Jaz­bec pred­ča­sno za­pu­šča Ban­ko Slo­ve­ni­je

Evrop­ska ko­mi­si­ja je gu­ver­ner­ja Ban­ke Slo­ve­ni­je Bo­štja­na Jaz­be­ca ime­no­va­la za čla­na od­bo­ra in di­rek­tor­ja za na­čr­to­va­nje in od­lo­ča­nje o re­še­va­nju v Eno­tnem od­bo­ru za re­še­va­nje, cen­tral­nem or­ga­nu za re­še­va­nje v okvi­ru ban­čne uni­je

Vecer - - Prednja stran - Uroš Esih

Ood­ho­du gu­ver­ner­ja Ban­ke Slo­ve­ni­je Bo­štja­na Jaz­be

ca na do­bro pla­ča­no evrop­sko funk­ci­jo se je v me­di­jih v za­dnjih te­dnih že ugi­ba­lo. Vče­raj je iz Evrop­ske ko­mi­si­je pri­šlo ob­ve­sti­lo o ime­no­va­nju za čla­na od­bo­ra in di­rek­tor­ja za na­čr­to­va­nje in od­lo­ča­nje o re­še­va­nju v Eno­tnem od­bo­ru za re­še­va­nje, cen­tral­nem or­ga­nu za re­še­va­nje v okvi­ru ban­čne uni­je. Od­lo­či­tev bo ko­mi­si­ja zdaj po­sre­do­va­la v po­tr­di­tev Evrop­ske­mu par­la­men­tu, ime­no­va­nje pa mo­ra na kon­cu po­tr­di­ti še Svet Evrop­ske uni­je. Man­dat tra­ja pet let, brez mo­žno­sti po­dalj­ša­nja.

Eno­tni od­bor za re­še­va­nje je nov or­gan evrop­ske ban­čne uni­je, ki skr­bi za ure­je­no re­še­va­nje bank v te­ža­vah s kar naj­manj­ši­mi po­sle­di­ca­mi za dav­ko­pla­če­val­ce in go­spo­dar­stvo. Od­bor od­lo­ča o re­še­va­nju po­sa­me­zne ban­ke, ka­dar za to po­treb­na sred­stva skla­da ne pre­se­že­jo mej­ne vre­dno­sti pet mi­li­jard evrov. Glav­ne na­lo­ge od­bo­ra so, da pri­pra­vi stan­dar­dna pra­vi­la in po­stop­ke za re­še­va­nje bank, od­lo­ča o re­še­va­nju bank v ban­čni uni­ji po stan­dar­dnem po­stop­ku, pri­pra­vlja iz­ve­dlji­ve she­me re­še­va­nja bank in zmanj­ša­nje stro­škov re­še­va­nja bank.

Jaz­bec, ki je so­av­tor spor­ne sa­na­ci­je slo­ven­skih bank iz de­cem­bra 2013, da­nes kr­če­vi­to bra­ni svo­jo ta­kra­tno vlo­go. "Dav­ko­pla­če­val­ci smo pla­ča­li manj, kot bi brez upo­šte­va­nja no­ve­ga pra­vi­la o de­li­tvi bre­men pri re­še­va­nju bank, in no­ben de­po­zi­tar v slo­ven­skih ban­kah ni iz­gu­bil ni­ti evra. Še več: da­nes, pet let po sa­na­ci­ji, go­spo­dinj­stva v slo­ven­skih ban­kah hra­ni­jo več kot 17 mi­li­jard evrov de­nar­ja, kar je re­kor­dna vre­dnost in iz­raz za­u­pa­nja," je po­ve­dal vče­raj na kon­fe­ren­ci o do­kon­ča­nju ban­čne uni­je v Lju­blja­ni.

Po Jaz­be­če­vi po­tr­di­tvi na pri­stoj­nih or­ga­nih bo po­tre­ben nov po­sto­pek za ime­no­va­nje gu­ver­ner­ja. Jaz­be­cu, ki je že dlje ča­sa is­kal iz­hod z gu­ver­ner­ske­ga me­sta, bi man­dat po­tek na­sle­dnje le­to. No­ve­ga kan­di­da­ta za gu­ver­ner­ja mo­ra po po­sve­to­va­njih s po­slan­ski­mi sku­pi­na­mi pre­dla­ga­ti pred­se­dnik re­pu­bli­ke Bo­rut Pa­hor, ki je v pr­vem man­da­tu pre­dla­gal Jaz­be­ca. Ta je funk­ci­jo gu­ver­ner­ja Ban­ke Slo­ve­ni­je pre­vzel sre­di ju­li­ja 2013, v dr­žav­nem zbo­ru pa ga je za man­dat, ki tra­ja šest let, pod­pr­lo 77 po­slan­cev.

V dr­žav­nem zbo­ru je za ime­no­va­nje no­ve­ga gu­ver­ner­ja po­treb­na ab­so­lu­tna ve­či­na. Z no­vim gu­ver­ner­jem se bo ta­ko naj­ver­je­tne­je po ju­nij­skih vo­li­tvah ukvar­ja­la no­va vla­da. Po Jaz­be­če­vem od­ho­du ga bo do ime­no­va­nja no­ve­ga gu­ver­ner­ja na­do­me­ščal eden od nje­go­vih na­me­stni­kov.

No­ve­ga kan­di­da­ta za gu­ver­ner­ja mo­ra pre­dla­ga­ti pred­se­dnik Pa­hor

Fo­to: Ro­bert BALEN

Bo­štjan Jaz­bec, ki je že dlje ča­sa is­kal iz­hod z gu­ver­ner­ske funk­ci­je, si je na­šel no­vo do­bro pla­ča­no služ­bo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.