Špor­tni kon­flikt se­ve­ra in ju­ga

Vecer - - PO SVETU -

Le red­ki ve­do ali se spo­mni­jo, da sta Se­ver­na in Ju­žna Ko­re­ja že pred tre­mi de­se­tle­tji tek­mo­va­li za špor­tni pre­stiž. Med­tem ko je juž­no­ko­rej­ski Se­ul 1988 go­stil po­le­tne olim­pij­ske igre, so v se­ver­no­ko­rej­skem Pjon­gjan­gu le­to ka­sne­je pri­pra­vi­li Sve­tov­ni fe­sti­val mla­dih. Ude­le­ži­le so se ga de­le­ga­ci­je več kot 170 dr­žav, te­da­nji vo­di­telj Kim Jong Il pa jih je sku­šal im­pre­si­o­ni­ra­ti s ho­te­lom, ki ima 105 nad­stro­pij, a ni bil nik­dar do­gra­jen in še zdaj sa­me­va.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.