De­kli­ca se je mo­ške­ga ze­lo ba­la

Na na­da­lje­va­nju so­je­nja Pri­mo­žu Bur­ger­ju, ki mu so­di­jo za­ra­di za­le­zo­va­nja de­kli­ce, so­di­šče za­sli­ša­lo nje­no ma­mo

Vecer - - Črna kronika - Spo­ro­či­la z ne­pri­mer­no vse­bi­no De­kli­co je za­le­zo­val

Na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču se je vče­raj pred okro­žno so­dni­co De­jo Koz­jek na­da­lje­va­lo so­je­nje 42-le­tne­mu Pri­mo­žu Bur­ger­ju iz Lju­blja­ne, ob­to­že­ne­mu ka­zni­ve­ga de­ja­nja za­le­zo­va­nja ter ka­zni­ve­ga de­ja­nja pri­ka­zo­va­nja, iz­de­la­ve, po­se­sti in po­sre­do­va­nja por­no­graf­ske­ga gra­di­va. Vče­raj je so­di­šče za­sli­ša­lo de­kli­či­no ma­mo, v de­lu, ko je go­vo­ri­la o tem, ka­kšne po­sle­di­ce sta na de­kli­ci pu­sti­la ob­to­žen­če­vo za­le­zo­va­nje in na­dle­go­va­nje, pa je bi­la jav­nost iz­klju­če­na. Ob­to­že­ni Bur­ger se je zna­šel na so­di­šču, ker je le­ta 2014 po­slal na fa­ce­bo­ok več spo­ro­čil z ne­pri­mer­no vse­bi­no ko­maj 13- le­tni de­kli­ci iz Lju­blja­ne. Bur­ger je de­kli­co tu­di za­le­zo­val, v pre­i­ska­vi pa so kri­mi­na­li­sti na nje­go­vem ra­ču­nal­ni­ku in na tr­dem di­s­ku na­šli več kot 5000 fo­to­gra­fij go­lih otrok, ne­ka­te­re so na­sta­le v hr­va­ških ob­mor­skih me­stih. Za­se­gli so mu tu­di 252.000 fo­to­gra­fij go­lih otrok v ero­tič­nih po­lo­ža­jih ozi­ro­ma žr­tev spol­nih zlo­rab, 439 vi- "Sem Pri­mož Bur­ger, le­tnik 1975, kar po­me­ni, da sem 25 let sta­rej­ši od te­be ... Všeč so mi le­pe pun­ce, sem po­go­sto za­lju­bljen, zdaj va­te. Ker se mo­je za­lju­blje­no­sti obi­čaj­no ne raz­vi­je­jo v zve­zo, naj te ne skr­bi, ne smeš se ču­ti­ti uje­to v mo­jo lju­be­zen, ker si ču­do­vit, ne­dol­žen an­gel. Ku­pil sem si ne­kaj pri­roč­ni­kov o naj­stni­kih, da te bom laž­je ra­zu­mel, da se boš ti laž­je ra­zu­me­la, kaj se do­ga­ja s ta­bo, saj se de­kle­ta zdaj iz otro­ka spre­mi­nja­te v žen­ske ..." je del ene­ga od spo­ro­čil, ki ga je ob­to­že­ni Pri­mož Bur­ger le­ta 2014 po­slal na fa­ce­bo­ok pro­fil ko­maj 13-le­tne de­kli­ce iz Lju­blja­ne. de­o­po­snet­kov otrok z nu­di­stič­nih plaž, v fo­to­a­pa­ra­tu pa še da­to­te­ke mlaj­ših go­lih otrok, po­sne­tih med špor­tom in dru­gje.

Ob­to­že­ni je po mne­nju to­žil­stva de­kli­ci pr­vo spo­ro­či­lo z ne­pri­mer­no vse­bi­no po­slal le­ta 2012, ko je bi­la sta­ra ko­maj 12 let, ven­dar nje­go­vih spo­ro­čil ni od­pi­ra­la vse do no­vem­bra 2015 - ta­krat je po­ve­da­la star­šem, kaj se do­ga­ja. Lju­bi­telj­ski fo­to­graf Bur­ger je de­kli­ci za­čel po­ši­lja­ti spo­ro­či­la na fa­ce­bo­o­ku. V več kot sto spo­ro­či­lih ji je po­nu­jal po­moč pri uče­nju, opi­so­val svo­je sa­nje, ji po­ši­ljal po­lju­be, pi­sal, da je "sek­si", "fa­tal­či­ca", "ka­či­ca", "slad­ka na­gi­ca", "pre­dr­zni­ca", "po­re­dni­ca", na­va­jal, kje jo je vi­del, spra­še­val, ka­ko da je ni opa­zil na šol­ski pri­re­di­tvi, in spo­ro­čal, da ho­di oko­li šo­le, da bi jo sre­čal. De­kli­ca mu na spo­ro­či­la ni od­go­var­ja­la, ob­to­že­ni pa jo je za­le­zo­val oko­li gi­m­na­zi­je, ka­mor se je po­tem vpi­sa­la, jo na­go­var­jal, da bi se se­sta­la, češ da bi jo rad fo­to­gra­fi­ral. Ker je de­kli­či­na ma­ma vče­raj po­ve­da­la, da vztra­ja pri svo­ji iz­ja­vi, ki jo je po­da­la pred pre­i­sko­val­no so­dni­co, je so­dni­ca Koz­jek pre­bra­la nje­no iz­ja­vo. Pri­ča je pri­po­ve­do­va­la, da ji je hčer­ka no­vem­bra 2015 po­ve­da­la, da je na svo­jem fa­ce­bo­o­ku vi­de­la spo­ro­či­la od ne­ke ose­be, ki ni njen fa­ce­bo­ok pri­ja­telj, in da mu je od­go­vo­ri­la sa­mo: ok, hva­la. "Hčer­ka je pre­bra­la le ne­kaj spo­ro­čil in mi o tem po­ve­da­la, saj so se ji spo­ro­či­la zde­la ne­pri­mer­na. O tem sva po­ve­da­li tu­di nje­ne­mu oče­tu, mo­je­mu mo­žu.

Vsa spo­ro­či­la sem na­ti­sni­la in jih pre­bra­la, bi­la so ze­lo ne­pri­mer­na, za­to smo se do­ma od­lo­či­li, da bo­mo zo­per mo­ške­ga, ki jih je po­ši­ljal, po­da­li ka­zen­sko ovad­bo. Iz spo­ro­čil je iz­ha­ja­lo, da si mo­ški do­mi­šlja, da je s hčer­ko v ne­kem od­no­su, če­prav mu tri le­ta, ko­li­kor naj bi ji po­ši­ljal spo­ro­či­la, sploh ni od­go­var­ja­la. Med nji­mi so bi­la tu­di spo­ro­či­la, ki so na­mi­go­va­la na spol­nost, pro­sil jo je za fo­to­gra­fi­jo v ko­pal­kah. Kljub ka­zen­ski pri­ja­vi se za­de­va ni kon­ča­la, saj je ta mo­ški hčer­ko tu­di za­sle­do­val, jo več­krat po­ča­kal pri šo­li in jo ogo­var­jal. Hčer­ka mu je po­ve­da­la, naj jo pu­sti pri mi­ru in da je to, kar poč­ne, bol­no. Hčer­ka se je mo­ške­ga ze­lo ba­la in tu­di me­ne je bi­lo strah," je po­ve­da­la nje­na ma­ma.

Fo­to: To­maž SKALE/Dnev­nik

Ob­to­že­ne­mu Pri­mo­žu Bur­ger­ju so kri­mi­na­li­sti na ra­ču­nal­ni­ku za­se­gli 252.000 fo­to­gra­fij go­lih otrok in 439 vi­de­o­po­snet­kov otrok z nu­di­stič­nih plaž.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.