Vi­z­um za star­še pr­ve da­me ZDA

Ame­ri­ški me­di­ji so se spo­ta­kni­li ob Vik­tor­ja in Ama­li­jo Kna­vs, star­še Me­la­nie Trump, in se spra­šu­je­jo, ali ima­ta za bi­va­nje v ZDA sploh do­vo­lje­nje

Vecer - - Vreme - Lju­dje in do­god­ki

Ti­ho je oko­li hi­še Kna­vso­vih v Sev­ni­ci, če­tu­di ne mi­ne dan, da se ne bi tam usta­vil kak ra­do­ve­den obi­sko­va­lec, ki za hip po­sto­ji pred stav­bo brez ogra­je. So­sed­je so že dav­no pred zma­go Do­nal­da Trum­pa na pred­se­dni­ških vo­li­tvah z no­vi­nar­ji in obi­sko­val­ci ne­ha­li kra­mlja­ti o za­seb­nih re­čeh star­šev ma­ne­ken­ke Me­la­nie, ki je med­tem po­sta­la ame­ri­ška pr­va da­ma. Po vo­li­tvah ju v Slo­ve­ni­jo dol­go ni bi­lo, mor­da tu­di iz var­no­stnih ra­zlo­gov. A vr­ni­la sta ven­dar­le se. Je­se­ni in osta­la dva me­se­ca, vse tja do bo­žič­nih pra­zni­kov, pi­še por­tal Lo­kal­no.si pa tu­di, da Kna­vso­va še ve­dno ra­da za­vi­je­ta v lo­kal­no pe­kar­no in sla­šči­čar­no ter tam po- kra­mlja­ta ob ka­vi­ci. Tu­di sa­mi Sev­ni­ča­ni oko­li za­kon­cev ne zga­nja­jo po­seb­ne­ga hru­pa.

Z Ama­li­jo in Vik­tor­jem Kna­vsom se je med­tem za­čel ukvar­ja­ti ame­ri­ški ča­so­pis The Wa­shing­ton Post. A ne s Sev­ni­co, tem­več z nju­nim ži­vlje­njem v ZDA. Po ne­ka­te­rih na­ved­bah naj bi bi­li, od­kar se je v Be­lo hi­šo pre­se­li­la Me­la­nia Trump, tam ži­ve­li tu­di nje­ni upo­ko­je­ni star­ši. Dru­gi ame­ri­ški me­di­ji na­va- ja­jo, da naj bi se pred­se­dni­ko­va tast in ta­šča se­li­la med Be­lo hi­šo, le­to­vi­ščem Mar-a-La­go na Flo­ri­di, ne­bo­tič­ni­kom Trump Tower v New Yor­ku in Bed­min­ster­jem v New Jer­sey­ju. Oči­tno po­ma­ga­ta skr­be­ti za Bar­ro­na Trum­pa, enaj­stle­tne­ga vnu­ka. Be­la hi­ša spr­va ni že­le­la ko­men­ti­ra­ti nju­ne­ga pri­se­ljen­ske­ga sta­tu­sa. "Nje­nih star­šev ne bom ko­men­ti­ra­la, saj ži­vi­jo za­seb­no ži­vlje­nje in ni­so del ad­mi­ni­stra­ci­je," je po­ve­da­la ti­skov­na pred­stav­ni­ca ame­ri­ške pr­ve da­me Ste­pha­nie Gri­sham.

Po mne­nju stro­kov­nja­kov za pri­se­lje­va­nje sta za­kon­ce­ma Kna­vs na vo­ljo dve mo­žno­sti. Kot star­ši ame­ri­ške dr­ža­vljan­ke bi lah­ko ime­li v ZDA za­ko­ni­to stal­no pre­bi­va­li­šče. Po mne­nju Ke­vi­na John­so­na, de­ka­na prav­ne fa­kul­te­te na Uni­ver­zi UC Da­vis, je to naj­bolj ver­je­tna mo­žnost, če­prav Trum­po­va ad­mi­ni­stra­ci­ja pre­dla­ga ome­ji­tev dru­žin­skih vi­z­u­mov na za­kon­ce in mla­do­le­tne otro­ke ame­ri­ških dr­ža­vlja­nov, s či­mer že­li pre­ki­ni­ti ve­ri­go pri­se­lje­va­nja šir­ših dru­žin­skih čla­nov. To­da ubi­ra­nje po­ti, ki jo že­li pred­se­dnik uki­ni­ti, bi pred­sta­vlja­lo po­li­tič­no ze­lo tve­ga­no od­lo­či­tev.

Naj­bolj pre­pro­sta mo­žnost je, da sta za­kon­ca Kna­vs v ZDA pri­po­to­va­la s tu­ri­stič­nim vi­z­u­mom in za­pro­si­la za nje­go­vo po­dalj­ša­nje. Tu­ri­stič­ni vi­z­um se po na­va­di do­de­li za šest me­se­cev in se lah­ko po­dalj­ša do ene­ga le­ta. "To je pre­cej po­go­sto," je ra­zlo­ži­la ana­li­ti­čar­ka za pri­se­ljen­sko po­li­ti­ko na In­šti­tu­tu za mi­gra­cij­sko po­li­ti­ko Sa­rah Pi­er­ce. "Ve­li­ko bolj ver­je­tno je, da so se od­lo­či­li za tu­ri­stič­ni vi­z­um," je še po­ve­da­la in do­da­la, da je po ura­dnih po­dat­kih odo­bre­nih kar 86 od­stot­kov zah­tev­kov za po­dalj­ša­nje ne­pri­se­ljen­skih vi­z­u­mov. Ker bi bi­la to re­la­tiv­no pre­pro­sta raz­la­ga, se po­sta­vlja vpra­ša­nje, za­kaj v Be­li hi­ši te­ga v tem pri­me­ru ni­so po­tr­di­li. Slo­ven­ski dr­ža­vlja­ni vi­z­u­ma za bi­va­nje v ZDA, kraj­še od treh me­se­cev, si­cer ne po­tre­bu­je­jo. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, če­tr­tek, 15. fe­bru­ar 2018

Fo­to: PROFIMEDIA

Vik­tor in Ama­li­ja Kna­us na tra­ti pred Be­lo hi­šo

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.