Dom za sta­rej­še v pro­da­jo tuj­cem

Ob­či­na Ra­den­ci pro­da­ja svoj de­lež v do­mu Do­sor, pod­pis po­god­be pred­vi­den v no­vem­bru

Vecer - - FRONT PAGE - Na­lož­ba du­cat mi­li­jo­nov evrov Vre­dnost do­ma pri­bli­žno šest mi­li­jo­nov evrov Ob­či­na pre­šib­ka za la­stni­štvo

Do­sor je pr­vi slo­ven­ski dom za sta­rej­še, ki bo pre­šel v tu­je la­stni­štvo, a več kot oči­tno ne za­dnji, saj je Slo­ve­ni­ja le­tos fran­co­ski mre­ži do­mov za sta­rej­še Or­pea po­de­li­la sko­raj tre­tji­no raz­pi­sa­nih kon­ce­sij. "Od­lo­či­tev ni bi­la lah­ka," je o pro­da­ji la­stni­ške­ga de­le­ža, ki ga ima ra­den­ska ob­či­na v Do­sor­ju, po­ve­dal žu­pan Jan­ko Rih­ta­rič. Po bur­ni raz­pra­vi so sve­tni­ki s pre­gla­so­va­njem spre­je­li sklep, da bo ob­či­na svoj po­lo­vič­ni de­lež v Do­sor­ju pro­da­la za 800 ti­soč evrov. "Naj­prej so nam po­nu­di­li za po­pla­či­lo ne­po­zi­da­no ze­mlji­šče ob do­mu, na­to ze­mlji­šče in pla­či­lo 250 ti­soč evrov, nji­ho­va tre­tja 've­li­ko­du­šna' po­nud­ba pa je bi­la 500 ti­soč evrov, kar bi nam pla­čal ku­pec Do­sor­ja," je o po­nud­bi He­te in Se­ne­cu­re po­ve­dal Rih­ta­rič. Se­ne­cu­ra, ki ku­pu­je Do­sor, je naj­ve­čji za­seb­ni upra­vi­telj do­mov za sta­rej­še v Av­stri­ji in je del med­na­ro­dne mre­že do­mov za sta­rej­še fran­co­ske­ga kon­cer­na Or­pea.

To­da ob­čin­ski svet je ce­no zvi­šal na mi­li­jon evrov, po ne­ka­jur­nih po­ga­ja­njih pa sta se stra­ni do­go­vo­ri­li za 800 ti­soč evrov ku­pni­ne. He­ta naj bi pri­spe­va­la 150 ti­soč evrov, Se­ne­cu­ra, ki je pri­pra­vlje­na dom ku­pi­ti le, če po­sta­ne nje­go­va edi­na la­stni­ca, pa 650 ti­soč evrov. Po­god­ba še ni pod­pi­sa­na, je po­ve­dal žu­pan, pri­pra­vlje­na in uskla­je­na pa naj bi bi­la do za­čet­ka no­vem­bra. Po­ga­jal­ci He­te mo­ra­jo na­mreč do­bi­ti so­glas­je, da se vre­dnost nji­ho­ve ter­ja­tve, ki jo ima­jo do Do­sor­ja, zmanj­ša za 150 ti­soč evrov. Ra­den­ski dom za sta­rej­še Do­sor, ki je pr­ve sta­no­val­ce spre­jel le­ta 2008, je bil zgra­jen z jav­no-za­seb­nim par­tner­stvom. Ob­či­na Ra­den­ci je pri­spe­va­la ze­mlji­šče, Hypo Al­pe-Adria- Con­sul­tants pa de­nar v oce­nje­ni vre­dno­sti ze­mlji­šča. Po­zne­je sta druž­be­ni­ka Do­sor do­ka­pi­ta­li­zi­ra­la, ta­ko da je osnov­ni ka­pi­tal zna­šal 1,7 mi­li­jo­na evrov, la­stni­ka pa sta ohra­ni­la po­lo­vič­ne de­le­že. Kljub do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji je bil vlo­žek la­stni­kov v pri­mer­ja­vi s stro­škom gra­dnje maj­hen. Za­ra­di po­ve­ča­nja zmo­glji­vo­sti do­ma med gra­dnjo se je na­lož­ba po­dra­ži­la z osem mi­li­jo­nov evrov po pre­d­ra­ču­nu na 12 mi­li­jo­nov evrov, to pa je moč­no obre­me­ni­lo po­znej­še po­slo­va­nje do­ma. Prav ta­ko je dom za­ra­di bi­stve­no manj­še­ga šte­vi­la odo­bre­nih kon­ce­sij od šte­vi­la po­stelj ostal še brez teh jav­nih pri­hod­kov. Kljub te­mu da je Do­sor spro­ti po­rav­na­val stro­ške fi­nanč­ne­ga na­je­ma ne­pre­mič­ni­ne in opre­me ter po za­če­tni vi­so­ki iz­gu­bi urav­no­ve­sil po­slo­va­nje, dolg do He­te še ve­dno zna­ša 7,8 mi­li­jo­na evrov, kar je več od vre­dno­sti Do­sor­ja. Ta je po za­dnjem vre­dno­te­nju, ki je bi­lo opra­vlje­no le­tos, vre­den od pet do šest mi­li­jo­nov evrov.

Za­ra­di teh dej­stev je bi­lo ves čas ja­sno, da jav­no-za­seb­no par­tner­stvo v Do­sor­ju ne mo­re bi­ti dol­go­roč­no vzdr­žno. Druž­ba za fi­nan­ci­ra­nje He­ta, ka­te­re na­lo­ga je pro­da­ti sla­be na­lož­be Hypo ban­ke, je za­to že ne­kaj ča­sa is­ka­la kup­ca za Do­sor in ves čas pri­ti­ska­la na ra­den­sko ob­či­no, da bo­di­si ku­pi pre­o­sta­li de­lež ali iz­sto­pi iz la­stni­štva. Na mi­zi so za­to že ime­li pre­dlog, da ob­či­na da so­glas­je Do­sor­ju za na­jem ban­čne­ga po­so­ji­la v vi­ši­ni pet mi­li­jo­nov evrov, da ta od­ku­pi ter­ja­tve He­te, ob­či­na pa bi po­tem ku­pi­la pre­o­sta­lo po­lo­vi­co la­stni­štva od He­te in ta­ko po­sta­la v Do­sor­ju edi­na la­stni­ca. "Ven­dar se Do­sor s tem ne bi re­šil fi­nanč­ne­ga tve­ga­nja, la­stnik, to­rej ob­či­na, pa bi mo­ral s svo­jim pre­mo­že­njem rav­na­ti od­go­vor­no. Ve­mo, da se v do­mo­vih ne ustvar­ja pro­fit, dom Do­sor pa je star de­set let in ga bo tre­ba mor­da že ju­tri ob­na­vlja­ti, če­prav je odlič­no vzdr­že­van," je po­ve­dal Rih­ta­rič. Po­mi­sle­ki ne­ka­te­rih sve­tni­kov gle­de pro­da­je ob­čin­ske­ga pre­mo­že­nja naj bi iz­ha­ja­li, ta­ko Rih­ta­rič, prav iz ne­po­zna­va­nja na­ve­de­nih dej­stev in te­ga, da je ob­či­na fi­nanč­no pre­šib­ka, da bi kot la­stni­ca vla­ga­la v dom. Bo pa zdaj s skle­ni­tvi­jo pro­daj­ne po­god­be v vi­ši­ni 800 ti­soč evrov do­bi­la po­vr­njen ce­lo­tni vlo­žek v Do­sor in bo lah­ko ta de­nar na­me­ni­la za dru­ge na­lož­be. S skle­ni­tvi­jo pro­daj­ne­ga po­sla bo Do­sor pr­vi slo­ven­ski dom za sta­rej­še ob­ča­ne, ki bo pre­šel v tu­je la­stni­štvo. Po­stal bo del fran­co­ske­ga med­na­ro­dne­ga kon­cer­na Or­pea, ka­te­re­ga del je le­ta 2015 po­sta­la tu­di Se­ne­cu­ra. V 29 le­tih je Or­pea po­sta­la s sko­raj 87 ti­soč po­ste­lja­mi in 854 objek­ti v 13 dr­ža­vah vo­dil­ni evrop­ski iz­va­ja­lec in­sti­tu­ci­o­nal­ne­ga var­stva sta­rej­ših. Na­kup Do­sor­ja pa se ni zgo­dil kar ta­ko, am­pak je del na­čr­to­va­ne ši­ri­tve Or­pee v Slo­ve­ni­jo. Mi­ni­str­stvo za de­lo, dru­ži­no, so­ci­al­ne za­de­ve in ena­ke mo­žno­sti je na­mreč le­tos po­de­li­lo kon­ce­si­je za 928 do­da­tnih mest v do­mo­vih za sta­rej­še, od te­ga kar 294 mre­ži Or­pea, in si­cer za ure­di­tev do­mov v Ko­men­di, Sta­rem tr­gu pri Lo­žu, Ži­reh, Že­le­zni­kih in Piv­ki.

Do­sor je pr­vi slo­ven­ski dom za sta­rej­še, ki bo pre­šel v fran­co­sko last, a več kot oči­tno ne za­dnji.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Do­sor bo pr­vi slo­ven­ski dom za sta­rej­še ob­ča­ne, ki bo pre­šel v tu­je la­stni­štvo.

Fo­to: Si­mon KOLEŽNIK

Če­tr­to­šol­ce so nav­du­ši­li ve­li­ki grad­be­ni stro­ji.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.