­li iz­ja­ve v ko­rist ob­dol­že­ne­mu za­le­zo­va­nja, si­cer pred­se­dni­ku ma­ri­bor­ske­ga de­lov­ne­ga so­di­šča Stan­ku Omer­zu­ju, je vče­raj kot pri­če na so­di­šče po­va­bi­la so­dni­ca ma­ri­bor­ske­ga okraj­ne­ga so­di­šča Kar­men Krajnc. Viš­je­mu so­dni­ku to­žil­stvo oči­ta, da je za­le­zo­val žen­sko iz Slo­ven­ske Bi­stri­ce, s ka­te­ro je imel v pre­te­klo­sti raz­mer­je. Žen­ska je po­li­ci­ji pri­ja­vi­la, da je Omer­zu, od­kar je pre­ne­ha­la in­ti­mno pri­ja­te­lje­va­ti z njim, ni več pu­stil pri mi­ru. Od 21. av­gu­sta do 7. de­cem­bra 2016 jo je kli­cal po te­le­fo­nu, ji po­ši­ljal ro­že, ne­na­po­ve­da­no se je po­ja­vil tu­di pred vra­ti nje­ne­ga sta­no­va­nja in ji s svo­je in raz­lič­nih dru­gih te­le­fon­skih številk po­ši­ljal naj­prej pri­ja­zna, po­tem ža­lji­va in tu­di gro­zil­na SMS-spo­ro­či­la, je Slo­ve­nje­bi­stri­čan­ka pri­ja­vi­la kri­mi­na­li­stom. Pred so­dni­co so vče­raj sto­pi­li tu­di že­na in otro­ci ob­to­že­ne­ga so­dni­ka, a je bi­la jav­nost v tem ča­su iz­klju­če­na, če­tu­di je ob­to­že­ni, ki je v tem ča­su ho­tel več­krat do­se­či, da se jav­nost iz­klju­či, te­mu to­krat na­spro­to­val. No­vi­nar­ji smo ta­ko lah­ko po­slu­ša­li pri­ča­nje ne­kaj prič, v ospred­ju sta bi­la dva nek­da­nja od­ve­tni­ka, ki sta pod­pr­la svo­je­ga prav­ni­ške­ga ko­le­ga. Zdaj že upo­ko­je­ni od­ve­tnik Zvon­ko Kol­šek je po­ve­dal, da z ob­to­že­nim pri­ja­te­lju­je že do­bra šti­ri de­se­tle­tja, saj sta bi­la so­šol­ca. Iz­ja­vo, ki jo po­se­du­je so­di­šče, je na­pi­sal po kli­cu ob­to­že­ne­ga. Le­ta 2015 da sta se po­go­var­ja­la o te­ža­vah s hrb­te­ni­co, za ka­te­ri­mi sta tr­pe­la oba, in te­daj naj bi mu bil Ome­zu dal šte­vil­ko fi­zi­o­te­ra­pev­tke, ki jo obi­sku­je in ka­te­re te­ra­pi­ja mu ko­ri­sti. Šlo je se­ve­da za oško­do­van­ko. "A go­spe ni­sem kli­cal," je po­ve­dal Kol­šek. To naj bi le­ta 2016 tu­di po­ve­dal Ome­zu­ju, ki pa naj bi mu bil te­daj de­jal, da ima te­ža­ve z njo, da ga žen­ska na­dle­gu­je. "De­jal sem mu, naj jo pri­ja­vi, pa ni ho­tel. Oči­tno ni ho­tel cir­ku­sa, ho­tel je vse po­me­sti pod pre­pro­go, da se re­ši po mir­ni po­ti, zdaj pa ima." So­dni­ci je raz­la­gal, da je zdaj žen­ska ova­di­la Omer­zu­ja, ker ta ni ho­tel raz­mer­ja z njo. Če je Kol­ška Omer­zu po­kli­cal in mu de­jal, če bi na­pi­sal iz­ja­vo, pa je nek­da­nji od­ve­tnik Bo­jan Gru­bar ob­to­že­ne­ga po­kli­cal kar sam, ko je 18. ok­to­bra la­ni pre­bral čla­nek v Ve­če­ru, v ka­te­rem smo po­ro­ča­li s so­je­nja so­dni­ku Omer­zu­ju. Da me­di­ji da­je­jo vre­dno­stne sod­be in oce­nju­je­jo do­ka­ze, naj bi ga zmo­ti­lo, je de­jal. So­di­šču je po­ja­snil, da je le­ta 2015 oško­do­van­ka pri­šla fe­bru­ar­ja po prav­ni na­svet v nje­go­vo od­ve­tni­ško pi­sar­no, na­to še en­krat mar­ca is­to le­to. De­cem­bra "Za­vo­nja­la je pri­li­ko, da do­bi so­dob­ne­ga mo­ške­ga. A ta je sreč­no po­ro­čen. In kot to obi­čaj­no poč­ne­jo žen­ske, je za­de­vo sku­ša­la re­ši­ti na dru­ga­čen na­čin," je so­dni­ci o rav­na­nju oško­do­van­ke, to­rej o nje­ni pri­ja­vi so­dni­ka kri­mi­na­li­stom, raz­la­gal Kol­šek. "Če bi ko­mu od nas kdo drug re­kel, da je imel raz­mer­je, bi ver­jel, smo bolj li­be­ral­ni, Omer­zu pa ni tak," je so­di­šču še raz­la­gal Kol­šek. Če­tu­di je ob­to­že­ni raz­mer­je z oško­do­van­ko so­di­šču sam pri­znal. In ko je so­dni­ca Krajn­če­va pri­či de­ja­la, da ima so­di­šče v spi­su lju­be­zen­ska SMS-spo­ro­či­la, ki jih je ob­to­že­ni po­ši­ljal oško­do­van­ki, je bil Kol­šek tr­den. "Ne ver­ja­mem!" te­ga le­ta pa naj bi se bi­la sre­ča­la v me­stu. V za­hva­lo za po­moč naj bi ga bi­la oško­do­van­ka po­va­bi­la na ka­vo, ko pa je že­lel v svo­jo od­ve­tni­ško pi­sar­no spo­ro­či­ti, kje je, pa naj bi mu, ker ga sam ni imel, oško­do­van­ka po­nu­di­la mo­bil­ni te­le­fon, za ka­te­re­ga pa mu je po­ve­da­la, da ji ga je dal so­dnik Omer­zu. Da ve, ka­ko je, če se po­li­ci­ja, to­žil­stvo im me­di­ji upe­ri­jo zo­per ne­ko­ga. "Če­tu­di brez do­ka­zov in ne­dol­žen si ob­so­jen, to sem ob­ču­til na la­stni ko­ži." Pre­cej je­zen na pra­vo­sod­je je bil, za­to je sle­di­lo vpra­ša­nje, ali je imel sla­bo iz­ku­šnjo, pa je Gru­bar po­ve­dal, da je bil ob­so­jen in je kot stran­sko ka­zen do­bil tu­di tri­le­tno pre­po­ved opra­vlja­nja od­ve­tni­ške­ga po­kli­ca, za­ra­di če­sar je da­nes tr­go­vski po­tnik. In je­zno do­dal, da je po­no­sen, da je bil ob­so­jen. Gru­bar je bil spo­znan za kri­ve­ga za­ra­di treh go­lju­fij na ra­čun svo­jih strank.

Za­kaj je bi­la oško­do­van­ka pri njem ozi­ro­ma ka­te­ro prav­no za­ga­to naj bi ji bil po­ma­gal re­ši­ti, od­ve­tnik ni ho­tel po­ve­da­ti, če­tu­di ga je oško­do­van­ka na nje­go­vo že­ljo od­ve­za­la od­ve­tni­ške mol­čeč­no­sti. "To­žil­stvo me

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.