"Do­volj nam je!"

Po­lo­vi­ca od sku­pno 40.000 stav­ka­jo­čih v vrt­cih, šo­lah in na fa­kul­te­tah je na sho­du v Lju­blja­ni zah­te­va­la ena­ko pla­či­lo č za pri­mer­lji­vo de­lo

Vecer - - Prednja stran - Ur­ška Mli­na­rič

"40.000 lju­di je v stav­ki, ker nas dr­ža­va pla­ču­je slab­še in manj kot dru­ge. Ne zah­te­va­mo za­se nič po­seb­ne­ga, no­be­nih pri­vi­le­gi­jev, zah­te­va­mo zgolj ena­ko pla­či­lo za pri­mer­lji­vo de­lo," je mno­ži­co stav­ka­jo­čih, ki so iz vrt­cev, šol in s fa­kul­tet iz vse Slo­ve­ni­je pri­po­to­va­li v pre­stol­ni­co s kar 285 av­to­bu­si, na Kon­gre­snem tr­gu na­go­vo­ril vod­ja stav­kov­ne­ga od­bo­ra Sin­di­ka­ta vzgo­je, iz­o­bra­že­va­nja, zna­no­sti in kul­tu­re Bra­ni­mir Štru­kelj. Zbra­ni so, tu­di s tran­spa­ren­ti, vla­da­jo­čim spo­ro­ča­li, da zah­te­va­jo viš­je pla­če, viš­je vre­dno­te­nje ra­zre­dni­ške­ga de­la in 1200 evrov re­gre­sa za vse, ki pre­je­ma­lo mi­ni­mal­no ali še niž­jo pla­čo. In če nji­ho­vim zah­te­vam v treh te­dnih ne bo ugo­de­no, bo­do pri­šli po­nov­no, 14. ma­rec je da­tum no­ve stav­ke. Po le­tih sis­te­ma- tič­ne­ga po­gla­blja­nja raz­vre­dno­te­nja de­la je ko­nec nji­ho­ve­mu po­tr­plje­nju, je bi­lo sli­ša­ti. In pri tem so bi­li ta­ko gla­sni, da jih je bi­lo, kot je de­jal Štru­kelj, sli­ša­ti ce­lo do Du­ba­ja, kjer se je te dni mu­dil glav­ni vla­dni po­ga­ja­lec mi­ni­ster Bo­ris Ko­priv­ni­kar.

Še en­krat grem spat i n bo pla­ča, še dva­krat grem spat pa je ne bo več", "Mi smo vas vzga­ja­li, kje smo zgre­ši­li?", "Šol­stvo - 13. pra­se", "Ko­priv­ni­kar, rde­či kar­ton." To je le ne­kaj na­pi­sov na tran­spa­ren­tih, ki jih je no­si­la oko­li 20.000- gla­va mno­ži­ca za­po­sle­nih v vzgo­ji in iz­o­bra­že­va­nju, ki se je vče­raj med stav­ko zbra­la na pro­te­stnem sho­du na lju­bljan­skem Kon- gre­snem tr­gu, ka­mor so se z vse Slo­ve­ni­je pri­pe­lja­li s kar 285 av­to­bu­si. V stav­ko, s ka­te­ro za­po­sle­ni v vzgo­ji in iz­o­bra­že­va­nju zah­te­va­jo bolj­še pla­če, je bi­lo vklju­če­nih 40.000 po­moč­nic vzgo­ji­te­ljic, vzgo­ji­te­ljic, uči­te­ljev in vi­so­ko­šol­skih uči­te­ljev. In ti, kot je de­jal vod­ja stav­kov­ne­ga od­bo­ra Sin­di­ka­ta vzgo­je, iz­o­bra­že­va­nja, zna­no­sti in kul­tu­re Bra­ni­mir Štru­kelj, ne stav­ka­jo, ker bi zah­te­va­li, da jih dr­ža­va pla­ča bo­lje in več kot dru­ge. "Stav­ka­mo, ker nas pla­ču­je slab­še in manj kot dru­ge. No­če­mo nič po­seb­ne­ga za­se, no­be­nih pri­vi­le­gi­jev, zah­te­va­mo zgolj ena­ko pla­či­lo za pri­mer­lji­vo de­lo."

Hkra­ti pa je, ker do­slej ni do­bil od­go­vo­ra pred­se­dni­ka vla­de Mi­ra Ce­rar­ja in glav­ne­ga vla­dne­ga po­ga- jal­ca mi­ni­stra Bo­ri­sa Ko­priv­ni­kar­ja, za­kaj je de­lo v vzgo­ji in iz­o­bra­že­va­nju manj vre­dno, pre­den do­konč­no iz­re­če ne­ga­tiv­no oce­no, vla­do re- to­rič­no spra­še­val: "Za­kaj je vzgoj­no i n iz­o­bra­že­val­no de­lo za 500 evrov manj vre­dno kot de­lo dru­gih z ena­ko iz­o­braz­bo v dru­gih de­lih

Ni ka­ko­vo­stne­ga iz­o­bra­že­va­nja brez ka­ko­vo­stne­ga vre­dno­te­nja de­la

jav­ne­ga sek­tor­ja? Ka­ko je mo­go­če, da se pov­preč­na pla­ča v vzgo­ji in iz­o­bra­že­va­nju v za­dnjih šti­rih le­tih gi­blje dva­krat ali ce­lo tri­krat po­ča­sne­je kot v dru­gih de­lih jav­ne­ga sek­tor­ja? Ka­ko je mo­go­če, da je skraj­no zah­tev­no in od­go­vor­no ra­zre­dni­ško de­lo pla­ča­no le 1,8 evra na me­sec? In za­kaj ima uči­te­lji­ca za­če­tni­ca 920 evrov ne­to, po­moč­ni­ca vzgo­ji­te­lji­ce pa zgolj 700 evrov ne­to?"

Ob tem je, opra­vi­ču­joč se star­šem, ki so mo­ra­li is­ka­ti var­stvo za svo­je malč­ke, de­jal, da jih je vla­da v stav­ko do­be­se­dno po­ti­sni­la, saj so iz­čr­pa­li vse mo­žno­sti za do­go­vor. Raz­vre­dno­te­nje vzgo­je in iz­o­bra­že­va­nja se po­gla­blja že vse od le­ta 2012. "In ko na­spro­tu­je­mo te­mu, bra­ni­mo pra­vi­co vseh do ka­ko­vo­stne­ga iz­o­bra­že­va­nja, ki ga brez ka­ko­vo­stne­ga vre­dno­te­nja de­la ni. Ne bo­mo več pri­sta­ja­li, vsi mi sku­paj, 48.000 iz­o­bra­že­valk in iz­o­bra­že­val­cev, da bo na­še de­lo slab­še vre­dno­te­no zgolj za­to, ker nas je ve­li­ko in se da na nas ve­li­ko pri­var­če­va­ti."

Ta­ko je Štru­kelj, če vla­da v pri­ho­dnjih treh te­dnih ne bo pri­sta­la na od­pra­vo za­o­stan­kov pri pla­čah za­po­sle­nih od vrt­ca do uni­ver­ze, če ne bo pri­pra­vlje­na na bo­lje vre­dno­te­no de­lov­no me­sto ra­zre­dni­ka, če bo za­vr­ni­la iz­pla­či­lo re­gre­sa za le­tni do­pust v vi­ši­ni 1200 evrov za ti­ste z mi­ni­mal­no pla­čo ali še niž­jo, na­po­ve­dal, da bo 14. mar­ca po­nov­no stavka, ki se bo sto­pnje­va­la vse do kon­ca šol­ske­ga le­ta. "Na­še­ga po­tr­plje­nja je ko­nec. Ne bo­mo se­de­li v ko­tu in se smi­li­li sa­mi se­bi. Bo­ri­li se bo­mo. Ar­gu­men­ti so na na­ši stra­ni," je de­jal Štru­kelj, ki je zbra­ni mno­ži­ci stav­ka­jo­čih de­jal, da jih je to­li­ko, da se jih vi­di z le­ta­la, sli­ši pa kar do Du­ba­ja, pri če­mer je ci­ljal na mi­ni­stra Ko­priv­ni­kar­ja, ki se je v ča­su, ko so s stav­ko za­če­li po­li­ci­sti, ko so dve­ur­no opo­zo­ril­no iz­ve­dli za­po­sle­ni v zdra­vstvu in so­ci­al­nem var­stvu in za­klju­či­li vče­raj šol­ni­ki, mu­dil prav v Du­ba­ju. In ni jih bi­lo ma­lo med zbra­ni­mi na Kon­gre­snem tr­gu, ki so me­ni­li, da bi bi­lo bo­lje, če bi tam kar ostal.

700 evrov ne­to za­slu­ži po­moč­ni­ca vzgo­ji­te­lji­ce

Fo­to: Ro­bert BALEN

Kon­gre­sni trg sku­paj s tam­kaj­šnjim par­kom so za­se­dli pro­te­stni­ki iz vrt­cev, šol in s fa­kul­tet.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.