Me­sto pe­šcem in ko­le­sar­jem

Na ka­kšno pot naj gre me­sto v pri­ho­dnje, da bo ob­ča­nom pri­ja­zno v vseh po­gle­dih?

Vecer - - FRONT PAGE - Ja­na Ju­van

Da je Ma­ri­bor "me­sto za­mu­je­nih pri­lo­žno­sti", kjer se "ka­o­tič­nost vle­če že vr­sto let", in da "ne zna­mo in­ve­sti­tor­jem po­nu­di­ti ne­kva­li­te­tne­ga pro­sto­ra", je bi­lo med dru­gim sli­ša- ti na vče­raj­šnji okro­gli mi­zi, za­dnji v ni­zu Ve­če­ro­vih sre­čanj (Pre­Eboj za Ma­ri­bor s stro­kov­nja­ki pred za­čet­kom kam­pa­nje za lo­kal­ne vo­li­tve. Ta­ko je tu­di za­to, ker me­sto ni­ma krov­ne­ga do­ku­men­ta, ob­čin­ske­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta, in ker "manj­ka so­go­vor­nik, uspo­so­blje­na, dol­go de- lu­jo­ča upra­va me­stne ob­či­ne, ki bi bde­la nad pro­stor­skim de­lom". Stro­kov­nja­ki so opo­zo­ri­li tu­di, da ima ve­li­ko pro­jek­tov te­ža­ve, ker se ne išče lo­ka­ci­ja, ki bi po­nu­di­la tu­di re­ši­tev za pro­met in par­ki­ra­nje. Za­to so to "re­ši­tve, ko se lo­tiš klju­ke na vra­tih, ne pa ce­le hi­še", kot so ozna- či­li za­pi­ra­nje Ko­ro­ške ce­ste. Pri ume­sti­tvi knji­žni­ce pa po­dob­no po­u­dar­ja­li po­men ta­ko šir­še oko­li­ce, v ka­te­ro jo na­me­ra­va­jo po­sta­vi­ti ("da­ti lju­dem ra­zlog, da se sploh usta­vi­jo na Tr­gu Le­o­na Štu­klja"E, kot za­ve­da­nja, ka­kšen je pro­gram, pre­den se iz­de­la ar­hi­tek­tur­na za­sno­va.

VSa­lo­nu upo­rab­nih ume­tno­sti je Ve­čer go­stil za­dnjo v ni­zu okro­glih miz (Pre)boj za Ma­ri­bor pred za­čet­kom vo­lil­ne kam­pa­nje. Na­men to­kra­tne te­me, pro­met in ur­ba­ni­zem, je bil s po­mo­čjo stro­kov­nja­kov po­i­ska­ti "po­ti do me­sta v pri­ho­dno­sti, ki bo Ma­ri­bor­ča­nom in obi­sko­val­cem pri­ja­zno v vseh po­gle­dih", kot je de­jal Ve­če­rov no­vi­nar in po­ve­zo­va­lec ve­če­ra Igor Se­lan. Sko­zi ši­ro­ko raz­pra­vo so na to pot kre­ni­li ar­hi­tekt in ob­čin­ski ur­ba­nist To­maž Kan­cler, kra­jin­ski ur­ba­nist Ro­bert Go­stin­čar, ar­hi­tekt­ka in pred­se­dni­ca re­gij­ske zbor­ni­ce za ar­hi­tek­tu­ro in pro­stor Alen­ka De- be­njak, pre­da­va­telj s po­dro­čja pro­me­tne in­fra­struk­tu­re Sa­mo Pe­ter Med­ved in pro­stor­ski na­čr­to­va­lec Raj­ko Ster­guljc.

Iz­ho­dišč­na te­ža­va je po­manj­ka­nje ob­čin­ske­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta (OPN), so se stri­nja­li. In če­tu­di Ma­ri­bor ni edi­na ob­či­na brez te­ga krov­ne­ga do­ku­men­ta, kot je de­jal Go­stin­čar, smo ime­li že kup dru­gih do­ku­men­tov, ki ni­so sla­bi, a jih ni­smo zna­li ude­ja­nji­ti. "V Ma­ri­bo­ru smo ze­lo da­leč od na­čel­nih stra-

Okro­gli mi­zi je pri­sluh­ni­lo kar ne­kaj žu­pan­skih kan­di­da­tov. Igor NAPAST te­ških usme­ri­tev in te­ga, kar se ude­ja­nja v pro­sto­ru," je po­ve­dal. Po oce­ni De­be­nja­ko­ve bi ob­či­na mo­ra­la tu­di v ta na­men zno­va usta­no­vi­ti ur­ba­ni­stič­no ko­mi­si­jo, ki bi jo ko­or­di­ni­ral me­stni ur­ba­nist. Kan­cler, ki vlo­go sle­dnje­ga po no­vem opra­vlja, se je stri­njal, da se "ka­o­tič­nost vle­če že do­sti let". Po­manj­ka­nje OPN po nje­go­vem je, da so "služ­be, ki od­lo­ča­jo, pre­pu­šče­ne od­lo­ča­nju in­ve­sti­tor­ja". Ster­guljc je do­dal, da tu­di ar­hi­tek­ti ne de­la­jo skla­dno z ak­ti, am­pak po že­ljah in­ve­sti­tor­jev, na­to pa se vr­ši pri­tisk na od­lo­če­val­ce in se že­li de­ni­mo le­ga­li­zi­ra­ti do­lo­če­ne gra­dnje. Med­ved, ki je Ma­ri­bor ozna­čil za "me­sto za­mu­je­nih pri­lo­žno­sti", pa je opo­zo­ril, da "ne zna­mo in­ve­sti­tor­jem po­nu­di­ti ne­kva­li­te­tne­ga pro­sto­ra", pri če­mer je mi­slil na de­gra­di­ra­na ob­mo­čja v sta­rih in­du­strij­skih co­nah na­me­sto gra­dnje na no­vih lo­ka­ci­jah. De­be­nja­ko­va je spo­mni­la, da ima­jo v tu­ji­ni po­ne­kod ta­kšna ob­mo­čja za tu­ri­stič­ne atrak­ci­je, in po­da­la primer pa­ri­ške to­var­ne Ci­tro­e­na, oko­li ka­te­re so zgra­di­li par­kov­ne po­vr­ši­ne.

Ster­guljc je pri tem spo­mnil na eko­nom­sko lo­gi­ko, ki te­mu bo­tru­je, saj so kme­tij­ska ze­mlji­šča ce­nej­ša kot že za­zi­da­ni pra­zni pro­sto­ri. In se na­ve­zal na is­ka­nje lo­ka­ci­je za me­stno knji­žni­co, za ka­te­ro si že­li, "da bi po­sta- vi­li ar­hi­tek­tu­ro, ob ka­te­ri bi se vsak tu­rist usta­vil". De­be­nja­ko­va, ki se ne stri­nja z ume­sti­tvi­jo knji­žni­ce na Ro­tov­ški trg, ker bi po njem iz­pa­dlo ne­kaj pro­gra­ma, je pri tem opo­zo­ri­la, da "se mo­ra­mo naj­prej za­ve­da­ti, ka­kšen je pro­gram, po­tem pa na­re­di­mo ar­hi­tek­tu­ro", in ne obra­tno. Da bi mo­ra­li "is­ka­ti tu­di oko­li­co, v ka­te­ro že­li­mo da­ti knji­žni­co", jo je do­pol­nil Ster­guljc. Po nje­go­vi oce­ni je Trg Le­o­na Štu­klja ide­al­na lo­ka­ci­ja, s tem bi po nje­go­vem lju­dem tu­di da­li ra­zlog, da bi se na tem tr­gu sploh usta­vlja­li.

"Po­dob­ne pro­ble­me, ker ni is­ka­nja lo­ka­ci­je in so na­to te­ža­ve s pro-

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.