Kljub stav­ki pu­sto­va­nje

V slo­ve­nj­gra­ški eno­ti do­ma sta­ro­stni­kov Čr­ne­če so kljub stav­ki pu­sto­va­li

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ja­smi­na De­te­la

Vslo­ve­nj­gra­ški eno­ti Ko­ro­ške­ga do­ma sta­ro­stni­kov Čr­ne­če je bi­lo do­ga­ja­nje pu­stno obar­va­no kljub stav­ki. "Res je, da nam pu­sto­va­nja ne bi bi­lo tre­ba pri­pra­vi­ti, a tu smo za­ra­di sta­no­val­cev. Ve­se­li nas nji­hov od­ziv," je po­ve­da­la sin­di­kal­na za­u­pni­ca Va­le­ri­ja Šmi­goc.

V slo­ve­nj­gra­ški bol­ni­šni­ci je bi­la po od­del­kih za­go­to­vlje­na eki­pa, ki je si­cer tam ob ne­de­ljah in pra­zni­kih. "Ko­le­gi zdrav­ni­ki so bi­li so­li­dar­ni z na­mi in so se stri­nja­li z za­mi­kom ne­nuj­nih ope­ra­cij, pre­gle­dov in pre­i­skav za dve uri," je po­ja­sni­la

Maj­da To­pler, pred­stav­ni­ca sin­di­ka­ta de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi. "Stav­ka­mo za­to, ker nam je do­volj. Ne mo­re­mo več, ker nas je pre­ma­lo, pla­či­lo za na­šo de­lo je sla­bo," pa opo­zar­ja Jan­ko Lo­gar, pred­stav­nik sin­di­ka­ta zdra­vstve­ne­ga in so­ci­al­ne­ga var­stva v bol­ni­šni­ci.

Sa­me­va­li so tu­di pi­sar­ne in ho­dni­ki slo­ve­nj­gra­ške­ga cen­tra za so­ci­al­no de­lo. "Iz­va­ja­li smo sa­mo nuj­ne na­lo­ge. Lju­dje to ra­zu­me­jo, o stav­ki smo jih pra­vo­ča­sno ob­ve­sti­li," je po­ve­da­la

Špe­la Ha­vle, pred­se­dni­ca sin­di­ka­ta zdra­vstva in so­ci­al­ne­ga var­stva.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.