Zve­za­ne ro­ke

V mur­sko­so­bo­ški bol­ni­šni­ci stav­ke ni bi­lo po­se­bej ču­ti­ti, za nuj­ne bol­ni­ke so po­skr­be­li

Vecer - - V ŽARIŠČU - A. Na­na Ri­tu­per Ro­dež

Stav­ka­mo, če­prav ima­mo za­po­sle­ni v zdra­vstvu zve­za­ne ro­ke, nam je po­ve­dal Jan­ko

Her­can, vod­ja re­gij­ske­ga od­bo­ra Sin­di­ka­ta de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi, za­po­slen v bol­ni­šni­ci. "Po­skr­be­ti mo­ra­mo za sta­ro­stni­ke, za otro­ke, no­seč­ni­ce, za vse nuj­ne bol­ni­ke in kro­nič­no bol­ne. Dru­gih pa ni." De­lav­cem v zdra­vstve­ni ne­gi so se pri­dru­ži­li tu­di za­po­sle­ni v la­bo­ra­to­ri­ju in v Sin­di­ka­tu zdra­vstva in so­ci­al­ne­ga var­stva ter se mno­žič­no s tran­spa­ren­ti spre­ho­di­li po pol­nih ča­kal­ni­cah bol­ni­šnič­nih od­del­kov.

Med dru­gim se pri­dru­žu­je­jo zah­te­vam, da bi bi­lo tre­ba pla­če vsem ustre­zno zvi­ša­ti, ta­ko kot so jih pred ča­som zdrav­ni­kom. Plač­ne raz­li­ke med nji­mi so se na­mreč sa­mo še po­ve­ča­le. Kot pri­mer na­va­ja­jo, da me­di­cin­ska se­stra z dol­go­le­tni­mi iz­ku­šnja­mi, ki de­la v tur­nu­sih, po­no­či in med pra­zni­ki, sku­paj z ma­li­co ne do­bi ni­ti 800 evrov me­seč­no. Hkra­ti pa, opo­zar­ja­jo, da je de­lo me­di­cin­ske­ga ose­bja ve­dno zah­tev­nej­še in da se pri de­lu sre­ču­je­jo tu­di z ver­bal­nim, psi­hič­nim in fi­zič­nim na­si­ljem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.