Otro­ci ra­je do­ma

Cen­ter za dru­ži­ne Murska Sobota je pri­pra­vil brez­pla­čen ce­lo­dnev­ni var­stve­ni pro­gram

Vecer - - V žarišču - A. Na­na Ri­tu­per Ro­dež

Vve­či­ni šol po Po­mur­ju, osnov­nih, sre­dnjih in glas­be­nih, na dan stav­ke ni bi­lo po­u­ka, pov­sod pa so or­ga­ni­zi­ra­li var­stvo za otro­ke iz pr­ve tri­a­de, ki jim star­ši ni­so mo­gli za­go­to­vi­ti var­stva.

Na Osnov­ni šo­li I Murska Sobota, ki je ena naj­ve­čjih v re­gi­ji, je bi­lo zju­traj le pet učen­cev, za­go­to­vi­li pa so jim tu­di obrok, nam je po­ve­da­la rav­na­te­lji­ca Ta­nja Ce­stnik. Ve­či­na otrok je osta­la do­ma, za var­stvo so po­skr­be­li star­ši, vze­li so si dan do­pu­sta ali so na po­moč pri­sko­či­li sta­ri star­ši ali dru­gi so­ro­dni­ki.

Po­leg te­ga je Cen­ter za dru­ži­ne Murska Sobota v Dvor­cu Ra­ki­čan na dan stav­ke pri­pra­vil de­lav­ni­co Zim­ske ra­do­sti in brez­pla­čen ce­lo­dnev­ni var­stve­ni pro­gram za otro­ke od pe­te­ga le­ta. Tja so pri­pe­lja­li de­set otrok, ki so uži­va­li v ustvar­ja­nju in tu­di zim­skih ra­do­stih na sne­gu.

V ve­či­ni po­mur­skih vrt­cev to­krat ni­so stav­ka­li, saj so se stav­ki, če­prav ta­ko, da so bi­li vrt­ci od­pr­ti, pri­dru­ži­li že pred dve­ma te­dno­ma, v ti­stih, kjer so za­po­sle­ni stav­ka­li, pa so prav ta­ko za­go­to­vi­li var­stvo otrok.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.