Zgo­do­vin­ska zma­ga ri­sov

Slo­ven­ski ho­ke­ji­sti so vče­raj na­do­kna­di­li za­o­sta­nek dveh go­lov in v po­dalj­šku do­se­gli še zma­go­vi­te­ga za pr­vo zma­go sploh nad to ho­kej­sko ve­le­si­lo

Vecer - - Prednja stran - Bo­jan Ba­u­man Pjon­gčang (od na­še­ga po­ro­če­val­ca)

Bi­la je era pred zma­go nad Ame­ri­ča­ni in je ob­do­bje po njej, slo­ven­ska ho­kej­ska zgo­do­vi­na se od vče­raj pi­še na no­vo. "Kdo bo po­re­kel, da so Ame­ri­ča­ni tu­kaj brez naj­ve­čjih zvez­dni­kov, a to so sa­mi top igral­ci, iz top evrop­skih lig. Za­slu­že­no smo jih pre­ma­ga­li," je bil za­do­vo­ljen Mi­tja Ro­bar. Ri­si so v pr­vi tek­mi olim­pij­ske­ga tur­nir­ja pri­pra­vi­li po­poln za­suk, po za­o­stan­ku 0:2 jih je s svo­jim dru­gim go­lom do uspe­ha v po­dalj­šku po­pe­ljal ka­pe­tan Jan Mur­šak. To je bil tu­di pr­vi sve­tli slo­ven­skih tre­nu­tek v Ju­žni Ko­re­ji, po se­ri­ji re­zul­ta­tov pod pri­ča­ko­va­nji mor­da na­po­ved bolj­ših ča­sov? Ho­ke­ji­ste ča­ka ju­tri spet trd oreh, pr­vi fa­vo­ri­ti Ru­si, ki pa so tu­di le lju­dje, vče­raj so pre­se­ne­tlji­vo iz­gu­bi­li pro­ti Slo­va­kom.

Na av­to­bus, ki je pe­ljal na tek­mo v dvo­ra­no Kwan­dong sva ča­ka­la sku­paj z Ame­ri­ča­nom. Zve­del sem sa­mo, da je iz Pen­sil­va­ni­je, jaz pa sem mu po­ve­dal, da sem iz Ma­ri­bo­ra, iz me­sta, kjer je ho­kej za­čel igra­ti Jan Mur­šak. Ni tr­znil. Po­tem sem mu še re­kel, da no­coj na­ši re­pre­zen­tan­ci igra­ta ho­kej in da za­to sploh sku­paj po­tu­je­va do dvo­ra­ne. Ni ga ga­ni­lo, sa­mo gle­dal je svo­je be­lež­ke in štu­di­ral "te­am ro­ster" (za­pi­snik) ame­ri­ških igral­cev. Kdo je s kom v pe­ter­ki, ko­ga bo tre­ner To­ny Gra­na­to uvr­stil v pr­vo po­sta­vo. Se mi zdi, da ni ve­del, od kod sploh pri­ha­ja­jo nji­ho­vi na­spro­tni­ki, a zdaj za­go­to­vo ve. To­da - Šta­je­rec, kot sem, ga v pe­tek, če ga spet sre­čam na av­to­bu­sni po­sta­ji, ni­ti ne po­gle­dam.

Kaj so vče­raj na­re­di­li slo­ven­ski ho­ke­ji­sti z zma­go pro­ti Ame­ri­ča­nom! Tam prek Atlan­ti­ka so si iz­mi­sli­li to igro, tam je vsa­ka uni­ver­zi­te­tna ho­kej­ska eki­pa moč­na kot pol Evro­pe. Ali igra­jo z en­ha­e­lov­ci ali brez njih, kot to­krat, je prak­tič­no vse­e­no. Pri­bli­žno s ta­ko mi­sel­no­stjo so vče­raj za­če­li dvo­boj. Bi­li so pro­dor­nej­ši, kon­kre­tnej­ši. Slo­ven­ci so se za­do­vo­lji­li s pro­ti­na­pa­di. Ime­li so ri­si svo­je pri­lo­žno­sti, a pr­vi gol je bil ven­dar­le v na­ši mre­ži, stre­lec je bil Bri­an O'Ne­ill. Ko je pred kon­cem dru­ge tre­tji­ne Jor­dan Gre­e­n­way po­vi­šal na 2:0, ni bi­lo vi­de­ti vzpod­bu­dno.

Pri­ča­ko­va­ti je bi­lo, da bo­do Ame­ri­ča­ni v za­dnji tre­tji­ni sa­mo še kon­ča­li za­če­to de­lo, to­da za­de­tek Bla­ža Gre­gor­ca, bra­nil­ca v na­ši vr­sti, jih je oma­jal. Je Gre­gorc za­slu­til, da smo pred za­čet­kom pre­o­bra­ta? "S ti­stim za­det­kom smo se res pri­bli­ža­li in Ame­ri­ča­ne na­re­di­li ner­vo­zne. Mor­da so se nas ce­lo ustra­ši­li, saj so spo­zna­li, da ni­so ne­do­ta­klji­vi. Vsi smo zdaj še ma­lo v emo­ci­jah, mo­ra­mo se spo­či­ti. To je moj pr­vi gol na olim­pij­skih igrah, za­go­to­vo eden naj­lep­ših v ka­ri­e­ri."

V za­ključ­ku tek­me je vse v svo­je ro­ke pre­vzel Jan Mur­šak, naj­bolj­ši po­sa­me­znik dvo­bo­ja. Ka­pe­tan v žlah­tnem po­me­nu be­se­de. "Res ne­kaj ne­ver­je­tne­ga, kaj nam je uspe­lo. Saj se te­ga še ne za­ve­dam, a sem vse­ka­kor po­no­sen na svo­je fan­te. Odi­gra­li smo do­brih 60 mi­nut in to je bil ključ do uspe­ha. V pre­te­klo­sti smo odi­gra­li eno do­bro tre­tji­no, po­tem smo pa­dli. Da­nes nam je vse uspe­va­lo in zma­go smo si za­slu­ži­li. Ni­smo se ustra­ši­li po­se­sti plošč­ka, ni­smo ga pre­pu­sti­li na­spro­tni­ku. V ta­kih oko­li­šči­nah je mar­si­kaj mo­go­če. Na kon­cu smo si že že­le­li ulo­vi­ti od­bi­te plošč­ke in na sre­čo mi je eden od teh se­del na pa­li­co, za iz­e­na­če­nje in za po­dalj­šek. Tam je bi­lo tri na tri, ve­li­ko je pro­sto­ra in hi­tro se lah­ko kaj pri­pe­ti. Ve­sel sem, da sem do­se­gel gol, pri­vo­ščil pa bi ga ko­mur­ko­li," je po­ve­dal Mur­šak.

Vče­raj je imel s tuj­ci dru­gač­no iz­ku­šnjo, kot je ti­sta, ki sem jo opi­sal na za­čet­ku. Še pred slo­ven­ski­mi po­ro­če­val­ci ga je in­ter­vju­val ru­ski no­vi­nar in od­go­vo­re do­bi­val v glad­ki ru­šči­ni. Ima Mur­šak, ki je več let igral v ru­ski li­gi, re­cept tu­di za na­sle­dnje­ga na­spro­tni­ka, Ru­si­jo? "Ne, Ru­si so kva­li­te­tnej­ši kot Ame­ri­ča­ni. Ima­jo šti­ri ena­ko­vre­dne pe­ter­ke, ki so pre­cej bolj ui­gra­ne, kot so bi­le ame­ri­ške. Pro­ti njim bo tež­ko, a mo­ra­mo igra­ti na­šo igro," je za­klju­čil ka­pe­tan.

Se­ve­da je bi­la to še­le pr­va tek­ma slo­ven­ske ho­kej­ske re­pre­zen­tan­ce na tem tur­nir­ju, še vsaj tri jo ča­ka­jo. Na­sle­dnja je v pe­tek ob 8.40 pro­ti Ru­si­ji. A eno dr­ži kot pri­bi­to: Slo­ve­ni­ja je pre­ma­ga­la ZDA v ho­ke­ju in o tem še da­nes go­vo­ri ho­kej­ski svet. Pa še o ne­čem go­vo­ri - o Slo­va­ški, ki je s 3:2 na ko­le­na po­lo­ži­la pr­ve fa­vo­ri­te na tur­nir­ju, Ru­se. Da je si­tu­a­ci­ja v na­ši sku­pi­ni res pre­se­ne­tlji­va.

"Mor­da so se nas ce­lo ustra­ši­li, saj so spo­zna­li, da ni­so ne­do­ta­klji­vi"

Fo­to: EPA

Jan Mur­šak je v slo­gu pra­ve­ga ka­pe­ta­na ri­se vo­dil do zgo­do­vin­ske­ga za­su­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.