Na­me­sto za ob­či­ne de­nar za še­sti blok

Na pre­dlog SMC bo­do po­slan­ci da­nes od­lo­ča­li o zmanj­ša­nju kon­ce­snin, ki jih hi­dro­e­lek­trar­ne pla­ču­je­jo tu­di ob­či­nam

Vecer - - Prednja stran - Bo de­nar res ostal hi­dro­e­lek­trar­nam? Dve no­vi ener­get­ski da­ja­tvi

Da­nes do­pol­dne naj bi po­slan­ci gla­so­va­li o pre­dlo­gu za­ko­na o spre­mem­bah in do­pol­ni­tvah Ener­get­ske­ga za­ko­na, s po­memb­no spre­mem­bo, ki so jo na od­bo­ru za in­fra­struk­tu­ro, oko­lje in pro­stor ko­nec ja­nu­ar­ja po­tr­di­li na pre­dlog SMC. Za­ni­mi­vo, da sta bi­la pre­dla­ga­te­lja ma­ri­bor­ska po­slan­ca SMC Ivan Pre­log in Kse­ni­ja Kra­mar Ko­re­njak. Gre za ome­ji­tev vseh da­ja­tev, ki naj bi jih v pri­ho­dnje pla­če­va­le hi­dro­e­lek­trar­ne na naj­več 14 od­stot­kov nji­ho­ve­ga pri­hod­ka iz pro­da­je ele­k­trič­ne ener­gi­je, no­va ure­di­tev pa bo ta­ko ma­ri­bor­ski kot dru­gim ob­či­nam ob re­kah s hi­dro­e­lek­trar­na­mi zmanj­ša­la pri­ho­dek iz da­ja­tev, ki jih te pla­ču­je­jo lo­kal­nim sku­pno­stim.

Dra­vske elek­trar­ne Ma­ri­bor ( DEM) na pri­mer so za kon­ce­si­je, vo­dna po­vra­či­la in na­do­me­sti­la za upo­ra­bo stavb­ne­ga ze­mlji­šča la­ni pla­ča­le več kot 30 od­stot­kov pri­hod­ka iz pro­da­je ozi­ro­ma 18,2 mi­li­jo­na evrov. Od te­ga dr­ža­vi 40 od­stot­kov in ob­či­nam 60. Z uve­lja­vi­tvi­jo te­ga za­kon­ske­ga pre­dlo­ga bi ta­ko naj­več iz­gu­bi­le ob­či­ne. Če­prav so bi­la do­slej ta na­do­me­sti­la vi­so­ka, so to­rej ve­či­no­ma osta­ja­la v re­gi­jah, po no­vem pa naj bi osta­la hi­dro­e­lek­trar­nam ozi­ro­ma la­stni­ku Hol­din­gu Slo­ven­ske elek­trar­ne (HSE), ki bo lah­ko po­slej od­lo­čal o sme­ri te­ga de­nar­ja. Ta je si­cer v pri­me­ru Dra­vskih elek­trarn v za­dnjih le­tih po­znal le eno­smer­no pot v Lju­blja­no in od tod na­prej v fi­nan­ci­ra­nje na­lož­be v še­sti blok Ter­mo­e­lek­trar­ne Šo­štanj, pre­ko la­stni­štva hi­dro­e­lek­trarn na spo­dnji Sa­vi pa tu­di v ta ko­nec Slo­ve­ni­je.

S HSE so nam vče­raj spr­va od­go­vo­ri­li, da bo­do no­ve­lo ener­get­ske­ga za­ko­na ko­men­ti­ra­li po gla­so­va­nju v dr­žav­nem zbo­ru. Po tem, ko smo čla­nek ob­ja­vi­li na sple­tni stra­ni Ve­če­ra, pa pi­sno do­da­li, da po nji­ho­vem ra­zu­me­va­nju pre­dla­ga­na no­ve­la ener­get­ske­ga za­ko­na ni po­ve­za­na s Ter­mo­e­lek­trar­no Šo­štanj, tem­več z iz­e­na­če­njem da­ja­tev vseh hi­dro­e­lek­trarn, ki med se­boj kon­ku­ri­ra­jo na tr­žnih osno­vah, in omo­go­ča­nje kon­ku­renč­nih po­go­jev vsem pro­i­zva­jal­cem ele­k­trič­ne ener­gi­je iz vo­dnih vi­rov. Tu­di pred­se­dnik od­bo­ra za in­fra­struk­tu­ro Igor Zor­čič, si­cer po­sla­nec SMC iz Bre­žic, je po­ja­snil, da s pre­dla­ga­no spre­mem­bo iz­e­na- ču­je­jo kon­ku­renč­ni po­lo­žaj vseh hi­dro­e­lek­trarn, saj je bi­la do­slej 14- od­sto­tna ome­ji­tev "eno­stran­sko opre­de­lje­na le za elek­trar­ne na spo­dnji Sa­vi". Pre­dla­ga­na za­me­ji­tev da­ja­tev bo omo­go­ča­la ve­li­kim pro­i­zva­jal­cem ure­sni­če­va­nje no­vih in­ve­sti­cij v ob­no­vlji­ve vi­re ener­gi­je in s tem do­se­ga­nje okolj­skih za­vez ra­zo­gli­če­nja, še po­ja­snju­je­jo pre­dla­ga­te­lji in do­da­ja­jo, da bi ta­ko v lo­kal­nem oko­lju omo­go­či­li ta­ko in­ve­sti­ci­je v no­ve teh­no­lo­gi­je kot tu­di v no­ve pro­i­zvo­dne zmo­glji­vo­sti. Zor­čič še upa, da bo de­nar res ostal hi­dro­e­lek­trar­nam.

Da ne gre za majh­ne zne­ske, po­tr­ju­je­jo po­dat­ki i z Dra­vskih elek­trarn, ki so la­ni ob­či­nam za na­do­me­sti­lo za stavb­no ze­mlji­šče pla­ča­le 2,3 mi­li­jo­na evrov, za 6,8 mi­li­jo­na evrov vo­dnih po­vra­čil in 9,2 mi­li­jo­na evrov da­ja­tev za kon­ce­si­je, od te­ga dve pe­ti­ni dr­ža­vi in 60 od­stot­kov ob­či­nam. Po no­vem naj bi bi­lo teh da­ja­tev pre­cej manj, v DEM pa v na­sle­dnjih le­tih na­čr­tu­je­jo na­lož­be v iz­ko­ri­šče­nost ob­no­vlji­vih vi­rov ta­ko v za­ne­slji­vost obra­to­va­nja ob­sto­je­čih objek­tov kot v iz­gra­dnjo ozi­ro­ma na­čr­to­va­nje ne­ka­te­rih no­vih. Da je bil amand­ma spre­jet na hi­tro in brez raz­pra­ve, kaj še­le po­sve­to­va­nja z ob­či­na­mi, ki bo­do, če da­nes po­slan­ci za­kon sprej­me­jo, osta­le brez po­memb­ne­ga vi­ra fi­nan­ci­ra­nja, opo­zar­ja­jo žu­pa­ni in tu­di ne­vla­dni­ki, ki po­zor­no spre­mlja­jo vsa­ko spre­mem­bo ener­get­ske­ga za­ko­na. Na se­ji, kjer sta ma­ri­bor­ska po­slan­ca SMC ne­pri­ča­ko­va­no pred­sta­vi­la amand­ma o ome­je­va­nju kon­ce­snin, je na­mreč par­la­men­tar­ni od­bor za in­fra­struk­tu­ro, oko­lje in pro­stor obrav­na­val tu­di spre­mem­bo ener­get­ske­ga za­ko­na, ki uva­ja no­ve ener­get­ske da­ja­tve za pri­mar­no re­gu­la­ci­jo omrež­ja. "Gle­de na za­dnje iz­ja­ve bi do­da­tna da­ja­tev za zdaj zna­ša­la pri­bli­žno 1,5 mi­li­jo­na evrov na le­to, od če­sar bi TEŠ vsa­ko le­to pri­pa­dlo oko­li mi­li- jon evrov," so za­pi­sa­li pri Fo­cu­su in Gre­en­pe­a­cu. Pre­pri­ča­ni so še, da gre tu­di pri amand­ma­ju o kon­ce­sni­nah

Na­do­me­sti­la so bi­la do­slej vi­so­ka, a so ve­či­no­ma osta­ja­la v re­gi­jah

za pol­nje­nje fi­nanč­ne­ga bre­zna v Šo­šta­nju, to­krat na stro­šek ob­čin­skih pro­ra­ču­nov. "Če gre za zmanj­še­va­nje sred­stev, ki jih hi­dro­e­lek­trar­ne pla­ču­je­jo ob­či­nam, je to ne­spre­je­mlji­vo, še po­seb­no, če ve­mo, da HSE že­li čim več de­nar­ja pre­ka­na­li­zi­ra­ti iz hi­dro­e­lek­trarn v elek­trar­ne na pre­mog. Ni pa za ta­ko ni­ža­nje kon­ce­snin no­be­ne­ga pra­ve­ga ra­zlo­ga, am­pak gre zgolj za davč­ni od­pu­stek HSE-ju, ki ga bo­do pla­ča­le ob­či­ne ob hi­dro­e­lek­trar­nah."

Od­zva­li so se tu­di na Sku­pno­sti ob­čin Slo­ve­ni­je ( SOS), kjer so od pred­se­dni­ka dr­žav­ne­ga zbo­ra

Mi­la­na Br­gle­za, si­cer tu­di čla­na SMC, zah­te­va­li oce­ne fi­nanč­nih po­sle­dic za ob­čin­ske pro­ra­ču­ne. Vče­raj so pre­je­li od­go­vor, ne pa tu­di zah­te­va­nih ocen fi­nanč­nih po­sle­dic, za­to po mne­nju ge­ne­ral­ne se­kre­tar­ke Ja

smi­ne Vid­mar, ki tu­di si­cer me­ni, da bi mo­ra­le bi­ti ob­či­ne vklju­če­ne ob spre­je­ma­nju amand­ma­jev, ki lah­ko vpli­va­jo na nji­ho­ve pro­ra­ču­ne, po­slan­ci da­nes ne bo­do mo­gli od­lo­ča­ti o spre­je­tju te­ga amand­ma­ja. Na­po­ve­da­la je še, da bo­do na­da­lje­va­li vse mo­žne ak­tiv­no­sti pro­ti uve­lja­vi­tvi ta­kšne­ga pred­pi­sa, ki po­se­ga v na­lo­ge ob­čin ozi­ro­ma nji­ho­ve pro­ra­ču­ne.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

"Re­ka Dra­va prak­tič­no ni več ra­zvoj­ni po­ten­ci­al po­dra­vske re­gi­je, saj je po­sta­la vir za in­ve­sti­ci­je v dru­gih kra­jih Slo­ve­ni­je," opo­zar­ja­jo na ma­ri­bor­ski ob­či­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.