Se­ver­ni Ko­re­ji zla­ta me­da­lja - za pro­pa­gan­do

Se­ver­no­ko­rej­ski re­žim je z ne­na­va­dno di­plo­ma­ci­jo šar­ma in pri­ja­zno­sti, ta­ko tu­jo di­na­sti­ji Kim, ko­mu­ni­stič­no dik­ta­tu­ro pred­sta­vil kot ne­kaj sim­pa­tič­ne­ga

Vecer - - PO SVETU - Vo­ji­slav Berc­ko

Ko bo uga­snil olim­pij­ski ogenj, bo­do v Se­u­lu oto­žno ugo­to­vi­li, da je pra­vi zma­go­va­lec 23. zim­skih olim­pij­skih iger - Se­ver­na Ko­re­ja. Ta res­da ni in ne bo osvo­ji­la no­be­ne me­da­lje na tek­mo­va­li­ščih, to­da s svo­jo ne­na­va­dno di­plo­ma­ci­jo šar­ma in pri­ja­zno­sti, ta­ko tu­jo di­na­sti­ji Kim, je ko­mu­ni­stič­no dik­ta­tu­ro pred­sta­vi­la kot ne­kaj sim­pa­tič­ne­ga. Va­bi­lo juž­no­ko­rej­ske­mu pred­se­dni­ku Mo­on Jae-inu, da obi­šče Pjon­gjang, ki ga je pre­da­la se­stra se­ver­no­ko­rej­ske­ga vo­di­te­lja Kim Jong Una, šar­man­tna Kim Yo Jong, je bi­lo spre­je­to, če­tu­di obisk ni bil po­tr­jen in bo od­vi­sen od "de­jan­skih raz­mer na te­re­nu". Edi­ni, ki se ni pri­dru­žil te­mu olim­pij­ske­mu po­li­tič­ne­mu ra­ja­nju, je bil ame­ri­ški pod­pred­se­dnik Mi­ke Pen­ce, ki se ni tru­dil s pri­ja­zno­stjo in je su­ho­par­no iz­ja­vil, da se ni nič spre­me­ni­lo in da ZDA vztra­ja­jo pri go­spo­dar­ski in di- plo­mat­ski osa­mi­tvi Se­ver­ne Ko­re­je, do­kler ta ne opu­sti je­dr­ske­ga in ba­li­stič­ne­ga pro­gra­ma.

Če­prav je do re­sne oto­pli­tve med Se­u­lom in Pjon­gjan­gom, kaj še­le mo­re­bi­tne zdru­ži­tve Se­ver­ne in Juž­ne Ko­re­je, ki sta for­mal­no še zme­raj v voj­ni, še ze­lo ze­lo da­leč, je tre­ba pri­zna­ti, da je bil pr­vi ko­rak stor­jen. Vče­raj je se­ver­no­ko­rej­ski vo­di­telj Kim Jong Un Juž­no Ko­re­jo po­hva­lil kot "ze­lo im­pre­siv­no". Kim je na­mreč spre­jel de­le­ga­ci­jo, ki se je v po­ne­de­ljek vr­ni­la iz Pjon­gčan­ga. Po­tem ko so mu po­ro­ča­li o obi­sku, je po na­ved­bah dr­žav­ne ti­skov­ne ko­mi­si­je KCNA iz­ra­zil za­do­volj­stvo in se Se­u­lu za­hva­lil. Kot ze­lo im­pre­siv­ne je oce­nil ti­ste po­te­ze juž­ne so­se­de, ki so "da­le po­seb­no pri­o­ri­te­to" obi­sku pred­stav­ni­kov Se­ver­ne Ko­re­je. Kim je si­cer že v no­vo­le­tnem na­go­vo­ru po me­se­cih za­vra­ča­nja juž­no­ko­rej­skih po­va­bil na olim­pij­ske igre na­re­dil po­poln pre­o­brat in na­po­ve­dal ude­lež­bo na igrah. Po­leg špor­tni­kov je na­to v Pjon­gčang po­slal sku­pi­no na­vi­ja­čic in ume­tni­kov ter vi­so­ko di­plo­mat­sko de­le­ga­ci­jo na če­lu s se­stro, po oce­nah po­zna­val­cev eno nje­go­vih naj­te­snej­ših za­u­pnic. Ta je ta­ko po­sta­la pr­va čla­ni­ca se­ver­no­ko­rej­ske

Pra­vo de­lo se bo za­če­lo, ko bo olim­pij­skih iger ko­nec

vla­da­jo­če di­na­sti­je, ki je po voj­ni na Ko­rej­skem po­lo­to­ku obi­ska­la juž­no so­se­do, odlič­no iz­ur­je­ne na­vi­ja­či­ce pa so pod bu­dnim oče­som mr­ke­ga mo­ške­ga, ne­ka­kšne­ga po­lit­ko­mi­sar­ja, ki je zme­raj ob njih, osvo­ji­le sr­ca do­ma­či­nov in tu­jih go­stov. Po­dob­no je z me­ša­no juž­no-se­ver­no­ko­rej­sko žen­sko ho­kej­sko eki­po, ki si­cer še ni za­bi­la go­la, do­bi­la jih je ve­li­ko, a jo ne­ka­te­ri ce­lo že­li­jo pre­dla­ga­ti za le­to­šnjo No­be­lo­vo na­gra­do za mir.

To­da pra­vo de­lo se bo za obe Ko­re­ji za­če­lo, ko bo olim­pij­skih iger ko­nec. Se­ver­na Ko­re­ja še ve­dno raz­vi­ja je­dr­sko orož­je in ra­ke­te, gro­zi prak­tič­no ce­le­mu sve­tu, kr­ši člo­ve­ko­ve pra­vi­ce, ne so­de­lu­je z med­na­ro­dni­mi or­ga­ni­za­ci­ja­mi in je na čr­ni li­sti Var­no­stne­ga sve­ta Zdru­že­nih na­ro­dov, ki jo tol­če z no­vi­mi in no­vi­mi sank­ci­ja­mi. To so dej­stva, s ka­te­ri­mi ima olim­pij­ski šarm le ma­lo sku­pne­ga.

Se­ver­no­ko­rej­ske na­vi­ja­či­ce so sko­raj vo­ja­ško iz­ur­je­ne - a sim­pa­tič­ne. Fo­to: RE­U­TERS

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.