Go­lju­fi­je s ta­ho­gra­fi vse po­go­stej­še

Manj kot tre­tji­na vo­z­ni­kov to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov, ki so jih la­ni na slo­ven­skih ce­stah usta­vi­le mo­bil­ne eno­te Fur­sa, je bi­la za vo­la­nom ta­ko spo­či­ta, kot ve­le­va­jo pred­pi­si. Kr­ši­te­ljem za­ra­ču­na­li 6,2 mi­li­jo­na evrov glob

Vecer - - V ŽARIŠČU - Jel­ka Zu­pa­nič

La­ni so usluž­ben­ci mo­bil­nih od­del­kov fi­nanč­ne upra­ve ( Furs) usta­vi­li 3544 to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov, a so po kon­tro­li le pri 31 od­stot­kih vseh šo­fer­jev ugo­to­vi­li, da so spo­što­va­li pra­vi­la in po­skr­be­li za brez­hi­ben pre­voz po slo­ven­skih ce­stah. Med kr­ši­te­lji se je zna­šlo 2429 vo­z­ni­kov. Kar 486 vo­z­ni­kov ali 20 od­stot­kov kr­ši­te­ljev si je pri­vo­šči­lo naj­huj­še kr­ši­tve in go­lju­fi­je. Kot ugo­ta­vlja Furs, so jih lah­ko "pre­vo­zni­ki iz­ve­dli le s po­mo­čjo na­prav in pri­po­moč­kov za ma­ni­pu­li­ra­nje s ta­ho­gra­fom, de­ni­mo z upo­ra­bo ma­gne­ta, ele­k­tron­ske na­pra­ve in dru­gim". In ta­ko do­se­gli, da se med­tem, ko to­vor­njak vo­zi, v za­pi­so­val­no na­pra­vo vo­žnja ne za­pi­še, na vo­z­ni­ko­vi kar­ti­ci pa se be­le­ži po­či­tek.

Do­ma­či pre­vo­zni­ki za­gre­ši­li šesti­no kr­ši­tev

Mo­bil­ni od­del­ki fi­nanč­ni­kov že tre­tje le­to za­po­red opa­ža­jo, da šte­vi­lo od­kri­tih kr­ši­tev s ta­ho­gra­fi na­ra­šča, saj že­li­jo pre­vo­zni­ki ta­ko pri­kri­ti, kdaj so vo­z­ni­ki vo­zi­li, kdaj po­či­va­li in kdaj so si vze­li od­mor ter z zlo­ra­bo ta­ho­gra­fa po­na­re­di­li, za­ta­ji­li ali uni­či­li po­dat­ke. La­ni so mo­bil­ni fi­nanč­ni­ki iz­re­kli 3247 glob in za­nje za­ra­ču­na­li 6,2 mi­li­jo­na evrov. Od te­ga vo­z­ni­kom 15 od­stot­kov, nji­ho­vim pod­je­tjem 60 in od­go­vor­nim v pod­je­tjih 25 od­stot­kov glob. V Fur­su tr­di­jo, da v nad­zo­rih nji­ho­vi usluž­ben­ci "pri ugo­to­vlje­nih manj­ših kr­ši­tvah oce­ni­jo de­jan­sko si­tu­a­ci­jo z ra­zu­me­va­njem za upra­vi­če­na od­sto­pa­nja". Pri od­kri­va­nju huj­ših kr­ši­tev so do­sle­dni.

Brez po­čit­ka ne ce­sti

Naj­več kr­ši­tev, 59 od­stot­kov vseh, so la­ni od­kri­li pri pre­vo­zni­kih iz dr­žav EU, 26 od­stot­kov pri tu­jih pre­vo­zni­kih iz tre­tjih dr­žav, šesti­no pri do­ma­čih. In ka­te­re kr­ši­tve so bi­le naj­po­go­stej­še? Ugo­ta­vlja­li so pred­vsem, da vo­z­nik med vo­žnjo ni do­volj po­či­val, da je pre­ko­ra­čil do­vo­lje­ni ne­pre­ki­nje­ni čas vo­žnje, da je v po­sa­me­znem dne­vu ozi­ro­ma te­dnu vo­zil dlje, kot bi smel, in da je zlo­ra­bljal ta­ho­graf, ta­ho­graf­ski vlo­žek ali vo­z­ni­ško kar­ti­co, da bi po­na­re­dil te po­dat­ke ali iz­pi­sa­ne in­for­ma­ci­je.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Utru­je­ni vo­z­ni­ki po­me­ni­jo tu­di več ne­var­no­sti v pro­me­tu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.