Slo­ven­ke pre­ma­ga­le Ro­mun­ke

Vecer - - Šport -

Slo­ven­ska žen­ska ko­šar­kar­ska re­pre­zen­tan­ca po če­tr­tem kro­gu kva­li­fi­ka­cij za evrop­sko pr­ven­stvo osta­ja ne­po­ra­že­na in je z no­go in pol že ude­le­žen­ka tur­nir­ja naj­bolj­ših šest­naj­stih re­pre­zen­tanc, ki bo ju­ni­ja 2019 v Sr­bi­ji in La­tvi­ji. V Ce­lju je pre­ma­ga­la Ro­mu­ni­jo 78:70 (39:39). Naj­bolj­ši strel­ki sta bi­li Te­ja Oblak (24 točk) in Shan­te Evans (16). Za­dnji tek­mi bo­sta no­vem­bra v Fran­ci­ji in na Fin­skem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.