S kru­hom ni nik­dar dolg­čas

Vecer - - Vreme -

Spr­va je Na­ta­ša Đu­rić pe­kla le za­se, po­tem je svo­je zna­nje, iz­ku­šnje in ve­se­lje pre­li­la v blog Za­pe­če­ne­ga kru­ha se naj­več po­je, ko­nec lan­ske­ga le­ta je iz­da­la še knji­go o pe­ki z drož­mi. "V Slo­ve­ni­ji je o tem sta­rem na­či­nu pe­ke ohra­nje­nih bolj ma­lo za­pi­sov, tu­di tu­je sple­tne stra­ni ni­so po­nu­ja­le ve­li­ko, pa sem za­če­la s svo­jim na­stav­kom in hi­tro me je či­sto po­te­gni­lo v ta na­čin pe­ke," se za­čet­kov spo­mi­nja Đu­ri­će­va. Za­ni­mi­vo je, da do­ma ni­ko­li ni pe­kla kru­ha, to je v nji­ho­vi dru­ži­ni po­čel oče.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.