Ne­stra­te­ški

Vecer - - V ŽARIŠČU - Uroš Esih

Da slo­ven­ski od­no­si z ZDA, edi­no pre­o­sta­lo glo­bal­no su­per­si­lo, ki ima glav­no be­se­do v okvi­ru tran­sa­tlant­ske­ga za­ve­zni­štva for­mal­no ena­ko­prav­nih dr­žav, di­plo­mat­sko po­ve­da­no, ni­so v naj­bolj­šem sta­nju, je jav­no oči­tno po­sta­lo v za­dnjem le­tu. Od­no­si so se se­ve­da po­slab­še­va­li sko­zi dalj­še ča­sov­no ob­do­bje. Na­vzdol so za­ni­ha­li s pad­cem dru­ge vla­de Ja­ne­za Jan­še, od mar­ca 2013 na­prej. Zna­čil­nost post­ko­mu­ni­stič­nih de­mo­kra­cij je, da je de­sni­ca v splo­šnem bolj na­klo­nje­na ZDA kot le­vi­ca, in nič dru­ga­če ni v Slo­ve­ni­ji. Naj­več kri­tik, da je slo­ven­ska po­li­ti­ka pro­ru­ska in da Slo­ve­ni­ja iz­gu­blja kre­di­bil­nost v zve­zi Na­to, pri­ha­ja iz stran­ke SDS. A pri­mer­nej­ša ugo­to­vi­tev je, da ima Slo­ve­ni­ja z Ru­si­jo ta­kšne od­no­se, ki pre­se­ga­jo eno­u­mje čr­no-be­le­ga sve­ta, kot ga v ne­ka­kšni no­vi hla­dni voj­ni sli­ka­jo stra­te­gi v ame­ri­škem Sta­te de­part­men­tu in Pen­ta­go­nu, pa se­ve­da ame­ri­ški tr­gov­ci z orož­jem. Slo­ve­ni­ja, ki še ve­dno iz­pol­nju­je ve­či­no pri­ča­ko­vanj zve­ze Na­to, ra­zen de­nar­nih, ima z Ru­si­jo su­ve­re­ne od­no­se, ki pred­vsem te­me­lji­jo na in­te­re­su naj­ve­čjih slo­ven­skih iz­vo­zni­kov v Ru­si­jo. Raz­i­ska­ve jav­ne­ga mne­nja ka­že­jo, da ta­kšne od­no­se pod­pi­ra ve­či­na dr­ža­vlja­nov. Da tu­di re­gi­o­nal­na ve­le­si­la Ru­si­ja, ki ZDA pa­ri­ra na ne­ka­te­rih po­dro­čjih, šte­je od­no­se s Slo­ve­ni­jo za po­memb­ne, ka­že vi­so­ka fre­kven­ca obi­skov na naj­viš­ji rav­ni, ki so vr­hu­nec do­se­gli s pre­dlan­skim obi­skom ru­ske­ga pred­se­dni­ka Pu­ti­na pod Vr­ši­čem. Vno­vi­čen obisk ru­ske­ga zu­na­nje­ga mi­ni­stra La­vro­va na­sle­dnji te­den v Lju­blja­ni pa po­tr­ju­je, da so od­no­si na vi­so­ki po­li­tič­no-ope­ra­tiv­ni rav­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.