Uma­kni se, mla­di­na

Shaun Whi­te, zno­va olim­pij­ski pr­vak, snu­je nov trik: me­da­ljo na po­le­tnih igrah

Vecer - - Šport - Bo­rut Pla­n­in­šič ml.

Ame­ri­ča­ni uži­va­jo na pri­zo­ri­šču olim­pij­skih de­skar­skih te­kem. Zla­ta me­da­lja na dan, vsak dan, je nji­hov slo­gan. V ne­de­ljo in po­ne­de­ljek sta ju vze­la Red­mond Ge­rard in Ja­mie An­der­son v sne­žnem par­ku, v to­rek in vče­raj Chloe Kim in Shaun Whi­te v sne­žnem žle­bu. Ki­mo­va, 17-le­tna hčer­ka juž­no­ko­rej­skih mi­gran­tov iz Ka­li­for­ni­je, je naj­mlaj­ša de­skar­ka z olim­pij­sko me­da­ljo. Ta­ko do­bra, da bi jo mor­da osvo­ji­la že pri tri­naj­stih v So­či­ju, če ne bi bi­la pre­mla­da za igre. Za ne­o­lim­pij­ski na­do­me­stek je ble­ste­la do­ma in si pre­dla­ni na ame­ri­škem pr­ven­stvu pri­ska­ka­la po­pol­no oce­no, či­sto sto­ti­co. Pred njo je to uspe­lo le nje­ne­mu ka­li­for­nij­skem ko­le­gu Shau­nu Whi­tu.

Prav "go­spod de­ska" je vče­raj do­kon­čal osu­plji­vo zgod­bo. Saj je ve­dno pre­bi­jal mej­ni­ke, do­ka­zal, da je tu­di z ukvar­ja­njem z zim­skim špor­tom mo­žno po­sta­ti milijonar. Okej, mo­žno je v ZDA, kjer ima­jo svo­je slo­vi­te "igre X", kjer zvez­dnik, ka­kr­šen je Whi­te, lah­ko lan­si­ra svo­jo vi­deo igro, ima svoj rock band, go­stu­je pri Jayu Le­nu in do­bi­va film­ske vlo­ge. Pri če­mer je mož iz San Di­e­ga sku­šal za­dr­ža­ti ni­vo, da ga ne bi por­tre­ti­ra­li kot za­de­te­ga beb­ca, kar obi­čaj­no sto­ri­jo av­stral­skim de­skar­jem na vo­di: "Ni­ko­li ni­sem spre­jel vlo­ge, ki bi jo za­čel s stav­kom Kaj do­ga­ja, sta­ri?"

Ok­to­bra la­ni je igral v gro­zlji­vem fil­mu - po­sne­tek nje­go­ve­ga tre­nin­ga na No­vi Ze­lan­di­ji je ob­kro­žil špor­tni svet. Z gla­vo je po­čil ob rob sne­žne­ga žle­ba in do­bil 62 ši­vov. "Bum! In že sem bil v he­li­kop­ter­ju za bol­ni­šni­co. Še ni­ko­li mi ni ta­ko li­la kri." Ču­de­žno se je vr­nil, pre­stal olim­pij­ske kva­li­fi­ka­ci­je. Spet si je za­že­lel me­da­lje, po­tem ko mu je v So­či­ju, pri­zna­va, zmanj­ka­lo mo­ti­va. Se zgo­di, ven­dar­le je bil od 17. le­ta pro­fe­si­o­na­lec v de­ska­nju, spr­va onem na rol­ki, pr­ve­ga spon­zor­ja je do­bil pri sed­mih le­tih, imel je že zla­to iz To­ri­na 2006 in Van­co­u­vra 2010, bil je pr­vi, ki je zma­gal na po­le­tnih in zim­skih X-ga­mes. Ta­ko dol­go je zra­ven rde­če­la­sec, da se je vmes že na­ve­li­čal vzdev­ka Le­te­či pa­ra­di­žnik, ki ga je spre­me­nil v uspe­šno bla­gov­no znam­ko.

Vzel si je ne­kaj ča­sa, da se spet za­lju­bi v de­ska­nje. V ro­ke je vzel ele­k­trič­no ki­ta­ro, ogla­še­val Red Bull in sne­žne de­ske Bur­ton, kar mu pri­na­ša de­set mi­li­jo­nov do­lar­jev na le­to. Na­to pa se je raz­bi­te gla­ve vr­gel Ju­žni Ko­re­ji na­pro­ti. "Da sem sploh tu­kaj, je za­me naj­ve­čja špor­tna vr­ni­tev le­ta," je de­jal v Pjon­gčan­gu. In naj­bolj­še pri­hra­nil za ko­nec - pri 31 le­tih je spet zlat. S si­jaj­no oce­no 97,75 je sla­vil, kot da je pr­vič, ne tre­tjič. "Ni sto­ti­ca, a vse­e­no je mo­ja naj­bolj­ša pred­sta­va. Ni­sem ne­ki nar­cis, to­da pri­znam, po­no­sen sem na­se," se je na­smeh­nil, sa­me­ga se­be po­tre­pljal po hrb­tu. In ta­koj na­šel nov iz­ziv.

V To­kiu 2020, ja, na po­le­tnih igrah, se na­me­ra­va vr­ni­ti k pr­vi lju­be­zni. Ta­krat bo na­mreč de­ska­nje, ono na ko­lešč­kih, do­ča­ka­lo olim­pij­sko pre­mi­e­ro. In ko se Shaun Whi­te ne­če­sa lo­ti ... Uma­kni se, mla­di­na, na rol­ki bo­sta na Ja­pon­skem tri­ke pro­da­ja­la sta­ra asa. Whi­te se bo po na­sve­te za­te­kel k ži­vi rol­kar­ski le­gen­di To­ny­ju Hawku, ki je Shau­nu šel za men­tor­ja, ko mu je bi­lo vse­ga de­vet let. In če­prav jih Hawk šte­je že 49, ima v ro­ka­vu še do­volj vra­go­lij, da lah­ko slo­vi­te­ga učen­ca zno­va uti­ri na Olimp. Če ji­ma uspe, bo Whi­te še­sti špor­tnik, ki bo osvo­jil me­da­ljo na zim­skih in po­le­tnih igrah.

Na Ja­pon­skem bo­sta tri­ke pro­da­ja­la sta­ra asa

Fo­to: REUTERS

Sa­mo So­či je bil na­pa­ka, v Pjon­gčan­gu je Shaun Whi­te sko­čil na­zaj na Olimp.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.