Z Ru­si­jo do­bro, z ZDA za­ne­mar­je­no

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ker so slo­ven­ski od­no­si z Ru­si­jo v prav­za­prav bi­po­lar­nem sve­tu, ki ga Slo­ve­ni­ja ni ustva­ri­la, do­bri, so od­no­si z ZDA po­sle­dič­no slab­ši, di­plo­mat­sko po­ve­da­no, za­ne­mar­je­ni. Del kriv­de za ta­kšno sta­nje gre ne­dvo­mno pri­pi­sa­ti zu­na­nje­mu mi­ni­stru Er­jav­cu, ki se v še­stih le­tih ni do­volj po­tru­dil, da bi ga Ame­ri­ča­ni spre­je­li na ura­dni obisk. A še pre­cej ve­čja kriv­da je na ame­ri­ški stra­ni, saj je dej­stvo, da ZDA ne ka­že­jo no­be­ne­ga omem­be vre­dne­ga, stra­te­ške­ga in­te­re­sa za Slo­ve­ni­jo. Slo­ve­ni­ja je na evrop­sko-bal­kan­ski ša­hov­ni­ci za ZDA ne­po­memb­na fi­gu­ra, vse­ka­kor pre­cej manj po­memb­na kot Hr­va­ška, ki pred­sta­vlja si­dri­šče in pre­vo­dnik za ame­ri­ške in­te­re­se v re­gi­ji. Le v tem kon­te­kstu je mo­go­če ra­zu­me­ti ši­ro­ko za­pr­te ame­ri­ške oči za hr­va­ške kr­ši­tve ar­bi­tra­žne raz­sod­be.

Ne gle­de na vse je Slo­ve­ni­ja v ča­su mi­ni­stro­va­nja Er­jav­ca pre­ma­lo na­re­di­la za ba­lan­si­ra­nje od­no­sov z ZDA. Pre­ma­lo je, da ob­ča­sno tu in tam v ZDA po­šlješ dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja, ki po­tem raz­la­ga, da bi ZDA v pri­ho­dno­sti lah­ko spre­me­ni­le od­nos do ar­bi­tra­že, ali pa da se po­ja­viš na se­stan­ku no­vo­dob­ne ko­a­li­ci­je volj­nih, kot je bil vče­raj­šnji v Ku­vaj­tu. Tu­di se­sta­nek Br­glez-Har­tley na­po­ve­da­ne­ga ame­ri­ške­ga ar­bi­tra­žne­ga pre­mi­ka ni po­tr­dil. Re­zul­ta­ti bo­do lah­ko pri­šli le z dol­go­roč­no kon­si­sten­tno po­li­ti­ko do ZDA, ne z ad hoc ak­ci­ja­mi de­ba­lan­si­ra­nja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.