Draž­ja zdra­vi­la za ra­ka­ve bol­ni­ke

Švi­car­sko pod­je­tje No­var­tis naj bi bi­lo de­set let pod­ku­po­va­lo gr­ške po­li­ti­ke, krat­ko pa so po­te­gni­li bol­ni­ki

Vecer - - SPOROČILA - Ate­ne (od na­še so­de­lav­ke) Lju­dje in do­god­ki

vi­car­ski far­ma­cevt­ski gi­gant No­var­tis, ki je od le­ta 2002 tu­di la­stnik slo­ven­ske­ga Le­ka, je v Gr­či­ji ob­to­žen večmi­li­jon­ske­ga da­ja­nja pod­ku­pnin. Po po­ro­ča­nju to­žil­stva naj bi bi­lo med le­to­ma 2006 in 2015 kar 30 vla­dnih ura­dni­kov, med nji­mi osem mi­ni­strov in dva pre­mi­e­ra, pre­je­lo pod­ku­pni­ne v sku­pni vre­dno­sti 50 mi­li­jo­nov evrov. "Gre za ene­ga naj­bolj skraj­nih pri­me­rov ko­rup­ci­je," je škan­dal ko­men­ti­ral gr­ški no­tra­nji mi­ni­ster Pa­nos Skur­le­tis.

Šo­kan­tno po­ro­či­lo o pod­ku­po­va­nju, ko naj bi bi­li zdrav­ni­kom pla­če­va­li za pred­pi­so­va­nje draž­jih No­var­ti­so­vih zdra­vil, je gr­škim or­ga­nom po­sre­do­val ame­ri­ški zve­zni pre­i­sko­val­ni urad FBI. Po­leg ce­piv naj bi bil No­var­tis po­sre­do­val pri na­ro­ča­nju dra­gih oftal­mo­lo­ških zdra­vil in zdra­vil za ra­ka­ve bol­ni­ke. Ti so bi­li za svo­je zdra­vlje­nje pri­si­lje­ni pla­ča­ti draž­ja zdra­vi­la. "FBI ni­so za­ni­ma­li gr­ški po­li­ti­ki, am­pak No­var­tis,” je po­ja­snil od­ve­tnik prič v škan­da­lu Pa­vlos Sa­ra­kis. Pri­če so po­ve­da­le, da naj bi se bi­le pod­ku­pni­ne da­ja­le "na ro­ke ali v kovč­kih", pri tem pa so si šti­ri pe­ti­ne ce­lo­tne­ga zne­ska raz­de­li­li tri­je lju­dje, po­ro­ča­jo gr­ški me­di­ji. Med ime­ni ti­stih, ki naj bi bi­li pre­je­li pod­ku­pni­no, naj­de­mo zla­sti po­li­ti­ke iz vrst de­sni­čar­ske No­ve De­mo­kra­ci­je in so­ci­al­de­mo­krat­ske­ga Pa­so­ka ( obe stran­ki sta iz­me­nič­no vo­di­li dr­ža­vo vse do ja­nu­ar­skih vo­li­tev 2015, ko je zma­ga­la le­vi­čar­ska Si­ri­za). Po­ro­či­lo ome­nja bi­vše­ga pre­mi­er­ja Ado­ni­sa Sa­ma­ra­sa, evrop­ske­ga ko­mi­sar­ja za mi­gra­ci­je Di­mi­tri­sa Avra­mo­pu­lo­sa in bi­vše­ga fi­nanč­ne­ga mi­ni­stra iz vrst Pa­so­ka Evan­ge­lo­sa Ve­ni­ze­lo­sa. "Ve­dno sem de­lo­val etič­no. Gre za ža­lo­sten pri­mer kle­ve­ta­nja s so­de­lo­va­njem la­žnih prič, ki se za­kri­va­jo v ano­ni­mnost," je v iz­ja­vi za jav­nost po­ve­dal ko­mi­sar Avra­mo­pu­los. Med osu­mlje­ni­mi po­li­ti­ki sta še bi­vša mi­ni­stra za zdrav­je in fi­nan­ce, tu­di se­da­nji gu­ver­ner gr­ške ban­ke Ja­nis Stur­na­ras.

Do­ku­men­ta­ci­ja v škan­da­lu No­var­tis za­je­ma za­pi­sni­ke za­sli­šanj 20 prič, ki so po­seb­no trn v pe­ti osu­mlje­nim nek­da­njim ura­dni­kom. Ob­to­že­ni po­li­ti­ki že te­den dni iz­va­ja­jo in­ten­ziv­no go­njo pro­ti pri­čam. "Gr­či­ja je majh­na dr­ža­va. Pri­če lah­ko za­me­nja­jo ime­na in iden­ti­te­te, ven­dar jih bo­mo na­šli," je za­gro­zil nek­da­nji na­me­stnik mi­ni­stra za zdrav­je Ma­ri­os Sal­mas. "Vse je zla­ga­no. Iz­mi­šlje­ne zgod­be!" je ko­men­ti­ral bi­vši mi­ni­ster za zdrav­je Ado­nis Gi­or­gi­a­dis. Ve­ni­ze­los pa je "pri­čam s ka­pu­ca­mi" za­gro­zil, da naj ne mi­sli­jo, da bo­do ve­dno za­šči­te­ne. Po­leg jav­nih gro­ženj so ži­vlje­nja prič ne­po­sre­dno ogro­zi­li še ne­ka­te­ri me­di­ji, ki so prej­šnji te­den ob­ja­vi­li nji­ho­va ime­na in fo­to­gra­fi­je.

Po gr­ški za­ko­no­da­ji lah­ko po­slan­ce in mi­ni­stre pre­i­sku­je sa­mo par­la­men­tar­na ko­mi­si­ja, če po­li­ti­ki osta­ne­jo brez imu­ni­te­te. O tem bo­do po­slan­ci v gr­škem par­la­men­tu od­lo­či­li ta te­den. Gr­ški pre­mi­er Ale­ksis Ci­pras je v po­ne­de­ljek za­go­to­vil, da "nič ne bo po­me­te­no pod pre­pro­go". Ci­pras je med pred­vo­lil­no kam­pa­njo Gr­kom oblju­bil pre­i­ska­ve ko­rup­cij­skih škan­da­lov, v ka­te­re so bi­li vple­te­ni bi­vši po­li­ti­ki Pa­so­ka in No­ve de­mo­kra­ci­je. No­var­tis je bil v pre­te­klo­sti že ob­to­žen ko­rup­ci­je na Ki­taj­skem, v Tur­či­ji in Ju­žni Ko­re­ji. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, sre­da, 14. fe­bru­ar 2018

KA­KO BO VREME VPLIVALO NA POČUTJE:

Bi­o­me­te­o­ro­lo­ške raz­me­re bo­do v pr­vi po­lo­vi­ci dne­va še raz­me­ro­ma ne­u­go­dne. Čez dan bo ne­u­go­den vre­men­ski vpliv osla­bel, z njim pa tu­di te­ža­ve.

SNEŽNE RAZ­ME­RE:

170 cm, do 140 cm, do 300 cm,

do 120 cm, do 185 cm, do 110 cm. Taj­ska me­di­cin­ska se­stra no­vo­ro­jenč­ke v po­ro­dni­šni­ci v Ban­gko­ku obla­či v ko­stu­me Ku­pi­da. No­vo­pe­če­nim star­šem tam ob va­len­ti­no­vem in ob za­čet­ku no­ve­ga lu­nar­ne­ga le­ta omo­go­či­jo, da svo­je no­vo­ro­jenč­ke fo­to­gra­fi­ra­jo v ko­stu­mu Ku­pi­da ali v tra­di­ci­o­nal­ni opra­vi ki­taj­ske­ga ce­sar­ja in ce­sa­ri­ce. Ro­bert Frost, ame­ri­ški pe­snik Vz­hod son­ca: Za­hod son­ca:

Lu­ni­na me­na: (pol­na lu­na

do 170 cm, do 170 cm,

do do 550 cm, Svo­bo­den je člo­vek, ki se v svo­jem jar­mu do­bro po­ču­ti.

Fo­to: RE­U­TERS

Gr­ški se­dež No­var­ti­sa v Ate­nah so v mi­nu­lih dneh obi­ska­li tu­di kri­mi­na­li­sti.

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.