Uči­te­lji na shod

V šo­le le pe­šči­ca otrok, ve­či­na uči­te­ljev na pro­test v Lju­blja­no

Vecer - - V žarišču - Ja­smi­na De­te­la

Tu­di na ko­ro­ških osnov­nih šo­lah so stav­ka­li, a so za učen­ce pr­ve tri­a­de po­ve­či­ni za­go­to­vi­li var­stvo in ma­li­co, kjer je bi­lo po­treb­no, tu­di šol­ske pre­vo­ze. Ve­či­na uči­te­ljev je so­de­lo­va­la na pro­te­stnem sho­du v Lju­blja­ni.

V šo­le na Rav­nah in v Slo­venj Grad­cu je pri­šlo po­ve­či­ni bolj ma­lo otrok. Kot za­ni­mi­vost, na ja­vor­ni­ški OŠ ko­ro­ških je­klar­jev je bil v var­stvu le en otrok, ena­ko je ve­lja­lo za OŠ Pre­ži­ho­ve­ga Vo­ran­ca Rav­ne. Star­ši učen­cev pr­ve tri­a­de OŠ Pod­gor­je so si­cer do­bi­li ob­ve­sti­la, da šo­la v nuj­nih pri­me­rih ta dan za­go­ta­vlja var­stvo, a zanj ni bi­lo pri­ja­vlje­nih otrok.

Na Pr­vi OŠ Slo­venj Gradec so or­ga­ni­zi­ra­li var­stvo za tri učen­ce pr­ve tri­a­de. Stav­ki se je pri­dru­ži­lo 67 za­po­sle­nih, le dva teh­nič­na de­lav­ca sta se opre­de­li­la za de­lo. "Stav­ka­mo za­to, ker se ru­ši­jo raz­mer­ja med pla­ča­mi v raz­lič­nih de­lih jav­ne­ga sek­tor­ja. Po­leg te­ga so šol­stvu in ce­lo­tne­mu iz­o­bra­že­va­nju vze­li več kot dru­gim de­lom jav­ne­ga sek­tor­ja. Zah­te­va­mo več sred­stev za ce­lo­tno iz­o­bra­že­va­nje in za pla­če, da bo­mo do­se­gli raz­mer­ja iz le­ta 2008," je de­jal Igor

Je­ram, uči­telj teh­ni­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.