Pri na­po­ve­dih vse po sta­rem

Ker se mi­ni davč­ne re­for­me ni­so do­ta­kni­le do­ho­dni­ne od do­bič­kov na ka­pi­tal, di­vi­den­de, obre­sti, viš­je od ti­soč evrov, in na na­je­mni­ne, so pra­vi­la igre ta­ka kot la­ni

Vecer - - Gospodarstvo - Z ra­ču­ni za ob­no­ve da­vek na na­je­mni­ne niž­ji Bo kma­lu več na­po­ve­di dav­ka na obre­sti

Druž­ba Osem iz Mur­ske So­bo­te je po več­le­tnih za­ple­tih in so­dnih spo­rih po­sta­la po­pol­na la­stni­ca bla­gov­ne znam­ke pa­šte­te Ke­kec. Od ste­čaj­ne upra­vi­te­lji­ce Po­mur­ke Alen­ke Gril pa je za 480.000 evrov ku­pi­la tu­di stroj­no opre­mo obra­ta za iz­de­la­vo kon­zerv.

"Bla­gov­na znam­ka pa­šte­te Ke­kec je do­konč­no na­ša in to je so­dno po­tr­je­no, ku­pi­li smo jo ce­lo dva­krat, po­sto­pek pa se je kon­čal s ta­ko ime­no­va­no po­rav­na­vo, ven­dar ne za­to, ker bi bi­lo pod­je­tje Osem kaj kri­vo, am­pak za­to, ker smo ho­te­li za­de­vo kon­ča­ti. Le ta­ko jo lah­ko zdaj ne­mo­te­no tr­ži­mo, saj smo ime­li za­ra­di spo­ra pri pro­da­ji ve­li­ko ško­de," je po­ve­dal di­rek­tor in la­stnik pod­je­tja Osem Mi­ro­slav Fli­sar.

Stro­ški za na­kup bla­gov­ne znam­ke so bi­li vi­so­ki, za­ple­ti pa ve­li­ki in tež­ko ra­zlo­žlji­vi. Bla­gov­no znam­ko Ke­kec je pod­je­tje Osem pred sed­mi­mi le­ti vze­lo v na­jem in jo na­to ja­nu­ar­ja 2015 ku­pi­lo na jav­ni draž­bi od Mi­po­ve druž­be DML. Za­njo so pla­ča­li 240.000 evrov, po­tem pa so jo od­ku­pi­li še en­krat, od Po­mur­ke. Ta­ko so za­njo sku­paj s so­dno po­rav­na­vo pla­ča­li oko­li 250.000 evrov, te­mu pa je tre­ba pri­šte­ti stro­ške od­ve­tni­ških pi­sarn in li­cenč­ni­no za ob­do­bje pr­vih pet let, je po­ja­snil Fli­sar.

Ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca Po­mur­ke Gri­lo­va je na so­di­šču do­ka­zo­va­la, da je Fli­sar upo­ra­bljal spre­me­nje­no bla­gov­no znam­ko, ki ni ena­ka ti­sti, ki jo je re­gi­stri­ra­la Po­mur­ka in jo je Fli­sar na­jel ter po­zne­je ku­pil. Ker ori­gi­nal­ne bla­gov­ne znam­ke naj ne bi upo­ra­bljal, je Gri­lo­va zah­te­va­la njen iz­bris.

Po­ja­snje­va­la je, da gre za dve bla­gov­ni znan­ki z bi­stve­ni­mi raz­li­ka­mi, pri če­mer naj bi sta­rej­ša znam­ka pa­šte­te Ke­kec ob­se­ga­la sa­mo je­tr­no pa­šte­to, no­vej­ša znam­ka pa ce­lo pa­le­to iz­del­kov, na pri­mer tu­di me­sne na­rez­ke. So­di­šče je zah­te­vek za­vr­ni­lo.

Bi­stvo za­ple­ta je bi­lo, da so no­vi la­stni­ki Po­mur­ke, me­sne in­du­stri­je v le­tih 2006-2007 pri ban­kah za­sta­vi­li zna­no in na tr­gu do­bro spre­je­to bla­gov­no znam­ko pa­šte­te Ke­kec, ki je bi­la re­gi­stri­ra­na sku­paj z zna­no sli­kov­no po­do­bo. Sa­mi pa so le­ta 2006 re­gi­stri­ra­li no­vo bla­gov­no znam­ko Ke­kec kot na­pis brez sli­kov­ne po­do­be. Sta­ro, vsem zna­no znam­ko pa­šte­te Ke­kec je Po­mur­ka s še ne­ka­te­ri­mi bla­gov­ni­mi znam­ka­mi zno­traj sku­pi­ne pro­da­la Mi­po­vi druž­bi DML za­ra­di iz­bolj­ša­nja ra­ču­no­vod­skih bi­lan­ce. Znam­ka Ke­kec, ki je ni nih­če upo­ra­bljal, pa je osta­la v la­sti Po­mur­ke, me­sne in­du­stri­je. Ta­ko je osta­lo vse do za­čet­ka ste­ča­ja obeh družb. So­dni za­plet se je na­da­lje­val vse do ome­nje­ne po­rav­na­ve, Fli­sar pa pra­vi, da so utr­pe­li pre­cej­šnjo ško­do. Od no­vem­bra, ko so po­sta­li la­stni­ki pa­šte­te Ke­kec, so raz­ši­ri­li po­nud­bo zno­traj te bla­gov­ne znam­ke s čaj­no, pi­ščan­čjo in tu­ni­no pa­šte­to. V fi­nanč­ni upra­vi naj­brž ve­do, ko­li­ko enih in is­tih za­ve­zan­cev vsa­ko le­to spo­mni­jo na pra­vo­ča­sno od­da­jo teh na­po­ve­di do­ho­dni­ne. Že od le­ta 2006 (iz­je­ma so na­je­mni­ne, ki so jih za­če­li ob­dav­če­va­ti ce­du­lar­no pred še­sti­mi le­ti) je ob­dav­či­tev teh po­sa­me­zni­ko­vih do­hod­kov iz ka­pi­ta­la do­konč­na. To­rej se nič več ne všte­va v sa­mo do­ho­dni­no. Do­hod­ki so ob­dav­če­ni 25- od­sto­tno, ven­dar je pri po­sa­me­znih ob­dav­či­tvah do­bro po­zna­ti tu­di ne­kaj po­seb­no­sti.

Ta­ko bo tu­di le­tos oko­li 30 ti­soč za­ve­zan­cev, če jih je tu­di la­ni to­li­ko kaj za­slu­ži­lo z od­da­ja­njem hiš, sta­no­vanj, ga­raž, pri­ko­lic, pre­vo­znih sred­stev ... dru­gim fi­zič­nim ose­bam, pra­vo­ča­sno od­da­lo na­po­ved. Obra­zec je ob­ja­vljen na sple­tni stra­ni fi­nanč­ne upra­ve, od­da­ti ga je mo­go­če tu­di ele­k­tron­sko. V obraz­cu pri­ja­vi­te­lja do­hod­kov iz na­je­mnin pov­pra­ša­jo tu­di, ali bo ali ne bo uve­lja­vljal 10- od­sto­tne nor­mi­ra­ne stro­ške, ki jih pri­zna­jo vsa­ko­mur. Vča­sih so bi­li ti nor­mi­ra­ni stro­ški viš­ji, 40- od­sto­tni, za­to se mar­sik­do ni po­tru­dil, da bi fi­nanč­ni upra­vi z ra­ču­ni do­ka­zo­val, da je imel z ob­no­vo več stro­škov, za­to že­li uve­lja­vlja­ti de­jan­ske stro­ške. Zdaj se ver­je­tno po­tru­di več po­sa­me­zni­kov, ki od­da­ja­jo ne­pre­mič­ni­ne, in zbe­re ob ob­no­vah po­dov, plo­ščic, od­to­kov, ob za­me­nja­vi oken ali be­lje­nju ra­ču­ne, ki no­si­jo nji­ho­vo ime, in jih po­sku­ša uve­lja­vi­ti pred pla­či­lom dav­ka. Če se še ni­so od­lo­či­li, ali bo­do te stro­ške le­tos le pri­ja­vi­li in si zni­ža­li da­vek, naj jih se­šte­je­jo in pri­mer­ja­jo z 225 evrov dav­ka, ki ga bo­do pla­ča-

Obre­sti na de­nar­ne de­po­zi­te Šte­vi­lo za­ve­zan­cev Davč­na osno­va

Zne­sek od­mer­je­ne do­ho­dni­ne

Od­me­ra do­ho­dni­ne od do­hod­ka iz od­da­ja­nja pre­mo­že­nja v na­jem Šte­vi­lo za­ve­zan­cev Davč­na osno­va

Akon­ta­ci­ja do­ho­dni­ne ozi­ro­ma do­ho­dni­na li, če bo­do za pre­je­tih ti­soč evrov na­je­mni­ne uve­lja­vlja­li zgolj nor­mi­ra­ne stro­ške (1000 evrov mi­nus10 od­stot­kov nor­mi­ra­nih stro­škov je 900 evrov davč­ne osno­ve, 25 od­stot­kov dav­ka od 900 evrov je 225 evrov).

Tu­di le­tos ni tre­ba na­po­ve­do­va­ti na­je­mnin ti­stim po­sa­me­zni­kom, ki so do­bi­li ob­ve­sti­la uprav­ni­kov, ko­li­ko na­je­mni­ne so la­ni pre­je­li, ker so v več­sta­no­vanj­ski stav­bi od­da­ja­li ga­ra­žo ali hi­šni­ško sta­no­va­nje. Kot že le­ta bo­do za da­vek spet po­skr­be­li uprav­ni­ki. V na­sle­dnjih tri­naj­stih dneh, to­rej do sre­de, 28. fe­bru­ar­ja, bo­do naj­brž po­mi­sli­li na na­po­ved lan­skih do­hod­kov iz ka­pi­ta­la tu­di pre­o­sta­li, ki so jih dol­žni na­po­ve­da­ti, si­cer jih ča­ka glo­ba. Tu­di na di­vi­den­de je da­vek 25- od­sto­ten, ven­dar ga iz­pla­če­va­lec 66.135 186,967.855 € 24,158.385 € 27.693 38,737.396 9,671.009 61.549 175,056.638 € 28,362.016 € 30.400 59,299.881 14,818.923 od­te­gne, še pre­den po­sa­me­zni­ku di­vi­den­de sploh iz­pla­ča.

Če­tr­ti­no do­bič­ka ( ki pred­sta­vlja raz­li­ko med pro­daj­no in na­ku­pno ce­no, zmanj­ša­no mor­da tu­di za raz­lič­ne pri­zna­ne stro­ške) si dr­ža­va vza­me tu­di pri do­bič­ku iz ka­pi­ta­la pri pro­da­ji ne­pre­mič­ni­ne, v ka­te­ri ni­ste stal­no pre­bi­va­li vsaj za­dnja tri le­ta. Pa od pro­da­ne­ga vre­dno­stne­ga pa­pir­ja, in­ve­sti­cij­ske­ga ku­po­na, de­le­ža. Tu­di le­stvi­ca, ki zni­žu­je davč­no sto­pnjo na ustvar­je­ni do­bi­ček vsa­kih pet let ime­tni­štva pa­pir­ja, je ne­spre­me­nje­na. Po dvaj­se­tih le­tih ime­tni­štva dav­ka ni več. Še le­ta 2012 je dav­ka­ri­ja na­pi­sa­la po­sa­me­zni­kom, ki so ustva­ri­li do­bič­ke s pro­da­jo vre­dno­stnih pa­pir­jev in ku­po­nov, 21.759 od­ločb, ob do­ho­dni­ni 2016 pa le še 16.189. Tu­di zne­sek dav­ka se je pre­po­lo­vil, z 8,6 mi­li­jo­na evrov na 4,8 mi­li­jo­na evrov.

Še bolj je v ome­nje­nih le­tih zgr­me­lo nav­zdol šte­vi­lo po­sa­me­zni­kov, ki so pri­ja­vi­li več kot ti­soč evrov obre­sti na lan­ske de­po­zi­te v do­ma­čih ban­kah in ban­kah EU ozi­ro­ma ce­lo­tne obre­sti v ban­kah tre­tjih dr­žav (po­dat­ki v gra­fu). Ban­ke se že po­hva­li­jo z le­pi­mi do­bič­ki, mor­da bo kma­lu spet več tu­di po­sa­me­zni­kov z ob­dav­člji­vi­mi obrest­mi. 45.983 122,342.079 € 19,064.086 € 31.612 62,494.151 15,620.649 22.979 60,582.622 € 9,351.021 € 30.848 63,103.793 15,695.947 10.630 28,538.341 € 4,454.787 € 29.454 71,378.126 15,553.180

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.