Ka­dro­vska pod­hra­nje­nost

V ma­ri­bor­skem UKC kljub 1500 za­po­sle­nim v zdra­vstve­ni ne­gi še zme­raj pri­manj­kljaj 600 lju­di

Vecer - - V ŽARIŠČU - Mi­tja Sa­gaj

Pr­va sin­di­ka­list­ka UKC He­le­na Flu­her je po­ve­da­la, da je de­lo v dveh urah stav­ke po­te­ka­lo kot si­cer ob vi­ken­dih in pra­zni­kih. Po­stre­gla je še s po­dat­kom, da ima me­di­cin­ska se­stra za­če­tni­ca pri­bli­žno 700 do 800 evrov pla­če, se­stre z več let de­lov­ne do­be red­ko pre­se­že­jo 1000 evrov, še to le z de­lom pre­ko ur­ne ob­ve­ze. Je pa naj­bolj pe­re­ča pro­ble­ma­ti­ka po be­se­dah sre­dnje me­di­cin­ske se­stre

Ma­nu­e­le Ka­pun ka­dro­vska pod­hra­nje­nost: "Pre­ma­lo nas je, to se zač­ne po­zna­ti na zdrav­ju mo­jih so­de­lavk. Je pa to je zgod­ba, ki tra­ja že od le­ta 2008. Naj­bolj ža­lo­stno je, da je to na­še su­bjek­tiv­no mne­nje, ker na po­dro­čju dr­ža­ve ni­ma­mo pred­pi­sa, ki bi ni nam to po­tr­dil, za­to je spre­je­tje ka­dro­vskih nor­ma­ti­vov nuj­no." Tu­di Flu­her­je­va pri­tr­di, da bi, kar je de­jal tu­di di­rek­tor UKC Ma­ri­bor Voj­ko Flis, ki pod­pi­ra za­po­sle­ne v zdra­vstve­ni ne­gi, ma­ri­bor­ska usta­no­va ob 1500 za­po­sle­nih v zdra­vstve­ni ne­gi po­tre­bo­va­la še pri­bli­žno 600 lju­di, "da bi za­go­to­vi­li var­no, ce­lo­vi­to zdra­vstve­no oskr­bo, da bol­ni­ki ne bi ču­ti­li, da nas je pre­ma­lo".

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Me­di­cin­ske se­stre z več le­ti de­lov­ne do­be red­ko pre­se­že­jo ti­soč evrov pla­če.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.