Do go­lju­fov stro­gi, ker ogro­ža­jo var­nost

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Usluž­ben­ci mo­bil­nih enot Fur­sa so la­ni med pre­gle­di za­se­gli 105 v vo­zi­la vgra­je­nih so­fi­sti­ci­ra­nih ele­k­tron­skih na­prav za ma­ni­pu­li­ra­nje ta­ho­gra­fa, kr­mi­lje­nih s po­mo­čjo pri­kri­tih sti­kal, da­ljin­cev in spo­min­skih USB-klju­čev. Ko na­le­ti­jo na ta­ke kr­ši­tve, so ze­lo na­tanč­ni, saj so pre­pri­ča­ni, da pre­vo­zni­ki, ki si pri­vo­šči­jo ta­ko hu­de pre­kr­ške, "ogro­ža­jo var­nost vseh ude­le­žen­cev v pro­me­tu in ne so­di­jo na slo­ven­ske ce­ste".

Le­ta 2014 so od­kri­li 49 go­lju­fij s ta­ho­gra­fi in za­ra­ču­na­li kr­ši­te­ljem 1,6 mi­li­jo­na evrov glob. Le­to po­zne­je so od­kri­li 273 go­lju­fij, le­ta 2016 že 450, da bi se la­ni šte­vi­lo od­kri­tih go­lju­fij pov­zpe­lo na 486.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.