Pri­ja­te­lji iz Šju­blja­ne me he­ca­jo

Z Ja­nom Mla­kar­jem o pri­la­ga­ja­nju na NK Ma­ri­bor, ita­li­jan­ski iz­ku­šnji, Ili­či­ću, Dom­ža­lah

Vecer - - Prednja stran - Mar­ko Ko­va­če­vič

Za­do­vo­ljen se je vr­nil s pri­prav v Tur­či­ji. V treh te­dnih, od­kar je vi­jo­li­ča­sti dres Fi­o­ren­ti­ne za­me­njal za vi­jo­li­ča­sto opra­vo Ma­ri­bo­ra, je že spo­znal ne­kaj skriv­no­sti no­ve­ga klu­ba. "Su­per! Ta­ko eki­pa kot jaz smo do­bro de­la­li. Ime­li smo su­per po­go­je, nič nam ni manj­ka­lo, lah­ko smo raz­mi­šlja­li le o no­go­me­tu. Do­bro smo se pri­pra­vi­li," je po­go­vor za­čel 19-le­tni Jan Mla­kar, no­vi na­pa­da­lec NK Ma­ri­bor.

Ka­ko ste se uje­li z no­vi­mi so­i­gral­ci? "Do­bro je. Fan­tje so me spre­je­li. Že po treh dneh v klu­bu sem se po­ču­til, kot da bi bil že ne­kaj let tu­kaj. Iz­po­sta­vim lah­ko le po­zi­tiv­ne stva­ri."

Je bi­lo pri­la­ga­ja­nje laž­je, ker ste že na pr­vi pri­pra­vljal­ni tek­mi za­de­li in še po­da­li za gol?

"De­fi­ni­tiv­no po­ma­ga, če se ta­koj do­ka­žeš, a tu­di če ga ne bi dal, v klu­bu ver­ja­me­jo va­me, v to, kar de­la­mo. Sto­ji­jo mi ob stra­ni."

Ta­va­res, Me­ša­no­vić, Za­ho­vić ... Kar ne­kaj kon­ku­ren­tov za me­sto v na­pa­du ima­te.

"Pri­pra­ve so na­me­nje­ne te­mu, da se pre­ve­ri, kdo s kom in v ka­kšnem sis­te­mu naj­bo­lje de­lu­je. Tre­ni­ral bom. Kot do zdaj bom dal vse od se­be, da si iz­bo­rim me­sto v enaj­ste­ri­ci. Za­ve­dam pa se, da ne bo lah­ko. Z Lu­ko Za­ho­vićem sva se na pr­vih tek­mah uje­la, do­bro so­de­lu­je­va, a to ne po­me­ni, da z dru­gi­mi ne mo­rem igra­ti."

Tek­mo pro­ti Ze­ni­tu v Be­le­ku ste iz­pu­sti­li.

"Pre­ven­tiv­no. Do­bil sem uda­rec v mi­ši­co. Ni­smo že­le­li tve­ga­ti. Ta te­den že nor­mal­no tre­ni­ram, sem v pol­nem po­go­nu."

Vaš pri­hod v Ma­ri­bor je bil pre­se­ne­če­nje. Ver­je­tno tu­di vi pred me­se­cem dni ni­ste pri­ča­ko­va­li, da se bo­ste vr­ni­li v Slo­ve­ni­jo.

"Res ni­sem pri­ča­ko­val te­ga, a ko mi je špor­tni di­rek­tor Zlat­ko Za­ho­vič pred­sta­vil po­nud­bo, na­čin de­la v klu­bu in na­čr­te, ki jih ima­jo z ma­no, se ni­sem dol­go obo­ta­vljal. Imel sem po­nud­be iz ita­li­jan­ske pr­ve li­ge in iz niž­jih lig, a se mi je pre­stop v Ma­ri­bor zdel naj­bolj­ša in naj­bolj ra­zu­mna re­ši­tev. Pri­te­gni­lo me je, da klub ve­dno me­ri vi­so­ko, igra v Evro­pi in do­bro de­la z mla­di­mi."

Ko no­go­me­taš iz se­rie A pri­de v slo­ven­sko li­go, se obi­čaj­no zdi, da je na­re­dil ko­rak na­zaj v ka­ri­e­ri. "Prej bi re­kel, da je to za­let za no­ve pod­vi­ge. Ma­ri­bor res ni ta­ko ve­lik klub kot Fi­o­ren­ti­na, je pa odlič­na od­skoč­na de­ska." Dve le­ti ste bi­li v Fi­o­ren­ti­ni, pol le­ta na po­so­ji v Ve­ne­zii. Je Jan, ki se je vr­nil v Slo­ve­ni­jo, dru­ga­čen od Ja­na, ki je od­šel v Ita­li­jo?

"V pri­va­tnem ži­vlje­nju sem bolj sa­mo­sto­jen. V tu­ji­ni se na­va­diš, da vse de­laš sam. Saj ti klub po­ma­ga, a mo­raš se znaj­ti. Na za­čet­ku je tež­ko, a na­va­diš se. De­la­mo, kar ima­mo ra­di, igra­mo no­go­met. V Ita­li­ji sem na­pre­do­val v tak­ti­ki, fi­zič­no sem moč­nej­ši, v vseh po­gle­dih sem se iz­bolj­šal."

V prej­šnji se­zo­ni ste do­bi­li ne­kaj mi­nut v pr­vi eki­pi Fi­o­ren­ti­ne na tek­mi se­rie A. "To je bi­la na­gra­da za trud, od­re­ka­nja. Ta­kšna iz­ku­šnja je do­kaz, da zmo­reš, po njej se še bolj tru­diš."

Ta­krat ste za­me­nja­li Jo­si­pa Ili­či­ća. Ka­kšen od­nos sta ime­la?

"Je do­ber pri­ja­telj, ne­kaj­krat sva šla sku­paj na ve­čer­jo. Za­ni­mi­vo je, da sem za­me­njal prav nje­ga. Ško­da, da ni­sva za­i­gra­la sku­paj. Že od prej vem, da ima ze­lo do­bro mne­nje o Ma­ri­bo­ru. Pred pre­sto­pom se si­cer ni­sva po­go­var­ja­la, a je prav on vzor, ka­ko lah­ko v Ma­ri­bo­ru na­pre­du­ješ. V Ve­ne­zii sem igral s Si­ni­šo Anđel­ko­vićem. Tu­di on je do­kaz, da lah­ko na­re­diš mar­si­kaj, če vztra­jaš in imaš že­ljo."

V Ve­ne­zii vas je vo­dil Fi­li­ppo In­za­ghi. Kaj ste se na­u­či­li od ne­koč odlič­ne­ga na­pa­dal­ca?

"24 ur na dan ži­vi za no­go­met, gle­da po­snet­ke, de­la vi­de­o­a­na­li­ze, išče mo­žnost za na­pre­dek. To je naj­ve­čja odli­ka ve­li­kih igral­cev in tre­ner­jev. Ne za­do­vo­lji­jo se zlah­ka, ve­dno ho­če­jo več."

Fi­ren­ce in Be­net­ke sta zgo­do­vin­ski me­sti z bo­ga­to kul­tu­ro. Ste ime­li čas za od­kri­va­nje te pla­ti Ita­li­je? "Imel sem sre­čo, da sem igral v le­pih me­stih. Tu­di v Ma­ri­bo­ru je le­po, umir­je­no, spro­šče­no. Rad se spre­ho­dim po me­stu, v Fi­ren­cah sem si ogle­dal ve­li­ko stva­ri."

Ste se že pri­va­di­li na Ma­ri­bor? "Sta­no­va­nje sem na­šel, v klu­bu so mi po­ma­ga­li. Že od prej sem bil na­va­jen ži­ve­ti sam. Ži­vim bli­zu sta­di­o­na. Če kar­ko­li po­tre­bu­jem, se lah­ko hi­tro obr­nem po po­moč." V Fi­o­ren­ti­ni­ni pri­ma­ve­ri, mla­din­ski eki­pi, ste pu­sti­li glo­bok pe­čat. Se na­čin de­la z mla­di­mi v Ita­li­ji raz­li­ku­je od te­ga, kar ste do­ži­ve­li v Slo­ve­ni­ji?

"Tre­nin­gi so bolj­ši, tre­ner­ji ne po­pu­šča­jo, stro­kov­ni štab je ve­čji, več je zdrav­ni­kov. Vsak ima svo­jo na­lo­go, kar se po­zna na igral­cih. Ve­li­ko več se de­la na teh­ni­ki, že od ma­lih nog tu­di na tak­ti­ki."

V Slo­ve­ni­ji ve­lja mla­din­ska šo­la Dom­žal za eno naj­bolj­ših. Va­ša iz­ku­šnja to po­tr­ju­je.

"Ve­sel sem, da so si zgra­di­li tak slo­ves. Še ve­dno imam ve­li­ko pri­ja­te­ljev v Dom­ža­lah, ne­ka­te­ri igra­jo v član­ski eki­pi. Čim več ta­kšnih šol naj bo."

Je bil no­go­met od nek­daj va­ša pr­va špor­tna lju­be­zen? "Ja. Sta­rej­ši brat me je na­va­jal nanj in lju­be­zen še ve­dno dr­ži. Tre­ni­ral sem tu­di dru­ge špor­te, a hi­tro je v ospred­je sto­pil no­go­met, naj­prej kot za­ba­va s pri­ja­te­lji v šo­li, na­to pa sem od­šel v klub. Za­čel sem v špor­tnem dru­štvu Al­fa v Vev­čah, a je klub pro­pa­del, na­to pa so se star­ši od­lo­či­li za Dom­ža­le."

Ste iz So­stra v oko­li­ci Lju­blja­ne. Vas pri­ja­te­lji iz do­ma­če­ga kra­ja kaj zba­da­jo, ker ste zdaj Ma­ri­bor­čan?

"Ve­li­ko pri­ja­te­ljev, ki na­vi­ja­jo za Olim­pi­jo, imam, a mi nih­če ni re­kel kaj hu­de­ga. Vse je bi­lo v he­cu. Sam ko­maj ča­kam na več­ne der­bi­je. Gle­dal sem jih po te­le­vi­zi­ji, vi­del, da je vzduš­je res do­bro."

"Pre­stop v Ma­ri­bor je bil naj­bolj­ša in naj­bolj ra­zu­mna re­ši­tev"

Fo­to: Igor NAPAST

Jan Mla­kar vr­ni­tev v Slo­ve­ni­jo do­je­ma kot za­let za no­ve pod­vi­ge.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.