V vseh do­mo­vih so ča­kal­ne do­be

Iz­ja­va Mar­pro­ma, da so po usta­vi­tvi vleč­ni­ce Vi­dec za smu­čar­je za­go­to­vi­li pre­voz z mo­tor­ni­mi san­mi s pri­ko­li­co, se je po­ka­za­la kot za­va­ja­jo­ča

Vecer - - FRONT PAGE - Aljo­ša Per­šak

Na čla­nek o okva­ri vleč­ni­ce Vi­dec, za­ra­di ka­te­re so v ne­de­ljo mno­gi smu­čar­ji za več kot dve uri ob­ti­ča­li na spo­dnji po­sta­ji, se je od­zva­la bral­ka Ire­na

Smo­le. Zmo­ti­la jo je iz­ja­va upra­vljav­ca smu­čišč Mar­pro­ma, da so za smu­čar­je po usta­vi­tvi vleč­ni­ce za­go­to­vi­li pre­voz z mo­tor­ni­mi san­mi s pri­ko­li­co. "To ni res, iz­ja­va Mar­pro­ma je ne­toč­na in za­va­ja­jo­ča," pra­vi Smo­le­to­va, ki je na spo­dnji po­sta­ji vleč­ni­ce ča­ka­la več kot uro in pol.

Mo­tor­ne sa­ni z gre­ben­ske po­ti

"Ko je vleč­ni­ca oko­li pol dveh za­če­la de­la­ti, smo se ti­sti, ki se ni­smo od­lo­či­li za dol­go in ze­lo na­por­no ho­jo nav­kre­ber v smu­čar­skih če­vljih in s smu­čmi v ro­kah, z njo lah­ko pri­pe­lja­li na vrh. Dvo­je sa­ni s pri­ko­li­ca­ma, ki so kre­ni­le od zgor­nje po­sta­je vzpe­nja­če, sem vi­de­la, ko sem s smu­či­šča Vi­dec pri­spe­la do tja. V ti­stem tre­nut­ku sta vo­z­ni­ka obr­ni­la sa­ni na­zaj pro­ti vzpe­nja­či," je še po­u­da­ri­la Smo­le­to­va. Raz­o­ča­ra­na je bi­la tu­di nad tem, da sta bi­li v ne­de­ljo zju­traj od­pr­ti sa­mo dve oken­ci za na­kup smu­čar­skih vo­zov­nic, za­ra­di če­sar so ča­ka­li pol ure. "To je sra­mo­tno," je še ko­men­ti­ra­la.

Na­ved­be Ire­ne Smo­le je po­tr­di­la Si­mo­na Kri­žaj, ki je na fa­ce­bo­o­ku opo­zo­ri­la, da so bi­li smu­čar­ji na spo­dnji po­sta­ji Vi­dec dve uri uje­ti brez in­for­ma­cij in tu­di brez opra­vi­či­la. "Ne, kje pa," je od­go­vo­ri­la na na­še vpra­ša­nje, ali so v tem ča­su po njih pri­šle mo­tor­ne sa­ni s pri­ko­li­co, kot so na­ve­dli v Mar­pro­mu.

V Ma­pro­mu so se so­o­če­ni s kri­ti­ko od­zva­li, da so v ne­de­ljo z mo­tor­ni­mi san­mi pre­pe­lja­li okrog 50 smu­čar­jev. Am­pak ne od spo­dnje po- sta­je Vi­dec, am­pak "z gre­ben­ske po­ti med Par­ti­zan­ko in vleč­ni­co Vi­dec do zgor­nje po­sta­je se­de­žni­ce Stolp".

Teh­ni­ški mu­zej vleč­nic na pro­stem

Na čla­nek o po­kvar­je­ni ne­de­lji na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju se je od­zval še en bra­lec, ki pa je opo­zo­ril na drug pro­blem. Po­u­da­ril je, da so bi­la v ne­de­ljo smu­či­šča na Are­hu si­cer do­bro pri­pra­vlje­na, a so ga zmo­ti­le dol­ge ča­kal­ne vr­ste na vleč­ni­cah Par­ti­zan­ka, Ru­ška in Coj­ze­ri­ca. Na teh na­pra­vah na­mreč de­lu­je le ena vleč­ni­ca, če­prav ima­jo vse po dve, a dru­ge ni­ma­jo upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja. "Če bi te na­pra­ve de­lo­va­le, bi se iz­o­gni­li dol­ge­mu ča­ka­nju," je pre­pri­čan bra­lec, ki se mu zdi 20- do 30-mi­nu­tno ča­ka­nje ne­spre­je­mlji­vo. Zla­sti če ho­češ iz­ko­ri­sti­ti do­pol­dan­sko vo­zov­ni­co od 9. do 13. ure, se ob gne­či v tem ča­su bolj na­ča­kaš, kot na­smu­čaš. "Na ta na­čin po­sta­ja­jo smu­či­šča na na­šem de­lu Po­hor­ja bolj teh­ni­ški mu­zej vleč­nic na pro­stem," je za­pi­sal bra­lec. Na­me­sto da sta ob­či­na in Mar­prom vlo­ži­la 370 ti­soč evrov v no­vi sis­tem evi­den­ti­ra­nja vo­zov­nic na smu­či­šču, bi ta de­nar ra­je na­me­ni­la za de­lo­va­nje na­prav, je še iz­po­sta­vil bra­lec.

V Mar­pro­mu po­ja­snju­je­jo, da ome­nje­nih vleč­nic ni­ma­jo v na­je­mu ozi­ro­ma upra­vlja­nju, saj so osta­le v ste­čaj­ni ma­si ŠC Po­hor­je, ta­ko da tu­di v prej­šnjih le­tih ni­so obra­to­va­le.

Fo­to: Rok KAJZER

Na Par­ti­zan­ki de­lu­je le ena vleč­ni­ca, ker dru­ga ni­ma upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.