Še v tre­tje na pr­vo sto­pnjo

Sre­di ju­li­ja le­tos smo po­ro­ča­li, da je vr­hov­no so­di­šče raz­ve­lja­vi­lo sod­bo, iz­re­če­no Sa­mi­du Osma­no­viću in Da­ni­lu Go­ri­ča­nu, zdaj so zna­ni ra­zlo­gi, za­kaj

Vecer - - FRONT PAGE - Od ob­sod­be do opro­sti­tve Raz­ve­lja­vi­tev Na krat­ko

Afe­ra o do­mnev­nem oško­do­va­nju ma­ri­bor­ske druž­be Dom Smre­ka, ki je zdaj v ste­ča­ju, se zno­va se­li na pr­vo­sto­penj­sko so­di­šče.

Afe­ra o do­mnev­nem oško­do­va­nju ma­ri­bor­ske druž­be Dom Smre­ka, ki je zdaj v ste­ča­ju, se zno­va se­li na pr­vo­sto­penj­sko so­di­šče. Sre­di ju­li­ja le­tos je na­mreč vr­hov­no so­di­šče že dru­go ob­so­dil­no sod­bo raz­ve­lja­vi­lo in vr­ni­lo v po­nov­no so­je­nje. Sa­mid Osma­no­vić in Da­ni­lo Go­ri­čan bo­sta ta­ko mo­ra­la zno­va se­sti na za­to­žno klop. De­se­tle­tje po do­mnev­ni zlo­ra­bi ta­ko še ve­dno ni konč­ne­ga so­dne­ga epi­lo­ga. Zgod­ba se je pri­če­la sep­tem­bra 2009, ko je Go­ri­čan kot di­rek­tor Do­ma Smre­ka skle­nil po­god­bo o na­ku­pu Osma­no­viće­ve­ga pod­je­tja OS Me­tal za 20,O mi­li­jo­na evrov. Osma­no­viću so po­li­ci­sti pro­stost od­vze­li ma­ja 20M4, sku­paj z Go­ri­ča­nom, ki se je ves čas bra­nil s pro­sto­sti, so mu pri­če­li so­di­ti ju­li­ja 20M4. To­žil­stvo je v ob­to­žni­ci za­pi­sa­lo, da OS Me­tal ni imel dru­ge­ga pre­mo­že­nja kot T,6 hek­tar­ja pa­šni­ka v hr­va­ški Oru­bi­ci. Kot spor­no je to­žil­stvo ozna­či- lo ce­ni­tev te par­ce­le, ki jo je druž­ba OS Me­tal od Mul­ti­con­sult Le­a­sin­ga ku­pi­la za MM0.200 evrov, pol le­ta ka­sne­je pa je vre­dnost ze­mlji­šča zra­sla na sko­raj MS mi­li­jo­nov evrov.

Druž­ba Dom Smre­ka je na­to to ze­mlji­šče za­sta­vi­la pri ban­ki LHB Fran­kfurt (čla­ni­ci sku­pi­ne NLBE, kjer je na­je­la za M0,5 mi­li­jo­na evrov po­so­ji­la, a ga ni zmo­gla od­pla­če­va­ti, za­to je zdr­sni­la v ste­čaj. To­žil­stvo je v ob­to­žni­ci za­tr­je­va­lo, da je bi­la ce­ni­tev ze­mlji­šča fik­tiv­na, ume­tno na­vi­ta, na Go­ri­ča­na in Osma­no­vića pa je naj­prej pa­del oči­tek, da sta Dom Smre­ka oško­do­va­la za 20 mi­li­jo­nov evrov. Pr­vič je pr­vo­sto­penj­sko so- di­šče sod­bo iz­re­klo mar­ca 20M5, so­dni­ca Bar­ba­ra Ne­rat je pre­se­ne­ti­la z do­lo­či­tvi­jo vi­so­kih ka­zni: za ka­zni­vo de­ja­nje zlo­ra­be po­lo­ža­ja ali za­u­pa­nja pri go­spo­dar­ski de­jav­no­sti, za kar je pred­pi­sa­na ka­zen do osem let za­po­ra, ju je ob­so­di­la na se­dem let za­po­ra, Osma­no­viću, ki je bil ob­to­žen tu­di davč­ne za­ta­ji­tve, pa je za to de­ja­nje iz­re­kla še tri le­ta za­po­ra, na­kar mu je do­lo­či­la eno­tno ka­zen de­vet let za­po­ra. To­da viš­je so­di­šče je del sod­be, ki se na­na­ša na zlo­ra­bo po­lo­ža­ja, raz­ve­lja­vi­lo, Osma­no­viće­vo ka­zen za davč­no uta­jo pa zni­ža­lo na le­to dni za­po­ra. A ka­sne­je je Osma­no­vić na vr­hov­nem so­di­šču uspel tu­di v tem de­lu: vr­hov­ni so­dni­ki so ga očit­ka o uta­ji dav­ka opro­sti­li. V dru­go je pod­je­tni­ko­ma so­dil so­dnik Da­ni­lo Ober­snel. To­žil­stvo je spre­me­ni­lo ob­to­žni akt: zne­sek do­mnev­ne­ga oško­do­va­nja je z 20 mi­li­jo­nov evrov pa­del na O,4 mi­li­jo­na, za­me­nja­li pa sta se tu­di vlo­gi ob­to­že­nih. Naj­prej je za pr­vo­ob­to­že­ne- ga ve­ljal Osma­no­vić, v po­no­vlje­nem so­je­nju pa je to po­stal Go­ri­čan, saj je Osma­no­viću to­žil­stvo v spre­me­nje­ni ob­to­žni­ci oči­ta­lo ( leE, da je Go­ri­ča­na na­pe­ljal h ka­zni­ve­mu de­ja­nju. To­žil­stvo pa je kljub spre­mem­bam ter­ja­lo se­dem let za­po­ra za oba, to­da so­di­šče je ma­ja 20M6 ob­to­že­ni­ma iz­re­klo ka­zen treh let za­po­ra. Ta­kšno sod­bo so ka­sne­je po­tr­di­li tu­di viš­ji so­dni­ki. Sa­mi­du Osma­no­viću, ki je več kot dve le­ti pre­ži­vel v pri­po­ru, za­ra­di dveh tre­tjin pre­sta­ne ka­zni ni bi­lo tre­ba več za re­šet­ke, Go­ri­čan pa je v za­por pri­šel ju­ni­ja le­tos. A je po me­se­cu dni zno­va od­ko­ra­kal na pro­stost, saj je ta­ko od­lo­či­lo vr­hov­no so­di­šče. To je na­mreč od­lo­ča­lo o za­de­vi za­ra­di zah­te­ve za var­stvo za­ko­ni­to­sti, ki so jo zo­per sod­bo vlo­ži­li od­ve­tni­ki obeh ob­to­že­nih, in že prav­no­moč­no sod­bo raz­ve­lja­vi­lo.

Vr­hov­no so­di­šče je ugo­to­vi­lo, da pr­vo­sto­penj­ske­mu so­di­šču ni uspe­lo ute­me­lji­ti svo­je­ga za­ključ­ka, da je bi­lo prav na­pe­lje­va­nje Osma­no­vića ti­sto, ki je Go­ri­ča­na spod­bu­di­lo k sto­ri­tvi ka­zni­ve­ga de­ja­nja. So­di­šče bi mo­ra­lo to na­go­var­ja­nje po mne­nju vr­hov­ne­ga so­di­šča opre-

Tri de­lov­ne ne­sre­če

Na grad­bi­šču v Go­ri­šni­ci se je v po­ne­de­ljek do­pol­dan hu­do po­ško­do­val 5O-le­tni de­la­vec. Med de­lom s kro­žno ža­go mu je spo­dne­slo kos le­sa, ki ga je bil ob­de­lo­val, in z ža­go si je od­re­zal del pal­ca na de­sni ro­ki. Z re­še­val­nim vo­zi­lom so ga od­pe­lja­li v UKC Ma­ri­bor. Tu­jo kriv­do za ne­sre­čo so po­li­ci­sti iz­klju­či­li.

De­lov­no ne­sre­čo s hu­di­mi po­škod­ba­mi pa so obrav­na­va­li tu­di celj­ski po­li­ci­sti. V enem iz­med pod­je­tij v Ra­dljah ob Dra­vi se pri od­pi­ra­nju za­dnjih vrat to­vor­ne­ga vo­zi­la po­ško­do­val 2T-le­tni vo­z­nik. Ko je od­prl vra­ta vo­zi­la, so ga ta za­ra­di te­že to­vo­ra uda­ri­la v gla­vo in s he­li­kop­ter­jem so ga od­pe­lja­li v UKC Ma­ri­bor, kjer je ostal na zdra­vlje­nju.

No­vo­me­ški po­li­ci­sti pa so ime­li oprav­ka z de­lov­no ne­sre­čo pri gra­dnji objek­ta v No­vem me­stu. Po pr­vih ugo­to­vi­tvah je 26-le­tni de­la­vec pri ho­ji po grad­be­nem od­ru sto­pil na plo­ščo, ki se je zlo­mi­la, in mo­ški ja pa­del z vi­ši­ne sko­raj sed­mih me­trov. Hu­do po­ško­do­va­ne­ga de­lav­ca so od­pe­lja­li v no­vo­me­ško bol­ni­šni­co, oko­li­šči­ne ne­sre­če pa po­li­ci­sti še pre­i­sku­je­jo. Do­mnev­no oško­do­va­nje Do­ma Smre­ka iz le­ta 2009 še zme­raj ni­ma do­konč­ne­ga so­dne­ga epi­lo­ga. So­dno pre­so­ja­nje se za­če­nja zno­va. de­li­ti s kon­kre­tnim dej­stvi, če­sar pa ni sto­ri­lo. Vr­hov­no so­di­šče tu­di tr­di, da bi mo­ra­lo pr­vo­sto­penj­sko so­di­šče pri­sluh­ni­ti obram­bi, ko je ta na­va­ja­la, da vre­dnost druž­be OS Me­tal ni bi­la oce­nje­na. "Če­tu­di je bi­la edi­no pre­mo­že­nje druž­be OS Me­tal ne­pre­mič­ni­na v Oru­bi­ci, to še ne po­me­ni, da je vre­dnost po­slov­ne­ga de­le­ža druž­be nuj­no ena­ka vre­dno­sti za­dev­ne ne­pre­mič­ni­ne, po­ve­ča­na za zne­sek no­mi­nal­ne vre­dno­sti po­slov­ne­ga de­le­ža, kot iz­ha­ja iz ob­ra­zlo­ži­tve pr­vo­sto­penj­ske sod­be. Tak sklep je prav­no na­pa­čen, saj ne upo­šte­va vseh vi­di­kov ozi­ro­ma me­tod oce­nje­va­nja vre­dno­sti pod­je­tij," tr­di vr­hov­no so­di­šče. Ta­ko bi bi­lo tre­ba po­sta­vi­ti no­ve­ga iz­ve­den­ca fi­nanč­ne stro­ke, kot je na pr­vo­sto­penj­skem so­je­nju to ter­ja­la obram­ba, še me­ni­jo vr­hov­ni so­dni­ki.

So­je­nje se bo ta­ko za­če­lo zno­va, že tre­tjič. za­se­gli pri­bli­žno dva ki­lo­gra­ma po­su­še­ne ko­no­plje, ob po­či­tni­ški hi­ši­ci pa so od­kri­li tu­di na­sad pre­po­ve­da­ne ko­no­plje.

V hi­šni pre­i­ska­vi pri OS-le­tni osu­mljen­ki in OS-le­tnem osu­mljen­cu v oko­li­ci Mir­ne Pe­či so po­li­ci­sti od­kri­li dva pri­re­je­na pro­sto­ra za go­je­nje pre­po­ve­da­ne ko­no­plje, za­se­gli so opre­mo za go­je­nje ko­no­plje in MS0 sa­dik.

Pre­po­ve­da­no dro­go pa so dve­ma osu­mljen­cem za­se­gli tu­di lju­bljan­ski po­li­ci­sti. V Rib­ni­ci so pri M9-le­tnem vo­z­ni­ku oseb­ne­ga av­ta od­kri­li MO6 vrečk s pre­po­ve­da­no dro­go, sku­pno 200 gra­mov, med hi­šno pre­i­ska­vo pa so od­kri­li še ta­ble­te in sno­vi, za ka­te­re su­mi­jo, da vse­bu­je­jo pre­po­ve­da­ne spo­ji­ne. Pri 20-le­tni­ku iz Lju­blja­ne so med hi­šno pre­i­ska­vo za­se­gli oko­li M00 gra­mov pre­po­ve­da­ne dro­ge ko­no­plja, teh­tni­co za pre­ci­zno teh­ta­nje, mo­bil­ni te­le­fon in sa­mo­za­pi­ral­ne vreč­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.