Skr­bi

Vecer - - V žarišču - Fra­nja Ži­št

Do­brih tri­sto tri­de­set ti­soč Slo­ven­cev je bi­lo vče­raj naj­brž ve­se­lih, da so uči­te­lji stav­ka­li. To­li­ko je na­mreč vseh otrok v vrt­cih, osnov­nih in sre­dnjih šo­lah. In dan po­či­tnic sre­di te­dna se go­to­vo pri­le­že. A že nji­ho­vi star­ši so bi­li ve­li­ko manj ži­da­ne vo­lje, šol­ni­ki so le­pe­mu šte­vi­lu dru­žin pre­kri­ža­li ur­ni­ke in za­kom­pli­ci­ra­li ži­vlje­nje, kar jim go­to­vo ni pri­ne­slo sim­pa­tij in ši­ro­ke pod­po­re. Ro­ko na sr­ce, ni je stav­ke, z iz­je­mo od­pust­kov, ki so jih de­li­li po­li­ci­sti v pro­me­tu, ki ne bi naj­prej uda­ri­la po lju­deh.

Naj­brž bi se ve­či­na med na­mi stri­nja­la s tem, da nam ni vse­e­no, kdo se ukvar­ja s šesti­no na­še po­pu­la­ci­je, kdo ure in ure, vča­sih ce­lo več kot nji­ho­vi star­ši, pre­ži­vi ob naj­ran­lji­vej­ših pred­stav­ni­kih druž­be, ki se še­le obli­ku­je­jo. So otro­ci v ro­kah kom­pe­ten­tnih lju­di? Med­na­ro­dne pri­mer­ja­ve ka­že­jo, da za zdaj še. So v ro­kah za­do­volj­nih lju­di? Po naj­ve­čjem sho­du uči­te­ljev v zgo­do­vi­ni dr­ža­ve oči­tno ve­dno manj. Bi pri nas uči­te­lju sploh pri­vo­šči­li naj­bolj­šo pla­čo? In de­ni­mo po­do­ben sta­tus kot na Fin­skem, kjer po­sta­neš uči­telj tež­je kot zdrav­nik ali od­ve­tnik? Tam se s šo­la­jo­čo mla­di­no ukvar­ja­jo naj­u­spe­šnej­ši pred­stav­ni­ki ge­ne­ra­ci­je, ki so v druž­bi iz­je­mno ce­nje­ni. O tem, kaj in ka­ko ce­ni­mo pri nas, go­vo­ri po­da­tek, da prej­me ra­zre­dnik za vse ure, ki jih pre­ži­vi ob re­do­val­ni­ci in učen­cih mi­mo po­u­če­va­nja, 1,58 evra ne­to na me­sec. A tu­di dru­gje ni nič dru­ga­če. Me­di­cin­ska se­stra do­bi za noč­no de­lo 1,4 evra. Či­stil­ke sploh lah­ko do­bi­jo kak do­da­tek? Ned­vo­mno bi si vsi, no, vsaj ti­sti, ki odlič­no de­la­jo, za­slu­ži­li bolj­še pla­če, a de­nar­ja za vse sin­di­kal­ne zah­te­ve, tež­ke mi­li­jar­do evrov, ni. Ta­ke šte­vil­ke, ki se je na­bra­la tu­di za­ra­di usta­vlje­ne re­a­li­za­ci­je plač­ne re­for­me in var­če­val­nih ukre­pov, se ne bi da­lo raz­de­li­ti ni­ti v naj­bolj zla­tih ča­sih. Za­to je vla­da brž­ko­ne sto­ri­la iz­vir­ni greh, ko je v eno­tnem plač­nem sis­te­mu do­se­ga­la par­ci­al­ne do­go­vo­re. Ko je da­la zdrav­ni­kom in vod­stve­nim de­lav­cem, je sa­ma na­pol­ni­la to­po­ve, ki so uper­je­ni pro­ti njej. Šol­ski sin­di­ka­li­sti so z vče­raj­šnjo mno­žič­no ude­lež­bo - na uli­co pri­pe­lja­ti dvaj­set ti­soč lju­di ni ma­čji ka­šelj! - do­bi­li ve­ter v ja­dra, pa če­tu­di z nji­ho­vi­mi zah­te­va­mi vse "ne šti­ma". Za ilu­stra­ci­jo: asi­stent na uni­ver­zi, ki iz­o­bra­žu­je bo­do­če uči­te­lje, je že se­daj v ve­či­ni pri­me­rov slab­še pla­čan od osnov­no­šol­ske­ga uči­te­lja, po dvi­gu pla­če sle­dnje­mu bi bi­lo raz­mer­je le še slab­še.

Vla­da­jo­ča stran­ka ima brez zah­tev sin­di­ka­tov ta­ko ali ta­ko men­da do­volj skr­bi že s tem, ka­ko pred vo­li­tva­mi v jav­nem sek­tor­ju za­po­sli­ti sko­raj ti­soč svo­jih lju­di. Če se mi­ni­ster Ko­priv­ni­kar iz Du­ba­ja ni vr­nil s ka­kšni­mi kovč­ki de­nar­ja, bo­sta pri­ha­ja­jo­ča po­mlad in po­le­tje še ze­lo vro­ča. Stav­kov­ni stam­pe­do sam od se­be ne bo po­je­njal. Lah­ko bi vla­da po­sku­si­la s pred­vo­lil­ni­mi bon­bonč­ki, a ji ti ne bi ga­ran­ti­ra­li zma­ge na pri­ha­ja­jo­čih vo­li­tvah. Če pa že, bi jo po njej kon­kre­tno bo­le­la gla­va.

Vla­da je sa­ma na­pol­ni­la to­po­ve, ki so uper­je­ni pro­ti njej

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.