So se spo­sob­ni bo­ri­ti za vrh?

No­vi di­rek­tor ro­ko­me­ta­šev Bra­ni­ka pred dvo­bo­jem v Ve­le­nju: "To bo pre­iz­kus, ali smo se spo­sob­ni bo­ri­ti za vrh!"

Vecer - - FRONT PAGE - Eki­pa, ki ima po­ten­ci­al Ne­ka­te­ri po­tre­bu­je­jo čas

Ma­ri­bor­ske ro­ko­me­ta­še ča­ka v Ve­le­nju še za­dnji ob­ra­čun z "ve­li­ki­mi "pr­vo­li­ga­ški­mi klu­bi. Iz­re­dno ne­u­go­den žreb jim je v pr­vih kro­gih dr­žav­ne­ga pr­ven­stva za na­spro­tni­ke na­me­nil Ce­lje, Rib­ni­co, Ko­per in Lo­ko; sa­me fi­na­li­ste prej­šnje se­zo­ne. Ju­tri se bo­do ob 19. uri v Rde­či dvo­ra­ni v še­stem kro­gu po­me­ri­li še z Go­re­njem, lan­sko­le­tnim čla­nom li­ge pr­va­kov.

O star­tu v no­vo se­zo­no, v ka­te­rem so iz­tr­ži­li tri zma­ge in dva po­ra­za, smo se po­go­var­ja­li z Bran­kom Be­de­ko­vi­čem, di­rek­tor­jem klu­ba. Kot se za bi­vše­ga špor­tni­ka, ki je bil še pred do­bri­ma dve­ma le­to­ma ak­ti­ven na igri­šču, spo­do­bi, smo ga uje­li v na­ra­vi - na po­ti na Pi­ra­mi­do. V po­gon je bi­lo tre­ba spra­vi­ti mi­ši­ce, utru­je­ne od po­ne­delj­ko­ve­ga ko­le­sar­je­nja. Bran­ko se je po špor­tni upo­ko­ji­tvi ukvar­jal s pro­da­jo ne­pre­mič­nin. Po­tem je ugo­to­vil, kaj mu je pri po­slu, ki ga si­cer še zme­raj opra­vlja, manj­ka­lo, in na za­čet­ku se­zo­ne se je pri­klju­čil Ma­ri­bor­ča­nom. "Ro­ko­met mi zo­pet iz­po­pol­nju­je ves čas in to mi je v ve­se­lje. Zno­va sem za­ču­til tu­di sre­čo, ki je po­sle­di­ca zma­ge. Res­da sem po kon­cu ka­ri­e­re na­čr­to­val od­mik od ro­ko­me­ta, a ne­kaj po­memb­nih ele­men­tov v mo­jem ži­vlje­nju je ta­krat manj­ka­lo. Ni bi­lo ko­lek­tiv­ne­ga du­ha, po­gre­šal sem ve­se­lje ob zma­gah. Pre­dol­go sem bil v tem. To se za­le­ze v kri. Ko sem se vr­nil, če­prav v vlo­gi di­rek­tor­ja klu­ba, sem za­pol­nil to pra­zni­no," raz­kri­je Be­de­ko­vič.

Po slo­ve­su Ma­tja­ža Ke­ka se v Ri­je­ki pri is­ka­nju no­ve­ga tre­ner­ja ni­so obo­ta­vlja­li. Igor Tu­dor je bil oči­tno pre­drag, nje­gov so­i­me­njak Igor Bi­šćan pač ne. In ta­ko je lan­ski tre­ner Olim­pi­je, ki je v Lju­bljan­sko ko­tli­no od­ne­sel dvoj­no kro­no, za­se­del vroč stol­ček kvar­ner­ske­ga pr­vo­li­ga­ša, ki za­se­da pe­to me­sto na le­stvi­ci hr­va­ške­ga pr­ven­stva.

Šti­ri­de­se­tle­tni Za­greb­čan je ta­ko kar mal­ce za­fr­knil ci­pr­sko Anortho­sis Fa­ma­gu­sto, s ka­te­ro je še v pe­tek skle­nil do­go­vor o so­de­lo­va­nju. Oči­tno pa je pri tem šlo le za pred­po­god­bo, ki je ni bi­lo tež­ko raz­dre­ti. Ci­pr­ča­ni so tak raz­plet lah­ko slu­ti­li že v po­ne­de­ljek, ko je Bi­šćan za­pro­sil za od­log pri­ho­da, na­sle­dnji dan pa je že po­sta­lo ja­sno, da je no­vi tre­ner Ri­je­ke. "Že­lim se opra­vi­či­ti dru­ži­ni Ma­ri­bor­ska eki­pa je zno­va do­ži­ve­la ve­li­ko spre­memb, prak­tič­no je se­sta­vlje­na na no­vo. "Se­sta­vi­li smo jo ta­ko, da funk­ci­o­ni­ra. Med dru­gim smo pro­u­če­va­li ka­rak­ter­je igral­cev. Se­daj že lah­ko re­čem, da smo uspe­li se­sta­vi­ti eki­po, ki ze­lo do­bro funk­ci­o­ni­ra na igri­šču in zu­naj nje­ga. Naj­prej se je to po­ka­za­lo na tre­nin­gih, sle­di­li so pr­vi uspe­hi. V li­gi si­cer še ni­smo na ni­vo­ju, kot si že­li­mo, a gle­de na iz­re­dno te­žak raz­po­red tek­me­cev na za­čet­ku se­zo­ne mo­ra­mo bi­ti za­do­volj­ni. Ve­le­nj­ča­ni so za­dnji v sku­pi­ni ve­li­kih slo­ven­skih ro­ko­me­tnih klu­bov, pro­ti ka­te­rim bo­mo igra­li v je­sen­skem de­lu se­zo­ne," pra­vi nek­da­nji slo­ven­ski re­pre­zen­tant.

Sle­di­li bo­do na pa­pir­ju si­cer laž­ji na­spro­tni­ki, pro­ti ka­te­rim bo vsak po­raz že tu­di ne­u­speh. Do­slej so lah­ko na­sto­pa­li ne­o­bre­me­nje­no, po­slej bo dru­ga­če. "Dr­ži, se­daj bo tre­ba zma­go­va­ti. Na­spro­tni­ki bo­do mo­ra­li hi­tro spo­zna­ti, da jim na­pro­ti Anortho­sis, na­vi­ja­čem in upra­vi, ki so mi da­li pri­lo­žnost. Pod­pi­sal sem do­go­vor, is­kre­no sem že­lel pri­ti, am­pak oko­li­šči­ne so se spre­me­ni­le. Še en­krat se opra­vi­ču­jem, da je na­sta­la zme­da. Na ne­ki na­čin me je sram. A edi­ni ra­zlog, za­ra­di ka­te­re­ga ne bom ostal v Anortho­si­su, je mo­ja dru­ži­na. Ta si že­li ži­ve­ti na Hr­va­škem. Ko sem šel iz Olim­pi­je, sem bil ne­kaj me­se­cev brez de­la. Spre­jel sem po­nud­bo Anortho­si­sa, a vmes se je po­ja­vi­la Ri­je­ka, klub iz mo­je dr­ža­ve. Tam bom na­da­lje­val ka­ri­e­ro," se je Bi­šćan za ci­pr­ski por­tal anortho­sis24.net po­si­pal s pe­pe­lom.

Bi­šćan se bo na Ru­je­vi­ci pred­sta­vil da­nes. Kot ka­že, pa ga tam vsi ven­dar­le ne bo­do ve­se­li. Re­ška na­vi­ja­ška sku­pi­na Ar­ma­da se je na fa­ce­bo­o­ku že ogla­si­la z be­se­da­mi: "Nik­dar po­za­bi­ti, nik­dar opro­sti­ti. sto­ji bolj­ša eki­pa," ugo­ta­vlja Be­de­ko­vič. Prav to je Bra­ni­ku v prej­šnjih se­zo­nah manj­ka­lo - v vlo­gi fa­vo­ri­tov se ni­ka­kor ni­so zna­šli. Na kon­cu so po­la­ga­li orož­je tu­di pro­ti eki­pam, ki bi jih pre­pro­sto mo­ra­li pre­ma­ga­ti. Vsaj na tri­bu­nah smo pri tem ugo­ta­vlja­li, da bi bi­lo bra­ni­kov­cem laž­je, če bi v svo­ji vr­sti ime­li ne­ko­ga, ki bi bil v od­lo­čil­nih tre­nut­kih spo­so­ben pre­vze­ti od­go­vor­nost na­se. So za­to v Ma­ri­bor pri­pe­lja­li re­pre­zen­tan­ta Ni­ka Med­ve­da, ki je pre­sto­pil prav iz Ve­le­nja? "Da, to­da Med­ved ni li­der gla­sne vr­ste. Pred eki­po se ne iz­po­sta­vlja. On je vod­ja, ki na­sto­pa iz ozad­ja. S svo­jim de­lom, ob­na­ša­njem in pri­ka­za­nim na igri­šču je vzor dru­gim. Igral­ci ga po­sku­ša­jo po­sne­ma­ti in to je po­tem vsem v ko­rist. Tak ro­ko­me­taš je eki­pi po­tre­ben v tež­kih tre­nut­kih, ko je tre­ba po­te­gni­ti eki­po do zma­ge. Ma­ri­bor­ča­ni so bi­li v za­dnjih le­tih v tem se­gmen­tu ze­lo ran­lji­vi," od­go­var­ja naš so­go­vor­nik. V ma­ri­bor­skem mo­štvu je zno­va ve­li­ko tuj­cev: od Hr­va­tov Đu­ri­ce, Igor, od­i­di! Pr­va­ki 98/99." K na­pi­su je do­da­la fo­to­gra­fi­jo Bi­šća­na v ta­kra­tnem dre­su Di­na­ma. Za kaj gre? Bi­šćan je bil član Di­na­ma, ko je ta le­ta 1999 po­stal dr­žav­ni pr­vak pred dru­go­u­vr­šče­no Ri­je­ko. Sle­dnja bi za zgo­do­vin­ski pr­vi na­slov v za­dnjem kro­gu tek­mo­va­nja mo­ra­la zma­ga­ti. A po tem, ko je po­mo­žni so­dnik dve mi­nu­ti pred kon­cem raz­ve­lja­vil zma­go­val­ni gol za 2:1, je bi­lo sanj Go­li­ka in Bu­ne­te, prek Eston­ca Celm­in­ša, do Ma­dža­ra Je­re­bi­e­ja. Ka­ko je di­rek­tor klu­ba za­do­vo­ljen z nji­ho­vim pri­spev­kom, z nji­ho­vo vlo­go v eki­pi? "V vsa­kem klu­bu so tuj­ci zgod­ba za­se. Eni po­tre­bu­je­jo ne­kaj ča­sa, da se vklo­pi­jo v no­vo oko­lje. Je­re­bie se je re­ci­mo ta­koj vklju­čil, če­prav ni znal ni­ti ene slo­ven­ske be­se­de. On je tak ka­rak­ter, ki ne po­tre­bu­je pri­la­ga­ja­nja. Dru­gi se vklju­ču­je­jo po­sto­po­ma. Pre­pri­čan pa sem, da se bo­sta tu­di Bu­ne­ta in Go­lik kma­lu po­ka­za­la v vsem si­ja­ju. Ker je do­bil kon­ku­ren­co, je re­ci­mo bolj raz­po­lo­žen Celm­inš. Se­daj ve, da ga lah­ko na­do­me­sti Bu­ne­ta, in za­to lah­ko igra raz­bre­me­nje­no," ugo­ta­vlja Be­de­ko­vič.

Ju­tri bo ime­la ma­ri­bor­ska eki­pa pred se­boj po­mla­je­no ve­lenj­sko mo­štvo, ki je da­leč od nek­da­nje­ga šam­pi­on­ske­ga si­ja­ja. Lah­ko bi re­kli, da je to za Ma­ri­bor­ča­ne na­spro­tnik po me­ri. "Ta­ko kot se­daj ka­že, bo to tek­ma za uvr­sti­tev pod sam vrh le­stvi­ce dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. Boj za tre­tje, če­tr­to me­sto. To bo za nas test. Ugo­ta­vlja­li bo­mo, ali smo se spo­sob­ni vklju­či­ti v boj za sam vrh. Pa­ni­ke ne ko­nec. Ob­tož­be so z Re­ke le­te­le pro­ti Za­gre­bu, Hr­va­ški no­go­me­tni zve­zi …

Ri­je­ka je mo­ra­la na na­slov po­ča­ka­ti še na­dalj­njih 18 let, ko ji je le­ta 2017 uspe­lo pod vod­stvom Ma­tja­ža Ke­ka. Ta se je ko­nec mi­nu­le­ga te­dna po pe­tih le­tih in pol raz­šel s klu­bom in se za­vil v molk. No, za hr­va­ški In­dex je le na krat­ko po­ko­men­ti­ral iz­bi­ro svo­je­ga na­sle­dni­ka: "Igor­ja iz­je­mno ce­nim. Mi­slim, bo ni­ti, če bo­mo iz­gu­bi­li; se­ve­da le, če se bo to zgo­di­lo po te­snem bo­ju. Ob dveh na­ših po­ra­zih v tem pr­ven­stvu bo­li pred­vsem raz­li­ka v za­det­kih. Ni pro­blem iz­gu­bi­ti, pro­blem je, ko po­ce­ni pro­da­ja­mo svoj ugled, če kr­ni­mo ugled špor­tne­ga Ma­ri­bo­ra. To me je zmo­ti­lo pri na­ših dveh po­ra­zih. V Ve­le­nju bo tre­ba po­ka­za­ti do­bro igro in po­tem bo­mo v na­sle­dnjih kro­gih zbi­ra­li toč­ke, po­memb­ne za uvr­sti­tev v konč­ni­co pr­ven­stva, kjer se bo od­lo­ča­lo o pr­va­ku."

Po­tr­di­tev te­ze, da so ma­ri­bor­ski ro­ko­me­ta­ši z no­vo eki­po in okre­plje­nim stro­kov­nim šta­bom (Be­de­ko­vi­ču v vlo­gi po­slov­ne­ga di­rek­tor­ja po­ma­ga Mi­ha­el Pi­sa­nec) na­re­di­li po­mem­ben ko­rak na­prej, je ne na­za­dnje do­de­li­tev or­ga­ni­za­ci­je kva­li­fi­ka­cij­ske tek­me slo­ven­ske mo­ške re­pre­zen­tan­ce, ki se bo­ri za na­stop na na­sle­dnjem evrop­skem pr­ven­stvu. Tek­ma z La­tvij­ci bo 24. ok­to­bra v ma­ri­bor­ski Lu­kni. Po osvo­ji­tvi dvoj­ne kro­ne v Slo­ve­ni­ji se je Bi­šćan na­po­til hr­va­škim iz­zi­vom na­pro­ti. da je pra­va iz­bi­ra. Že­lim mu ve­li­ko sre­če in upam, da bo imel ta­ko čvr­sto in le­po pod­po­ro v Ri­je­ki, ka­kr­šno sem imel jaz. To je naj­bolj po­memb­no." Tež­ka bo, so­deč po pr­vih re­ak­ci­jah.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Bran­ko Be­de­ko­vič zno­va uži­va v ro­ko­me­tu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.