No­mi Hrast, vod­ja Di­ja­ške sku­pno­sti Ma­ri­bor:

Di­ja­ki­nja če­tr­te­ga le­tni­ka II. gi­m­na­zi­je Ma­ri­bor No­mi Hrast bo štu­dij na­da­lje­va­la v Ma­ri­bo­ru, ker pra­vi, da ima tu vsak pri­lo­žno­sti, da uspe

Vecer - - Prednja stran - Mi­ha Daj­čman

"Mla­de je strah, da bi vča­sih po­ve­da­li ne­kaj na­pač­ne­ga, da bi iz­bra­li na­pač­no od­lo­či­tev. To ni prav. Za­kaj ne bi en­krat iz­bra­li na­ro­be in se kaj na­u­či­li?"

Do­bi­la sva se v Štu­ku, ker gre No­mi Hrast tja na ka­vo po se­stan­kih di­ja­ške sku­pno­sti ali po na­por­nem dne­vu v šo­li. Vča­sih se v Štu­ku ne pri­le­že le ka­va, na­sme­ja­no po­ve No­mi, ki sku­paj z eki­po di­ja­kov v Štu­ku po­go­sto or­ga­ni­zi­ra di­ja­ške za­ba­ve. Je vod­ja Di­ja­ške sku­pno­sti Ma­ri­bor, čla­ni­ca pred­sed­stva Di­ja­ške or­ga­ni­za­ci­je Slo­ve­ni­je, mla­din­ska am­ba­sa­dor­ka Uni­ce­fa, ma­mi po­ma­ga v In­šti­tu­tu za ra­zvoj druž­be­ne od­go­vor­no­sti, ob vseh ak­tiv­no­stih mo­ra čas naj­ti tu­di za šo­lo. Na vpra­ša­nje, ali je kljub vse­mu naj­prej di­ja­ki­nja, od­go­vo­ri, da je to več­no vpra­ša­nje.

Mi­nu­li ko­nec te­dna so bi­li in­for­ma­tiv­ni dne­vi. Ka­ko se kot di­ja­ki­nja če­tr­te­ga le­tni­ka so­o­ča­te z od­lo­či­tvi­jo o na­da­lje­va­nju šo­la­nja?

"Že v osnov­ni šo­li ni­sem ve­de­la, kam iti na­prej, in od­lo­či­la sem se za II. gi­m­na­zi­jo. V pr­vih dveh le­tih sre­dnje šo­le sem raz­mi­šlja­la o tu­ji­ni, po­tem pa sem za­če­la do­je­ma­ti, ka­ko je naš Ma­ri­bor lep. Ne gle­de na to, kam grem, ko pri­dem do­mov in preč­kam Sta­ri most, je ta po­gled ne­kaj naj­lep­še­ga. Šo­la­nje bom na­da­lje­va­la v Ma­ri­bo­ru, od­lo­či­la sem se za EPF."

Opa­zi­te med di­ja­ki ne­od­loč­nost pri od­lo­ča­nju o svo­ji pri­ho­dno­sti?

"Se­ve­da. Tu­di sa­ma sem ime­la ta pro­blem. Pro­blem je, ko se ne po­znaš do­volj do­bro in ni­maš ci­ljev, za­to je tež­ko iz­bra­ti fa­kul­te­to. Ne­ka­te­ri ne pri­do­bi­jo do­volj in­for­ma­cij in mnenj o fa­kul­te­tah, ki jih za­ni­ma­jo, in se ve­li­ko­krat ušte­je­jo. Šte­vil­ni se iz tu­ji­ne in dru­gih mest po­tem vra­ča­jo v Ma­ri­bor."

Ka­ko mla­di v idi­jo me­sto?

"Mi­slim, da ji m j e Ma­ri­bor fajn, do­kler so tu­kaj. Jim pa je ve­dno manj pri sr­cu, saj že­li­jo še kam dru­gam, vstran od dru­ži­ne in me­sta. Išče­jo pri­lo­žno­sti, a po­za­blja­jo, da si jih lah­ko ustvar­ja­mo sa­mi, ni nuj­no, da ti jih kdo drug ustva­ri. Mno­gi ko­maj po od­ho­du ugo­to­vi­jo, da bi si lah­ko tu­kaj ustva­ri­li mar­si­ka­te­ro pri­lo­žnost."

Ka­te­re pri­lo­žno­sti vi­di­te vi tu­kaj? "Ugo­to­vi­la sem, da mi naj­bolj ustre­za, da osta­nem tu­kaj. Po­slu­šam se­be, ne dru­gih. Mo­go­če še ni­sem pri­pra­vlje­na, da bi od­šla kam dru­gam."

Na in­for­ma­tiv­nih dne­vih ste pred­sta­vlja­li ma­ri­bor­ske sre­dnje šo­le, ve­li­ko bo­do­čih di­ja­kov je tja pri­šlo s star­ši, tu­di z bo­do­či­mi štu­den­ti na in­for­ma­tiv­ni dan pri­ha­ja­jo star­ši. Ka­ko gle­da­te na to?

"Na eni iz­med ma­ri­bor­skih fa­kul­tet sem opa­zi­la, da je bi­la po­lo­vi­ca otrok tam s svo­ji­mi star­ši. Po eni stra­ni je to do­bro, da imaš s star­ši do­ber od­nos. Si­cer pa se mi to zdi vpra­šlji­vo. To so na­še ži­vljenj­ske od­lo­či­tve, za­to bi se mo­ra­li od­lo­ča­ti sa­mi. Že pri di­ja­kih bi lah­ko bi­lo dru­ga­če. Naj gre­do star­ši in otrok vsak po­se­bej na šo­lo in po­tem pri­mer­ja­jo mne­nja, če že mo­ra­jo vsi na in­for­ma­tiv­ni dan na iz­bra­no šo­lo."

Opa­zi­te ve­li­ko apa­tič­no­sti med di­ja­ki?

"Jo. Mi­slim, da je pro­blem vzgo­ja do­ma in v šo­li. Mla­di re­ci­mo na po­li­ti­ko gle­da­jo od stra­ni, ker je bi­lo ta­ko obli­ko­va­no nji­ho­vo mne­nje v pre­te­klo­sti. Dr­ža­vljan­ske vzgo­je je pre­ma­lo, ko pa jo ima­mo, iz­ve­mo le go­lo te­o­ri­jo, ki mla­dim ni za­ni­mi­va. V sklo­pu ne­ke­ga pred­me­ta bi mo­ra­li v pra­ksi pred­sta­vi­ti, ka­ko bo nji­ho­va an­ga­ži­ra­nost vpli­va­la na nji­ho­vo pri­ho­dnost. Mla­di se mo­ra­jo za­ve­da­ti, da lah­ko vsak obli­ku­je pri­ho­dnost in da je vsak glas sli­šan."

Kje v Ma­ri­bo­ru lah­ko mla­di iz­ra­zi­jo svo­jo ustvar­jal­nost in in­te­re­se? "Že mla­din­ske or­ga­ni­za­ci­je da­je­jo to mo­žnost. Me­stni mla­din­ski svet, di­ja­ška sku­pnost, Klub ma­ri­bor­skih štu­den­tov, ne­vla­dne or­ga­ni­za­ci­je ... Mi­slim, da je tre­ba sa­mo po­tr­ka­ti in po­ve­da­ti, kaj mi­sliš. Mla­de je strah, da bi vča­sih po­ve­da­li ne­kaj na­pač­ne­ga, da bi iz­bra­li na­pač­no od­lo­či­tev. To ni prav. Za­kaj ne bi en­krat iz­bra­li na­ro­be in se če­sa na­u­či­li?"

V di­ja­ški sku­pno­sti pri­re­ja­te za­ba­ve za di­ja­ke. Kam pa vi ho­di­te ven? "Ze­lo ma­lo ho­dim ven, za­ra­di te­ga me tu­di pri­ja­te­lji in do­ma­či okre­ga­jo. Am­pak v Ma­ri­bo­ru lah­ko ve­dno naj­deš pro­stor za do­ber ko­za­rec vi­na v do­bri druž­bi. Za ve­čje za­ba­ve je tu­kaj Štuk. Mi­slim, da lah­ko vsak, ki ma­lo po­gu­gla in kaj po­i­šče, naj­de pro­stor za za­ba­vo za se­be."

Če­sa si že­li­te v Ma­ri­bo­ru?

"Da bi se mla­di tu­kaj po­ču­ti­li za­že­le­ne. Stva­ri se po mo­jem mne­nju obra­ča­jo na bo­lje, za­ži­ve­li so or­ga­ni­za­ci­je in klu­bi, v pri­ho­dnje pa bi mo­ra­li me­stne obla­sti in ti­sti, ki ustvar­ja­jo do­ga­ja­nje v me­stu, še bolj pri­sluh­ni­ti mla­dim. Pa tu­di dru­gim, ki ima­jo do­bre ide­je in si že­li­jo de­lo­va­ti tu­kaj."

Kot žu­pa­nja za en dan ste žu­pa­nu pre­da­li pre­dlo­ge mla­dih. Se ti ure­sni­ču­je­jo?

"Ne bi re­kla. Osnov­no­šol­ci in di­ja­ki so zbra­li pre­dlo­ge, jaz sem jih po­sla­la žu­pa­nu. Pri­zna­ti mo­ram, da ob­či­na de­la na ne­ka­te­rih po­dro­čjih, spre­mem­be so vi­dne, a mla­dim ne pri­sluh­ne do­volj. Že­le­li bi si kon­stan­ten di­a­log z od­lo­če­val­ci v me­stu. Me­stni mla­din­ski svet je po­dal odlič­ne pre­dlo­ge o re­še­va­nju sta­no­vanj­ske pro­ble­ma­ti­ke za mla­de v Ma­ri­bo­ru, a nji­ho­vi pre­dlo­gi ni­so bi­li usli­ša­ni. Hkra­ti pa se vsi spra­šu­je­jo, za­kaj mla­di za­pu­šča­jo me­sto. Od je­se­ni sem ena iz­med čla­nic ko­mi­si­je za mla­din­ska vpra­ša­nja, a se ta ko­mi­si­ja od ta­krat še ni se­sta­la."

"Za­kaj ne bi en­krat iz­bra­li na­ro­be in se če­sa na­u­či­li?"

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Z No­mi Hrast sva ka­vo pi­la v Štu­ku.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.