Kme­tij­ska de­jav­nost pol­ni­la dru­žin­sko bla­gaj­no

Iz­ve­de­nec eko­nom­ske stro­ke, ki ga je na­je­lo so­di,če v to:bi po za­ko­nu o pre­mo:enju ne­za­ko­ni­te­ga iz­vo­ra pro­ti Fran­cu Kan­gler­ju in nje­go­vi hčer­ki, je ugo­to­vil po­zi­tiv­no po­slo­va­nje

Vecer - - ČRNA KRONIKA - To­žil­stvo ni pra­vil­no opra­vi­lo iz­ra­ču­na Slu­žil s kme­tij­sko de­jav­no­stjo

bo za­go­to­vo pre­ga­nja­lo tu­di za­ra­di te­ga," je bil ne­za­u­pljiv. Ko mu je to­žil­ka Ivan­ka Sla­na za­go­to­vi­la, da ne bo v po­stop­ku, če bo od­go­vo­ril na to vpra­ša­nje, je Gru­bar že­lel pi­sno za­go­to­vi­lo s sa­me­ga vr­ha to­žil­stva. Oško­do­van­ka pa je so­di­šču de­ja­la, da od­ve­tni­ka vi­di pr­vič, da pri njem ni bi­la. "Če je va­ša po­slov­na po­li­ti­ka, da je pr­vi obisk v va­ši

Na pri­mor­ski av­to­ce­sti, na od­se­ku od Ga­br­ka pro­ti Da­nam, oko­li 200 me­trov pred ce­stnin­sko po­sta­jo Da­ne, se je vče­raj zju­traj ob 7.35 zgo­di­la pro­me­tna ne­sre­ča, v ka­te­ri je umrl vo­z­nik ci­ster­ne, 38-le­tni dr­ža­vljan Hr­va­ške. Tr­či­la so šti­ri to­vor­na vo­zi­la, po tr­če­nju so za­go­re­la tri, tu­di ci­ster­na z naf­to. Za­ra­di po­ža­ra se je nad av­to­ce­sto in oko­li­co vil ve­lik črn oblak go­ste­ga di­ma, av­to­ce­sta je bi­la na ome­nje­nem od­se­ku več ur za­pr­ta v obe sme­ri, pro­met je bil pre­u­smer­jen. Pet ur po ne­sre­či je bil pro­met po­tem spro­ščen od Se­ža­ne pro­ti Ga­br­ku, v na­spro­tni sme­ri je bi­la av­to­ce­sta za­ra­di od­stra­nje­va­nja po­sle­dic ne­sre­če za­pr­ta še ne­kaj ur dlje. So­dni­ku Stan­ku Omer­zu­ju so­di­jo za­ra­di za­le­zo­va­nja, za ka­te­re­ga je za­gro­že­na de­nar­na ka­zen ali do dve le­ti za­po­ra. pi­sar­ni brez­pla­čen, za­kaj po­tem ni­mam ra­ču­na za dru­gi obisk?" ga je vpra­ša­la. "Ker ste bi­li ena od na­ših strank, ki smo ji po­ma­ga­li pro bo­no ( brez­plač­no, op. p.)," je de­jal nek­da­nji od­ve­tnik. Pro­ti so­di­šču se je na­to obr­ni­la oško­do­van­ka in de­ja­la, da že­li zo­per Gru­bar­ja po­da­ti ovad­bo za­ra­di kri­ve­ga pri­ča­nja in za­ra­di po­da­ja­nja la­žne iz­ja­ve, so­dni­ca pa ji je na to de­ja­la, naj se za to obr­ne kar na to­žil­stvo.

So­je­nje se na­da­lju­je mar­ca le­tos.

Kot je ugo­to­vi­la po­li­ci­ja, je ne­sre­čo naj­ver­je­tne­je pov­zro­čil vo­z­nik ci­ster­ne, vzrok je ne­pri­la­go­je­na hi­trost. Vo­z­nik ci­ster­ne se je na­mreč za­le­tel v to­vor­no vo­zi­lo, na­lo­že­no z ža­go­vi­no, ki je za­dnje sta­lo v ko­lo­ni to­vor­nih vo­zil. To vo­zi­lo je po­tem tr­či­lo v to­vor­njak pred njim, ki je bil pra­zen, in te­ga je po­tem po­ti­sni­lo v če­tr­to vo­zi­lo. Ta­koj po tr­če­nju je ci­ster­na za­go­re­la, ogenj je za­jel tu­di to­vor­njak z ža­go­vi­no in pra­zne­ga, ki je stal pred njim. Vsa tri vo­zi­la so zgo­re­la, vo­z­nik ci­ster­ne pa je bil ta­ko hu­do po­ško­do­van, da je umrl na kra­ju ne­sre­če. Pre­i­ska­va ne­sre­če še ni za­klju­če­na, je pa pre­i­sko­val­na so­dni­ca, ki je vo­di­la ogled, od­rer­di­la sa­ni­tar­no ob­duk­ci­jo pre­mi­nu­le­ga vo­z­ni­ka ci­ster­ne in iz­re­dni teh­nič­ni pre­gled nje­go­ve­ga vo­zi­la. (čk)

Na prav­dnem od­del­ku lju­bljan­ske­ga okro­žne­ga so­di­šča pred so­dni­co Bo­že­no No­vak po­te­ka so­je­nje za­ra­di tož­be Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je zo­per nek­da­nje­ga ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na in po­slan­ca Fran­ca Kan­gler­ja in nje­go­vo hčer­ko Ma­šo za­ra­di su­ma, da sta si pri­do­bi­la 256.652 evrov ne­za­ko­ni­te­ga pre­mo­že­nja ( hči le manj­ši de­lež). Kan­gler mo­ra na so­di­šču do­ka­za­ti, od kod mu de­nar za par­ce­lo na Zgor­njem Sle­me­nu in za kme­ti­jo v Zi­mi­ci pri Zgor­nji Ko­re­ni ter za na­kup do­brih 75 kva­dra­tnih me­trov ve­li­ke­ga sta­no­va­nja v Po­hor­ski uli­ci v Ma­ri­bo­ru, ki je si­cer v po­lo­vič­ni la­sti nje­go­ve hčer­ke. Prav ta­ko bo mo­ral v spo­ru z dr­ža­vo, ki sta ga po za­ko­nu o od­vze­mu pre­mo­že­nja ne­za­ko­ni­te­ga iz­vo­ra (ZOPNI) zo­per Kan­gler­ja in nje­go­vo hčer­ko spro­ži­li to­žil­ki spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva (SDT), Bar­ba­ra Li­po­v­šek in Pe­tra Ap­šner, do­ka­za­ti, od kod mu de­nar za sta­ri trak­tor in mer­ce­des. So­di­šče je do zdaj za­sli­ša­lo Kan­gler­ja in ne­ka­te­re pri­če ter so­dno iz­ve­den­ko kme­tij­ske stro­ke Ma­ri­co Iva­nu­šič. Osme­ga mar­ca, ko se prav­da na­da­lju­je, bo za­sli­šan še so­dni iz­ve­de­nec eko­nom­ske stro­ke, ki je na­pi­sal iz­ve­de­ni­ško mne­nje, po na­ših po­dat­kih ugo­dno za Fran­ca in Ma­šo Kan­gler. Franc Kan­gler je na so­di­šču v za­čet­ku ju­ni­ja la­ni v ču­stve­nem za­go­vo­ru za­tr­dil, da je vse nje­go­vo pre­mo­že­nje za­ko­ni­to. Iz­po­ve­do­val je, da je vse ži­vlje­nje po­šte­no in za­ko­ni­to de­lal, da ima kme­ti­jo v Zi­mi­ci, kjer že več let de­la, go­ji div­je svi­nje, ko­ze, ov­ce, spra­vlja se­no in ga pro­da­ja, prav ta­ko se­ka dre­ve­sa in pro­da­ja dr­va, go­jil je tu­di špar­glje, lu­be­ni­ce, ze­lje, vse v ze­lo ve­li­kih ko­li­či­nah.

So­di­šče je po­sta­vi­lo tu­di iz­ve­den­ca eko­nom­ske stro­ke, da oce­ni Kan­gler­je­vo pre­mo­že­nje. Bran­ko Mayr je opra­vil pre­gled do­hod­kov in od­hod­kov Kan­gler­je­vih v ča­su fi­nanč­ne pre­i­ska­ve, ki je tra­ja­la od ja­nu­ar­ja 2002 do apri­la 2014 in na­pi­sal iz­ve­de­ni­ško mne­nje. Ugo­to­vil naj bi bil, da to­žil­stvo pri iz­ra­ču­nu pri­hod­kov in od­hod­kov dru­ži­ne Kan­gler - Fran­ca, že­ne Ta­tja­ne in hčer­ke Ma­še - ni upo­šte­va­lo vseh pri­hod­kov iz kme­tij­ske de­jav­no­sti, ki so bi­li v glav­nem v go­to­vi­ni, pro­da­je ene ne­pre­mič­ni­ne ( kme­tij­ske­ga objek­ta Pla­ni­na) za 22 ti­soč evrov, de­nar­ja, ki ga je Kan­gler do­bil po po­koj­nem oče­tu, in dru­gih pri­hran­kov v vi­ši­ni 72.859 evrov, ki jih je hra­nil do­ma v se­fu, ter do­lo­če­nih ži­vljenj­skih stro-

Po­li­ci­sti so med nad­zo­rom pro­me­ta mi­nu­li me­sec vi­nje­ne­ga za vo­la­nom za­lo­ti­li po­stojn­ske­ga žu­pa­na Igor­ja Ma­ren­ti­ča. Ta je po sko­raj me­se­cu dni mol­ka da­nes do­go­dek pri­znal in po­ve­dal, da ga ob­ža­lu­je. Med vo­žnjo je ta­krat imel v kr­vi kar 1,73 pro­mi­la al­ko­ho­la, o od­sto­pu pa ne raz­mi­šlja, je po­ro­čal Pop TV.

Ma­ren­tič je bil 17. ja­nu­ar­ja na otvo­ri­tve­nem do­god­ku v špor­tnih pro­sto­rih v Po­stoj­ni, ki so le do­ber ki­lo­me­ter od nje­go­ve­ga do­ma. Med krat­ko vo­žnjo do­mov pa so ga pre­se­ne­ti­li po­li­ci­sti. Žu­pan je tri te­dne o do­god­ku mol­čal, da­nes pa je do­go­dek pri­znal. Med dru­gim je po­ve­dal, da sprej­me svo­jo ka­zen in da o od­sto­pu ne raz­mi­šlja. škov dru­ži­ne Kan­gler. Če bi to­žil­stvo vse to upo­šte­va­lo pri iz­ra­ču­nu, bi ugo­to­vi­lo, da so ime­li Kan­gler­je­vi več pri­hod­kov kot od­hod­kov, je iz­ra­ču­nal iz­ve­de­nec. Iz­ve­de­nec Mayr se je v svo­jem iz­ve­de­ni­škem mne­nju oprl tu­di na iz­ve­de­ni­ško mne­nje iz­ve­den­ke kme­tij­ske stro­ke Iva­nu­ši­če­ve. Iz­ve­den­ka je med dru­gim ugo­to­vi­la, da je Kan­gler s pri­de­la­vo ze­lja v le­tu 2013, ko naj bi bil ze­lje go­jil na hek­tar­ju ze­mlje in So­dni zve­de­nec eko­nom­ske stro­ke je ugo­to­vil, da če bi to­žil­stvo upo­šte­va­lo vse do­hod­ke, kot iz­ha­ja­jo iz ta­be­le iz­ve­den­ke kme­tij­ske stro­ke, je raz­li­ka med vi­ri in po­ra­bo ce­lo po­zi­tiv­na, saj je imel Kan­gler kar 59.611 evrov pre­sež­ka. Če pa iz kme­tij­ske de­jav­no­sti iz­vza­me do­hod­ke od pro­da­je pra­ši­čev, ovc in mer­ja­scev, je Kan­gler­jev pri­manj­kljaj 9762 evrov. To­žil­stvo na­mreč opo­re­ka Kan­gler­ju vzre­jo ome­nje­nih ži­va­li. Dav­kov od kme­tij­ske de­jav­no­sti pa mu ni bi­lo tre­ba pla­ča­ti, ker ni bil davč­ni za­ve­za­nec.

Po­li­ci­sti so si­cer v vi­nje­nem sta­nju za vo­la­nom za­lo­ti­li že več slo­ven­skih po­li­ti­kov. Med dru­gim so fe­bru­ar­ja 2016 obrav­na­va­li pri­mer, ko je kranj­ski žu­pan Bo­štjan Tri­lar pod vpli­vom al­ko­ho­la pov­zro­čil pro­me­tno ne­sre­čo, po­zne­je pa od­klo­nil test al­ko­ho­li­zi­ra­no­sti in bil za­to pri­dr­žan. Od­me­ven je bil tu­di pri­mer nek­da­nje­ga mi­ni­stra za lo­kal­no sa­mo­u­pra­vo in re­gi­o­nal­ni ra­zvoj He­nri­ka Gjer­ke­ša. Te­ga so po­li­ci­sti pi­ja­ne­ga za vo­la­nom za­sa­či­li de­cem­bra 2010, ko se je s služ­be­nim vo­zi­lom vra­čal s služ­be­ne za­ba­ve, in ga pri­dr­ža­li do stre­zni­tve. Ne­kaj dni po­zne­je je Gjer­keš s svo­je­ga po­lo­ža­ja od­sto­pil. (čk) ga pro­dal 100 ton, za­slu­žil 12 ti­soč evrov. Gle­de pro­da­je div­jih svinj je iz­ve­den­ka ugo­to­vi­la, da je za­slu­žil 150 evrov za eno ozi­ro­ma 7500 do 9000 evrov le­tno. Gle­de pro­da­je mer­ja­scev, za ka­te­re je Kan­gler na so­di­šču de­jal, da jih je pro­da­jal po oko­li 3000 evrov, pa je iz­ve­den­ka ugo­to­vi­la, da je bil več let star mer­ja­sec vre­den le med 500 in 1000 evri. S pro­da­jo se­ne­nih bal iz dveh ko­šenj je Kan­gler lah­ko le­tno za­slu­žil oko­li 960 evrov, s pro­da­jo ovc in koz pa bi lah­ko le­tno za­slu­žil oko­li 140 evrov za ži­val, me­ni iz­ve­den­ka. Gle­de na vse Kan­gler­je­ve na­ved­be, kaj vse je go­jil in pro­da­jal, je iz­ra­ču­na­la, da je mo­žno, da je zna­šal Kan­gler­jev do­ho­dek v spor­nih le­tih, od ja­nu­ar­ja 2002 do 2. apri­la 2014 oko­li 189 ti­soč evrov. To­rej sla­bih 11 ti­soč evrov le­tno. Vče­raj oko­li 11. ure je v Mo­kro­no­gu za­ra­di po­sle­dic ek­splo­zi­je mi­no­me­tne mi­ne iz dru­ge sve­tov­ne voj­ne umrl 46-le­tni mo­ški. V svo­ji de­lav­ni­ci je mo­ža­kar de­mon­ti­ral mi­no, z va­ril­nim apa­ra­tom je va­ril no­si­lec vži­gal­ni­ka, kar je pov­zro­či­lo ek­splo­zi­jo. Ko­vin­ski del­ci so ga ta­ko hu­do po­ško­do­va­li, da mu ni­ti hi­tra re­še­val­na aka­ci­ja ozi­ro­ma po­moč re­še­val­cev na kra­ju ek­splo­zi­je ni mo­gla po­ma­ga­ti. Po­li­ci­sti so še ugo­to­vi­li, da je mo­ža­kar zbi­ral raz­lič­no orož­je iz dru­ge sve­tov­ne voj­ne. Ne­mo­te­no de­lo kri­mi­na­li­stov pri ogle­du kra­ja ek­splo­zi­je so za­go­to­vi­li teh­ni­ki spe­ci­al­ne eno­te po­li­ci­je, ki so za­va­ro­va­li pri­zo­ri­šče ne­sre­če. (čk)

Fo­to: Igor NAPAST

So­dni iz­ve­den­ci v pri­me­ru tož­be po ZOPNI pro­ti Fran­cu in Ma­ši Kan­gler opo­re­ka­jo to­žil­stvu o do­mnev­no ne­za­ko­ni­tem pre­mo­že­nju.

Fo­to: DARS

Ogenj je uni­čil tri to­vor­na vo­zi­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.