Za ta de­nar ne bi de­lal

Za 250 sta­no­val­cev Do­ma ob Sa­vi­nji po­no­či skr­bi­ta le dva za­po­sle­na, sta­no­val­ci jih pod­pi­ra­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU - Vi­o­le­ta Va­to­vec Ein­spi­e­ler

VSplo­šni bol­ni­šni­ci Ce­lje je stav­ka­lo tri če­tr­ti­ne za­po­sle­nih: "Pla­če v jav­nem sek­tor­ju so se po­ve­ča­le sa­mo ne­ka­te­rim. Tran­spor­tni de­lav­ci, vzdr­že­val­ci, stre­žni­ce, del za­po­sle­nih v ku­hi­nji in v pral­ni­ci za­slu­ži­jo na me­sec ka­kih 450 evrov in jim mo­ra dr­ža­va do­da­ti do za­jam­če­nih 670," pra­vi

Ma­tej Ve­len­šek, pred­se­dnik sin­di­ka­ta zdra­vstva in so­ci­al­ne­ga var­stva v bol­ni­šni­ci. "Stav­ka ni to, kar smo pri­ča­ko­va­li, ker nas ne pod­pi­ra­jo zdrav­ni­ki. Mi njih mo­ra­mo. Tu­di upra­vo po­gre­šam. Po­glej­te, v dvo­ra­ni nam ni­so ure­di­li ni­ti ozvo­če­nja," je po­ve­da­la ad­mi­ni­stra­tor­ka Va­le­ri­ja.

V do­mu sta­ro­stni­kov Dom ob Sa­vi­nji so vsi do­bi­li zaj­trk, ko­si­lo, še pu­sto­va­nje so ime­li. De­nis Pa­di­jan, pred­se­dnik sin­di­ka­ta in tu­di pred­se­dnik so­ci­al­nih za­vo­dov Slo­ve­ni­je: "V do­mo­vih je pre­ma­lo za­po­sle­nih. Po­no­či za 250 sta­no­val­cev skr­bi­ta en bol­ni­čar in ena sre­dnja me­di­cin­ska se­stra." Ka­dro­vsko sti­sko opa­zi­jo tu­di sta­no­val­ci, de­ni­mo Vin­ko

Pe­šak: "Jaz za ta de­nar ne bi de­lal. Si­gur­no ne! Pri­de­jo zju­traj, pri­de­jo po­pol­dne, pri­de­jo po­no­či. Vse sa­mo za mi­ni­mal­ca."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.