Mu­zej v Me­lju od­prt že pri­ho­dnje le­to?

Ru­ski zu­na­nji mi­ni­ster Ser­gej La­vrov naj bi pri­ho­dnjo sre­do v Lju­blja­ni s pred­stav­ni­ki slo­ven­ske vla­de pod­pi­sal me­mo­ran­dum o so­de­lo­va­nju med dr­ža­va­ma pri pro­jek­tu Mu­ze­ja ru­skih voj­nih uje­tni­kov

Vecer - - Maribor -

Spod­pi­som po­god­be o so­de­lo­va­nju med Mu­ze­jem na­ro­dne osvo­bo­di­tve (Mu­zej NO) in Med­na­ro­dnim raz­i­sko­val­nim cen­trom dru­ge sve­tov­ne voj­ne so vzpo­sta­vlje­ni tu­di ura­dni po­go­ji za ure­di­tev Mu­ze­ja ru­skih voj­nih uje­tni­kov v Me­lju. Po­hi­te­ti sta mo­ra­li slo­ven­ska in ru­ska stran, da sta po­god­bo o so­de­lo­va­nju med usta­no­va­ma pod­pi­sa­li še pred obi­skom ru­ske­ga zu­na­nje­ga mi­ni­stra Ser­ge­ja La­vro­va, ki naj bi pri­ho­dnjo sre­do v Lju­blja­ni s pred­stav­ni­ki slo­ven­ske vla­de pod­pi­sal me­mo­ran­dum o so­de­lo­va­nju med dr­ža­va­ma pri pro­jek­tu Mu­ze­ja ru­skih voj­nih uje­tni­kov.

Ni skriv­nost, da si ru­ska stran pri­za­de­va za obe­lež­je žr­tvam dru­ge

Ju­ha za zaj­trk, ju­ha za ko­si­lo, ju­ha za ve­čer­jo ... Če­prav to ve­lja v vi­e­tnam­ski kul­tu­ri, je je­dil­nik je­di v no­vo­od­pr­ti vi­e­tnam­ski re­sta­vra­ci­ji v Slo­ven­ski uli­ci 15 pre­cej bo­ga­tej­ši. Huong Vu, ki je z mo­žem Slo­ven­cem na draž­bi ob­čin­skih pro­sto­rov ko­nec ma­ja la­ni ku­pi­la nek­da­nje pro­sto­re Dru­štva šo­fer­jev in av­to­me­ha­ni­kov, je od­pr­la no­vo vi­e­tnam­sko re­sta­vra­ci­jo, dru­go v me­stu. Pri iz­bi­ri ime­na ni bi­lo di­le­me, pra­vi Vi­e­tnam­ka, ki v Ma­ri­bo­ru ži­vi od le­ta 2011: "Lju­dje tu­kaj so pri­ja­zni in vsi ti za­že­li­jo do­bro ju­tro." Za­to - Do­bro ju­tro, Vi­e­tnam.

Huong Vu, ki je v do­mo­vi­ni de­la­la v ban­ki, iz­ku­šnje pa si je v mla­do­sti na­bi­ra­la tu­di v ho­te­lir­stvu, pra­vi, da je ime­la na­čr­te z od­pr­tjem re­sta­vra­ci­je že v le­tu 2012, a je te­daj pr­vič za­no­si­la, ta­koj za­tem še dru­gič ... in je mo­ral pro­jekt po­ča­ka­ti. Po na­ku­pu 49 kva­dra­tnih me­trov ve­li­kih pro­sto­rov sta z mo­žem ure­ja­la še do­ku­men­ta­ci­jo, na­to sta pro­stor opre­mlja­la, ob 26 se­de­žih v no­tra­njo­sti bo v to­plem de­lu le­ta na uli­ci vrt s pe­ti­mi mi­za­mi. Pri­stne vi­e­tnam­ske se­sta­vi­ne na­ba­vlja­jo naj­več na Ni­zo­zem­skem, pa sve­tov­ne voj­ne, ki bo do­pol­ni­lo po­klon žr­tvam pr­ve sve­tov­ne voj­ne z Ru­sko ka­pe­li­co na Vr­ši­ču, ob do­na­tor­jih pa naj bi sku­ša­la ru­ska stran za­go­to­vi­ti tu­di ne­kaj dr­žav­ne­ga de­nar­ja s pre­dlo­gom v re­ba­lan­su pro­ra­ču­na. "Do­slej je ru­sko ve­le­po­sla­ni­štvo pre­ko do­na­tor­jev pri­spe­va­lo oko­li 250.000 evrov. Ta de­nar bo na­ka­zan raz­i­sko­val­ne­mu cen­tru, ki bo na­jel stro­kov­nja­ke, iz­ve­den­ce, ki se bo­do ukvar­ja­li s pro­stor­ski­mi in vse­bin­ski­mi za­de­va­mi," je po­ja­snil Ja­nez Uj­čič, od de­cem­bra la­ni di­rek­tor Med­na­ro­dne­ga raz­i­sko­val­ne­ga cen­tra dru­ge sve­tov­ne voj­ne. "Naš cilj je, da v le­tu 2018 or­ga­ni­zi­ra­mo že pr­vo med­na­ro­dno kon­fe­ren­co na te­mo stra­hot voj­ne in obu­ja­nja na- na Slo­va­škem in v Av­stri­ji. Tu­di ri­bja ju­ha je ze­lo pri­lju­blje­na jed vi­e­tnam­ske ku­hi­nje, sa­ma jo bo pr­vič po­nu­di­la v so­bo­to. Od­pr­ti so na­mreč od po­ne­delj­ka do so­bo­te. (msa) ciz­ma in v le­tu 2019 ure­di­mo stal­no raz­sta­vo v spo­min na 5000 sov­jet­skih voj­nih uje­tni­kov," še pra­vi Uj­čič.

Raz­i­sko­val­ni cen­ter ima za­ča­sne pro­sto­re v Mu­ze­ju NO, za­po­sle­ni v mu­ze­ju pa so se po be­se­dah di­rek­to­ri­ce Ale­ksan­dre Ber­be­rih Sla­na v mi­nu­lih le­tih že pre­cej po­sve­ča­li raz­i­sko­va­nju zgo­do­vi­ne te­ga ta­bo­ri­šča. "Vo­ja­ke ima­mo vse iden­ti­fi­ci­ra­ne, po­zna­mo nji­ho­vo uso­do do kon­ca dru­ge sve­tov­ne voj­ne, ali so umr­li v Ma­ri­bo­ru ali so jih pre­se­lje­va­li po dru­gih vo­ja­ških ta­bo­ri­ščih po Evro­pi," pra­vi Ber­be­rih Sla­na in do­da­ja, da so pri­pra­vlje­ni de­la­ti na pro­jek­tu tu­di v pri­ho­dnje. A ker Mu­zej NO kot jav­ni za­vod za­ra­di za­kon­skih ome­ji­tev ne mo­re pre­vze­ti pro­jek­ta ure­di­tve Mu­ze­ja ru­skih voj­nih uje­tni­kov, bo to zdaj ne­kaj ča­sa po­čel raz­i­sko­val­ni cen­ter, ki bo za­po­slo­val šest lju­di. Ko pa bo ce­lo­ten pro­jekt kon­čan in vzpo­sta­vljen ter bo de­lo­val, naj bi pre­šel na Me­stno ob­či­no Ma­ri­bor in s tem v upra­vlja­nje Mu­ze­ja NO. "Am­pak to je na­čel­ni do­go­vor, te­ga v tej po­god­bi še ni," do­da­ja di­rek­to­ri­ca.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Di­rek­to­ri­ca Mu­ze­ja NO Ale­ksan­dra Ber­be­rih Sla­na in Ja­nez Uj­čič, di­rek­tor Med­na­ro­dne­ga raz­i­sko­val­ne­ga cen­tra dru­ge sve­tov­ne voj­ne, sta pod­pi­sa­la po­god­bo o so­de­lo­va­nju med usta­no­va­ma.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Huog Vu (le­vo) se zdaj, ko Ma­ri­bor­ča­ni že po­zna­jo vi­e­tnam­sko ku­hi­njo, na­de­ja do­bre­ga obi­ska.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.