Re­al­nost te­pe Po­hor­je

Po­hor­ski car­ji me­ni­jo, da mo­ra za ra­zvoj Po­hor­ja po­skr­be­ti pred­vsem ma­ri­bor­ska ob­či­na

Vecer - - FRONT PAGE - Bar­ba­ra Bra­dač

Ne­delj­ska okva­ra vleč­ni­ce Vi­dec še na­prej spro­ža ogor­če­ne od­zi­ve med smu­čar­ji. Iz­ka­za­lo se je na­mreč, da je Mar­prom za­va­jal s po­ja­sni­li, ka­ko so za smu­čar­je, ki so ob­ti­ča­li na spo­dnji po­sta­ji vleč­ni­ce za več kot dve uri, za­go­to­vi­li pre­voz z mo­tor­ni­mi san­mi. Kri­ti­čen je tu­di no­vi po­hor­ski car Tri­vo Krem­pl, ki od Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor pri­ča­ku­je, da na­me­ni več de­nar­ja za ra­zvoj Po­hor­ja. "Če do le­ta 2020 ne bo no­ve se­de­žni­ce na Sne­žnem sta­di­o­nu, če ne bo ure­je­no za­sne­že­va­nje, nam ni­ti bog ne bo mo­gel po­ma­ga­ti. Če lah­ko iz­ve­de­jo tek­mo v Za­gre­bu, za­kaj je mi ne mo­re­mo na­re­di­ti? Za­to, ker ni­ma­mo ta­kšne teh­ni­ke, kot jo ima­jo oni, žal. Tre­ba je bi­ti re­a­len," pra­vi Krem­pl. (mbk)

Tu­di le­tos so nek­da­nji po­hor­ski car­ji iz­med naj­bolj za­slu­žnih za smu­ča­ri­jo na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju za do­bo ene­ga le­ta iz­bra­li no­ve­ga po­hor­ske­ga car­ja. Car­sko ku­čmo, pre­kri­to s plo­šči­ca­mi, na ka­te­rih so vgra­vi­ra­ni ime­na, vzdev­ki in le­tni­ce vseh car­jev, in do tal se­ga­jo­či ov­čji ko­žuh si je na­del Tri­vo Krem­pl, ki je bil 36 let so­de­la­vec gor­ske re­še­val­ne služ­be, ves čas je so­de­lo­val na tek­mah Zla­te li­si­ce, je tu­di član alp­ske­ga od­bo­ra pri Smu­čar­ski zve­zi Slo­ve­ni­je.

Če do le­ta 2020 ne bo no­ve se­de­žni­ce na Sne­žnem sta­di­o­nu ...

Na pu­stni to­rek je no­vi car pre­vzel car­stvo v sprem­stvu sta­rih car­jev in pod­lo­žni­kov. Po­go­vor je na­ne­sel tu­di na ak­tu­al­no si­tu­a­ci­jo na Po­hor­ju, ki so jo v za­dnjem ob­do­bju za­zna­mo­va­li kri­ti­ke za­ra­di okvar vleč­nic, glo­bok mi­nus upra­vljav­ca smu­čišč in na­po­ve­da­ni umik Term Ma­ri­bor iz po­hor­skih ho­te­lov. Tri­vo Krem­pl je ja­sen: Po­hor­ja ne mo­re­jo re­še­va­ti zgolj za­ne­se­nja­ki. "Pri­ča­ku­jem, da bo me­sto tu­di ne­kaj na­re­di­lo. Po­hor­je ni sa­mo pe­šči­ca za­ne­se­nja­kov, ki so pri­pra­vlje­ni de­la­ti, to je pre­ma­lo. Me­sto, ki je la­stnik pod­je­tja Mar­prom, bo mo­ra­lo na­me­ni­ti sred­stva za ra­zvoj Po­hor­ja, saj bo Po- hor­je ime­lo mul­ti­pli­ka­tiv­ne učin­ke, ne sa­mo po­zi­mi, tu­di po­le­ti. Mi pa ima­mo sla­be na­pra­ve, za­sta­re­lo teh­no­lo­gi­jo in teh­ni­ko. Če v ne­kaj le­tih me­sto ne bo vlo­ži­lo v ra­zvoj Po­hor­ja, bo Po­hor­je uga­ša­lo, kljub vsem za­ne­se­nja­kom," raz­mi­šlja Krem­pl, ki spo­mni, da je bi­lo le­tos kar pre­cej te­žav pri Med­na­ro­dni smu­čar­ski zve­zi, ka­ko za­go­to­vi­ti v ko­le­dar­ju pri­re­di­tev Zla­ta li­si­ca.

"Če do le­ta 2020 ne bo no­ve se­de­žni­ce na Sne­žnem sta­di­o­nu, če ne bo ure­je­no za­sne­že­va­nje, pri tem­pe­ra­tu­rah, kot jih ima­mo mi po­zi­mi, nam ni­ti bog ne bo mo­gel po­ma­ga­ti. Če lah­ko iz­ve­de­jo tek­mo v Za­gre­bu, za­kaj je mi ne mo­re­mo na­re­di­ti? Za­to, ker ni­ma­mo ta­kšne teh­ni­ke, kot jo ima­jo oni, žal. Tre­ba je bi­ti re­a­len," pra­vi Krem­pl, ki pri­ha­ja iz go­spo­dar­stva in kot di­rek­tor druž­be AJM okna-vra­ta-sen­či­la do­bro ve, da brez vla­ganj ni ra­zvo­ja in ni re­zul­ta­tov.

Po­tre­bu­je Ma­ri­bor raz­vi­to Po­hor­je ali ne?

Ma­ri­bor­ska ob­či­na je pre­ko pod­je­tja Mar­prom po ste­ča­ju Špor­tne­ga cen­tra Po­hor­je v upra­vlja­nje pre­vze­la ve­či­no žič­ni­ških na­prav na Po­hor­ju. Na njih ima­jo tu­di iz­lo­či­tve­no pra­vi­co, a bo ob­či­na mo­ra­la pod­je­tju v ste­ča­ju pla­ča­ti na­do­me­sti­lo, da bo tu­di ura­dno po­sta­la la­stnik. Ko­li­ko, zdaj pre­so­ja so­di­šče. "Ves po­hor­ski tu­ri­zem in ho­te­lir­stvo ba­zi­ra­ta na žič­ni­ških na­pra­vah, ne gle­de na to, ali je to po­le­ti ali po­zi­mi. Za­to je bi­stve­no, da Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor čim prej po­sta­ne la­stnik, in ko to po­sta­ne, mo­ra kot od­go­vo­ren la­stnik ta­koj za­če­ti in­ve­sti­ra­nje in ra­zvoj te de­sti­na­ci­je," pra­vi Bo­štjan Tan­cer, pred­se­dnik ASK Bra­nik.

Da se ne za­ve­da­mo bi­se­ra, kot je Po­hor­je, pra­vi To­ne Vo­gri­nec in do­da­ja, da si Mar­prom ze­lo pri­za­de­va za ure­ja­nje Po­hor­ja. "Ni tre­ba od­kri­va­ti to­ple vo­de. Tre­ba se je sa­mo od­lo­či­ti, ali Ma­ri­bor po­tre­bu­je raz­vi­to Po­hor­je ali ne. Če po­tre­bu­je, mo­ra ob­či­na tu­di od­re­za­ti kos fi­nanč­ne tor­te. Vz­po­sta­vi­ti mo­de­ren za­sne­že­val­ni sis­tem, za­me­nja­ti ne­ka­te­re žič­ni­ške na­pra­ve in iz­bolj­ša­ti od­nos s te­mi, ki de­la­jo v po­hor­skem tu­riz­mu," po­ja­snju­je Vo­gri­nec.

Ma­ksi­mi­ljan Mu­hič pa me­ni, da je si­tu­a­ci­ja na Po­hor­ju gle­de na po­go­je za­do­vo­lji­va: "Za­ve­da­ti se mo­ra­mo, da je pod­je­tje Mar­prom kon­ce­si­o­nar še­le dve le­ti, da ima ome­je­na sred­stva in da so po­stop­ki

pri­do­bi­va­nja do­vo­ljenj za iz­gra­dnjo na­prav dol­go­traj­ni in za­ple­te­ni." Ne­za­do­vo­ljen je, da če se od po­mla­di do je­se­ni spre­ho­diš do Bel­le­vu­e­ja, je le na Tri­ko­tni ja­si pro­stor, kjer lah­ko kaj po­pi­ješ. Me­ni, da bi vsak na­je­mnik ali ho­te­lir mo­ral vla­ga­ti del do­bič­ka tu­di v za­sne­že­va­nje in obra­to­va­nje.

"Če lah­ko iz­ve­de­jo tek­mo v Za­gre­bu, za­kaj je mi ne mo­re­mo na­re­di­ti?"

Fo­to: Igor NAPAST

Na pu­stni to­rek je no­vi car Tri­vo Krem­pl pre­vzel car­stvo v sprem­stvu sta­rih car­jev in pod­lo­žni­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.